Prekršajno pravo

 1. Home
 2. »
 3. Advokatske usluge
 4. »
 5. Prekršajno pravo
Two police officers talking to man on the street

Advokatska kancelarija Radojević Beograd

Advokat za prekršaje

Advokatska kancelarija Radojević (advokat za prekršaje) je specijalizovana i bavi se pružanjem pravne pomoći iz oblasti prekršajnog prava.

IZVORI PRAVA

Najvažniji izvor prava koji reguliše oblasti iz prekršajnog prava predstavlja https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_prekrsajima.html Eventualne odredbe koje nisu regulisane Zakonom o prekršajima, primenjuju se odredbe https://www.paragraf.rs/propisi/zakonik_o_krivicnom_postupku.html

Prekršajnim pravom se reguliše uslovi za prekršajnu odgovornost fizičkih i pravnih lica, sudski postupci pred prekršajnim sudovima i eventualne prekršajne sankcije koje se utvrde u slučaju da se utvrdi prekršajna odgovornost fizičkog, pravnog lica, preduzetnika ili odgovornog lica u pravnom licu (npr. direktor). Pored ovih zakona, svakako mnoga prekršajna dela su definisana i drugim zakonima, od kojih je svakako i [ https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_bezbednosti_saobracaja_na_putevima.html ] jer najveći deo prekršja u R.Srbiji dolazi iz saobraćajnih prekršaja. Ukoliko niste sigurni ili ne znate koja su Vaša prava, obratite se advokatu za prekršaje ( link ka početnoj ili kako god )

PREKRŠAJNE SANKCIJE

U prekršajnom pravu su predvidjene sledeće prekršajne sankcije:

 1. Kazne ( kazna zatvora (min.1-max.60 dana), novčna kazna, radu u javnom interesu );
 2. Kazneni poeni ( za prekršaje protiv bezbednosti saobraćaja u rasponu od 1-25 poena);
 3. Opomena;
 4. Zaštitne mere (ima ih 13 u skladu sa članom 52 Zakona o prekršajima RS);
 5. Vaspitne mere (primenjuju se prema maloletnicima koji mogu prekršajno da odgovaraju ukoliko su navršili 14 godina života.

POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA

Prekršajni postupak se pokreće na dva načina:

 1. Na osnovu zahteva za pokretanje prekšajnog postupka;
 2. Na osnovu prekršajnog naloga povodom kog je podnet zahtev za prekršajno odlučivanje.

U slučaju izvršenog prekrsaja, imate mogućnost da potpišete prekršajni nalog, priznate prekršajnu odgovornost i platite novčanu kaznu u roku od osam dana od dana izdavanja tog prekršajnog naloga. Takodjer, Vašu odgovornost možete prihvatiti i nakon isteka roka od osam dana od dana prijema prekršajnog naloga, ako pre pokretanja postupka dobrovoljno platite novčanu kaznu u celom iznosu.

Ako ne prihvatite prekršajnu odgovornost, možete lično ili preko pošte podneti zahtev za sudsko odlučivanje , a ako bi nadležni sud utvrdio Vašu prekršajnu odgovornost, dužni ste da platite sve sudske troškove nastale u tom postupku.

U slučaju da niste sigurni kako da postupite, obratite se advokatu za prekršaje koji će Vas posavetovati i ukoliko dodje do sudskog postupka,  zajedno sa Vama pripremiti Vašu odbranu (usmenu ili pismenu)

SPORAZUM O PRIZNANJU PREKRŠAJA

Ukoliko se protiv Vas vodi prekršajni postupak, za jedan ili eventualno više prekršaja, postoji mogućnost potpisivanja sporazuma o priznanju prekršaja. Sporazum o priznanju prekršaja se može zaključiti sve do donošenja prvostepene odluke.

NAPOMENA* Sporazum o priznanju prekršaja se ne može zaključiti u vezi sa prekršajem za koji se izdaje prekršajni nalog.

Sud će presudom usvojiti sporazum o priznanju prekršaja ili će rešenjem isti odbiti ili odbaciti. U slučaju odbijanja sporazuma, podnosilac zahteva, okrivljeni i njegov branilac imaju pravo žalbe na rešenje u roku od 8 dana od dana kada je rešenje dostavljeno.

ZASTARELOST POKRETANJA I VODJENJA PREKŠAJNOG POSTUPKA

Prekršajni postupak se ne može pokrenuti niti voditi ako protekne jedna godina od dana izvršenog prekršaja.

NAPOMENA* Izuzetno rok zastarelosti kod prekršaja učinjenih iz carinskih, spoljnotrgovinskih, deviznog poslovanja, javnih finansija i prihoda, može duži, ali ne duži od pet godina.

U svakom slučaju, pokretanje i vodjenje prekršajnog postupka zastareva kada protekne dva puta onoliko vremena koliko se traži po zakonu za zastarelost pojedinog prekršaja.

ZASTARELOST IZVRŠENJA KAZNE I ZAŠTITNE MERE

Izrečena kazna i zaštitna mera se ne mogu izvršiti ukoliko protekne jedna godina od pravsnosnažnosti presude, a apsolutna zastarelost nastupa svakako kada protekne dva puta onoliko vremena koliko se po zakonu traži za izvršenje kazne odnosno zaštitne mere.

PRAVNA POMOĆ

Ukoliko niste sigurni šta da radite, nemate znanja ni iskustva u vezi sa bilo kojom vrstom prekršaja koji ste učinili, obratite se advokatu za prekršaje i budite uvereni da će Vam stručna pomoć biti pružena na najbolji mogući način i da će Vaša odbrana biti koncipirana u potpunoj saglasnosti sa Vama.

Imate pitanje ? Treba vam savet ?

Za nas je najvažniji cilj zadovoljstvo klijenata koje ostvarujemo kroz odnos poverenja i međusobne saradnje izmedju klijenata i advokata.

Pozovite nasPišite nam