Zlostavljanje na radu

Elegant smart businesswoman in company office

Zlostavljanje na radu odnosno mobing je zabranjeno u bilo kom vidu kao i zloupotreba prava na zaštitu od zlostavljanja. Zlostavljanje na radu je regulisano i propisano Zakonom o sprečavanju zlostavljanja na radu RS i taj zakon predstavlja lex specialis u pogledu mobinga. Advokatska kancelarija Beograd smatra da je zlostavljanje na radu veoma stresan doživljaj za […]

Razvod braka

Couple is divorced who handed their engagement ring to the divorce documents

Naučno je dokazano da je i razvod braka veoma stresan dogadjaj za supružnike, a i za decu ukoliko su supružnici tokom trajanj braka dobili decu. Verujemo da je sklapanje braka izmedju supružnika jedan od najsrećnijih i najradosnijih trenutaka koji se dešavaju licima koji ulaze u bračnu zajednicu. Advokatska kancelarija Beograd smatra da je razvod braka […]

Razvod braka sa stranim državljaninom u Srbiji

Razvod braka sa stranim državljaninom u Srbiji

Razvod braka sa stranim državljaninom u Srbiji je veoma emocionalno težak postupak za supružnike i za decu, ukoliko su supružnici u toku trajanja braka i dobili decu. Pre svega, u ovom tekstu, autor će se bazirati na razvod braka sa stranim državljaninom u Srbiji i na sve ono što je neophodno da znate u vezi sa […]

Ugovor o hipoteci

Ugovor o hipoteci

Ugovor o hipoteci je ugovor kojim se jedna strana (hipotekarni dužnik) obavezuje da u korist druge strane (hipotekarnog poverioca) stavi na hipoteku nekretninu kao sredstvo obezbeđenja. Hipoteka omogućava hipotekarnom poveriocu da namiri svoja potraživanja iz prodaje hipotekovane nekretnine u slučaju da hipotekarni dužnik ne ispuni svoje obaveze u skladu sa ugovorom o hipoteci. Ugovor o […]

Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života

Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života

Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života regulisan je Zakonom o nasleđivanju i definisan je članom 182-193 navedenog zakona. ŠTA JE UGOVOR O USTUPANJU I RASPODELI IMOVINE ZA ŽIVOTA? Prvo ćemo definisati pojam ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života, pre nego što se autor ovog teksta upusti u detaljnu analizu istog. Ugovor […]

Nasilje u porodici

Nasilje u porodici

Autor ovog teksta će pokušati odgovoriti na niz pitanja koji se tiču instituta nasilja u porodici. Nažalost, nasilje u porodici se neretko dešava i veliki broj tih slučajeva se dešava u praksi, bez obzira na sve zakonom propisane mere za zaštitu od nasilja i bez obzira što nasilje u porodici predstavlja krivično delo propisano Krivičnim […]

Pravo na porodičnu penziju

Pravo na porodičnu penziju

Autor ovog teksta će vam približiti da li imate pravo na porodičnu penziju i u kojim slučajevima to ostvarujete. Pravo na porodičnu penziju regulisano je Zakonom o penzijsko invalidskom osiguranju RS (član 27-član 36). Jedno od najčešćih pitanja koji se postavljaju jeste: DA LI PRAVO NA PORODIČNU PENZIJU IMAJU BRAČNI I VANBRAČNI PARTNERI (SUPRUŽNICI)? Odgovor […]

Razbaštinjenje nužnih naslednika

Razbaštinjenje nužnih naslednika

RAZBAŠTINJENJE NUŽNIH NASLEDNIKA Isključenje odnosno razbaštinjenje nužnih naslednika predstavlja institut naslednog prava i definisan je Zakonom o nasledjivanju Republike Srbije ( član 61 – član 65)c Pre nego što nastavimo dalje o institutu razbaštinjenje nužnih naslednika, kratak osvrt na to ko predstavlja nužne naslednike: Nužni naslednici su deca preminulog i njihovi potomci, usvojenici i njihovi […]

Pravo preče kupovine

Pravo preče kupovine

Pravo svojine je najšire u granicama zakonu i nosilac prava svojine ima pravo držanja, raspolaganja i korišćenja tom stvari, koje se može isticati prema svim trećim licima. Pravo svojine je apsolutno i ograničeno samo u zakonom tačno određenim slučajevima i pod određenim uslovima. Pravo susvojine jeste kada više lica imaju pravo susvojine na nepodeljenoj stvari, […]

Povrat PDV-a kupcu prvog stana

Povrat PDV-a kupcu prvog stana

Povrat PDV-a kupcu prvog stana predstavlja vrstu poreske olakšice odnosno poreskog oslobođenja, koje je propisano članom 56a Zakona o porezu na dodatu vrednost i koje je još bliže uređeno podzakonskim aktom, tj. Pravilnikom o porezu na dodatu vrednost, članovima 276-278. Povrat PDV-a kupcu prvog stana predstavlja značajno oslobođenje od troškova koje mladi ljud koji nisu […]