Advokatska kancelarija Radojevic Beograd - advokati Beograd

Zastupanje u izvršnim postupcima i sastavljanje poravnanja

  1. Home
  2. »
  3. Advokatske usluge
  4. »
  5. Zastupanje u izvršnim postupcima i sastavljanje poravnanja
Ugovor o hipoteci

Advokatska kancelarija Radojević Beograd

Advokati za izvršni postupak i sastavljanje poravnanja

Regulisano je Zakonom o izvršenju i obezbeđenju – ZIO

# Značenje pojedinih izraza

Pojedini izrazi koji se koriste u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) „potraživanje“ označava pravo izvršnog poverioca da zahteva od izvršnog dužnika određeno davanje, činjenje, nečinjenje ili trpljenje;

2) „izvršni poverilac“ označava lice čije se potraživanje namiruje u izvršnom postupku ili obezbeđuje u postupku obezbeđenja;

3) „izvršni dužnik“ označava lice prema kome se potraživanje namiruje u izvršnom postupku ili obezbeđuje u postupku obezbeđenja;

4) „stranka“ označava izvršnog poverioca i izvršnog dužnika;

5) „učesnik u postupku“ označava lice koje u izvršnom postupku ili postupku obezbeđenja ostvaruje neko svoje pravo ili pravni interes, a nije stranka u postupku;

6) „treće lice“ označava učesnika u postupku koji tvrdi da na predmetu izvršenja ima pravo koje sprečava sprovođenje izvršenja;

7) „rešenje o izvršenju“ označava rešenje suda ili javnog izvršitelja kojim se usvaja predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave ili verodostojne isprave;

8) (brisana)

9) „organizacija za prinudnu naplatu“ označava poseban organizacioni deo Narodne banke Srbije koji, postupa po nalogu suda ili javnog izvršitelja;

10) „hartija od vrednosti“ označava pismenu ispravu kojom se njen izdavalac obavezuje da ispuni obavezu upisanu na toj ispravi njenom zakonitom imaocu;

11) „finansijski instrumenti“ jesu hartije od vrednosti, instrumenti tržišta novca i drugi finansijski instrumenti u dematerijalizovanom obliku određeni zakonom kojim se uređuje tržište kapitala i upisani u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar hartija od vrednosti);

12) „ovlašćeni učesnik na tržištu kapitala“ označava investiciono društvo (brokersko-dilersko društvo i ovlašćenu banku) prema zakonu kojim se uređuje tržište kapitala, kojima je Komisija za hartije od vrednosti izdala dozvolu za obavljanje investicionih usluga i aktivnosti.

# Sastavljanje poravnanja

Jeste najpovoljnije za stranke u postupku, jedna vrsta “idealnog” ugovora, kako bi stranke resile spor mirnim putem, efikasno, bez odugovlačenja i nepotrebnih troškova po stranke. Naši advokati imaju veliko iskustvo u sastavljanju poravnanja.

Imate pitanje ? Treba vam savet ?

Za nas je najvažniji cilj zadovoljstvo klijenata koje ostvarujemo kroz odnos poverenja i međusobne saradnje izmedju klijenata i advokata.

Pozovite nasPišite nam