Naknada štete u saobraćaju

Advokatska kancelarija Radojević, Beograd

Naknada štete u saobraćaju

Naknada štete u saobraćaju

Naknada štete u saobraćaju odnosno uslovi i sam postupak primarno je regulisan Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju RS.

 

NAKNADA ŠTETE U SAOBRAĆAJU - ZAKONSKA REGULATIVA

Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju, propisane su vrste obaveznog osiguranja u saobraćaju i to:

  • Osiguranje putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja;
  • Osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima;
  • Osiguranje vlasnika vazduhoplova od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima i putnicima;
  • Osiguranje vlasnika čamaca od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima.

Autor ovog teksta će se baviti naknadom štete u saobraćaju koja je u R.Srbiji, pa i u Evropi i svetu svakodnevnica zbog velikog broja motornih vozila koja se nalaze na ulicama širom sveta, jer je motorno vozilo u R.Srbiji odnosno u Beogradu jedno od osnovnih prevoznih sredstava koje veliki broj naših građana koristi.

Advokatska kancelarija smatra da postupak naknada štete u saobraćju može da bude veoma složen pravni proces i zbog toga smatramo da uvek trebate konsultovati stručna lica. (naknada štete u saobraćaju)

***Napomena: Osiguranjem vlasnika prevoznog sredstva od odgovornosti za štetu nanesenu trećim licima pokrivene su, pod uslovima i na način propisan ovim zakonom, štete koje to prevozno sredstvo pričini trećim licima, nezavisno od toga ko upravlja prevoznim sredstvom.

KAKO POSTUPITI UKOLIKO VAM SE DESI SAOBRAĆJNA NEZGODA - NAKNADA ŠTETE U SAOBRAĆAJU?

U slučaju teške saobraćjne nezgode, vozač, odnosno drugi učesnik saobraćajne nezgode u kojoj je neko lice zadobilo telesne povrede, odnosno poginulo, ili je nastala velika materijalna šteta dužan je da:

1) da ostane na mestu saobraćajne nezgode, s tim što se može privremeno udaljiti samo radi pružanja pomoći licima povređenim u saobraćajnoj nezgodi ili ako mu je samom potrebna lekarska pomoć;

2) da preduzme sve što je u njegovoj moći da se otklone nove opasnosti koje mogu da nastanu na mestu saobraćajne nezgode i da se omogući normalno odvijanje saobraćaja i da nastoji da se ne menja stanje na mestu nezgode i da se sačuvaju postojeći tragovi, pod uslovom da preduzimanje tih mera ne ugrožava bezbednost saobraćaja;

3) da o saobraćajnoj nezgodi obavesti najbliži nadležni organ i da se vrati na mesto saobraćajne nezgode i sačeka dolazak službenog lica koje vrši uviđaj.

***Napomena: Nadležni organ koji je obavešten o saobraćajnoj nezgodi u kojoj je neko lice bilo povređeno dužan je da o tome odmah obavesti najbliže zdravstveno preduzeće.

U slučaju tzv. lake saobraćajne nezgode, kada je nastalo manja materijalna šteta, vozač, odnosno učesnik saobraćajne nezgode dužan je da:

  1. Ako vozač u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je nastala samo manja materijalna šteta na drugom vozilu, zbog odsutnosti vozača drugog vozila, nije u mogućnosti da da lične podatke i podatke o osiguranju vozila, dužan je da o toj nezgodi obavesti nadležni organ unutrašnjih poslova i da tom organu da svoje lične podatke i podatke o oštećenom vozilu.
  2. Posle saobraćajne nezgode u kojoj je prouzrokovana samo manja materijalna šteta, vozači su dužni da odmah uklone vozila sa kolovoza i da razmene lične podatke i popune i potpišu Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi.

Ukoliko učesnici saobraćajne nezgode postupe suprotno i neku od prethodnih dužnosti koje se odnose na težu saobraćajnu nezgodu ili na laku saobraćajnu nezgode (tačka 2.) ne ispune predviđeno je prekršajno gonjenje i novčana kazna od 3.000 do 20.000 dinara ili kazna zatvora do 30 dana. (naknada štete u saobraćaju)

Avokat za prekršaje Beograd predlaže da pročitate ovaj tekst – Naknada štete u saobraćaju, ukoliko ste imali sličan problem.

KOJA LICA NEMAJU PRAVO NA NAKNADU ŠTETE PO OSNOVU OSIGURANJA OD AUTOODGOVORNOSTI?

1) vlasnik motornog vozila čijom mu je upotrebom pričinjena šteta, za štete na stvarima;

2) vozač motornog vozila čijom mu je upotrebom pričinjena šteta;

3) lice koje je svojevoljno ušlo u motorno vozilo čijom mu je upotrebom pričinjena šteta, a koje je znalo da je to vozilo protivpravno oduzeto;

4) lice koje je štetu pretrpelo:

  1. upotrebom motornog vozila za vreme zvanično odobrenih auto-moto i karting takmičenja i delova tih takmičenja na zatvorenim stazama, na kojima je cilj postizanje maksimalne brzine, kao i na probama (treningu) za ta takmičenja,
  2. usled dejstva nuklearne energije tokom prevoza nuklearnog materijala, odnosno usled dejstva opasnog tereta tokom njegovog transporta,
  3. usled vojnih operacija, vojnih manevara, pobuna ili terorističkih akcija, ako postoji uzročna veza između tih dejstava i nastale štete.

VRSTE ŠTETE - NAKNADA ŠTETE U SAOBRAĆAJU

Shodno Zakonu o obligacionim odnosima RS postoje dve vrste štete i to materijalna i nematerijalna šteta.

U saobraćaju je moguće da dođe do nastanka obe vrste štete. Pre svega, materijalna šteta nastaje na vozilu, dok lica mogu pretrpeti nematerijalnu štetu (koja se ogleda u pretprljenom strahu, bolovovima koji mogu biti trenutni ili trajni)

Materijalna šteta na vozilu se naplaćuje od štetnikovog osiguravajućeg društva na osnovu Zapisnika o uvidjaju policije i na osnovu uredno popunjenog Evropskog izveštaja, a ukoliko Vas osiguravajuće društvo štetnika iz nekog razloga odbije ili ne budete zadovoljni sumom novca koja Vam je isplaćena, potrebno je da pokrenete odgovarajuće pravne postupke. (naknada štete u saobraćaju)

***Napomena: Vlasnik motornog vozila, odnosno učesnik u saobraćajnoj nezgodi, dužan je da odgovorno društvo za osiguranje obavesti o saobraćajnoj nezgodi u roku od 15 dana od dana kada se dogodila saobraćajna nezgoda.

ZAHTEV ZA NAKNADU ŠTETE I PRAVO NA PODNOŠENJE TUŽBE - NAKNADA ŠTETE U SAOBRAĆAJU?

Naknada štete u saobraćaju može biti komplikovano i stresno pravno pitanje, ukoliko u samom početku ne pristupite ozbiljno i ne postupite stručno, ali da ne bi ste došli do toga, smatramo da Advokatska kancelarija Beograd može da vas u ovom tekstu uopšteno pouči o pravima i potencijalnim greškama.

Postupak i rokovi za odlučivanje o zahtevu za naknadu štete

Društvo za osiguranje je dužno da u roku od 14 dana od dana prijema odštetnog zahteva utvrdi osnov i visinu tog zahteva, da dostavi podnosiocu zahteva obrazloženu ponudu za naknadu štete i da isplati naknadu štete.

Ukoliko podneti odštetni zahtev nije potpun, društvo za osiguranje je dužno da se u roku od osam dana od dana prijema zahteva pismeno obrati podnosiocu zahteva i zatraži kompletiranje dokumentacije. (naknada štete u saobraćaju)

Ako u roku od 14 dana od dana prijema odštetnog zahteva nije moguće utvrditi osnov i visinu tog zahteva, društvo za osiguranje je dužno da ih utvrdi u roku od 45 dana od dana prijema tog zahteva za štetu na stvarima(materijalna šteta), a u roku od 90 dana od dana prijema tog zahteva za štetu na licima(nematerijalna šteta) i da dostavi podnosiocu zahteva obrazloženu ponudu za naknadu štete, a u daljem roku od 14 dana da isplati naknadu štete.

U slučaju kada niste zadovoljni ponuđenom visinom naknade štete odnosno kad je ona manja od potraživanja oštećenog lica, društvo za osiguranje je dužno da oštećenom licu ponudi i izvrši isplatu nespornog dela svoje obaveze na ime predujma, u rokovima utvrđenim tim stavovima.

Prihvatanje nespornog dela naknade štete ne utiče na pravo na potraživanje spornog dela naknade.

U slučaju kada društvo za osiguranje oceni da nema osnova za naknadu štete o tome će pismeno, sa obrazloženjem, obavestiti podnosioca odštetnog zahteva, u roku od osam dana od utvrđivanja nepostojanja osnova, a saglasno navedenim rokovima.

Potraživanje po osnovu osiguranja od autoodgovornosti oštećeno lice ostvaruje podnošenjem odštetnog zahteva neposredno društvu za osiguranje.

Oštećeno lice može podneti zahtev za naknadu štete društvu za osiguranje sa kojim je to lice zaključilo ugovor o osiguranju od autoodgovornosti, ako je takva mogućnost predviđena tim ugovorom, saglasno aktima poslovne politike društva.

Ako društvo za osiguranje ne dostavi obrazloženu ponudu za naknadu štete  u roku od 90 dana od dana prijema odštetnog zahteva, odnosno ne isplati malu štetu u roku od 8 dana, oštećeno lice može podneti tužbu sudu i o tome obavestiti Narodnu banku Srbije.

NAKNADA MALE ŠTETE?

Pod malom štetom podrazumevaju se odštetni zahtevi do 1.000 evra, kada navedena materijlna šteta proizilazi na osnovu priloženih dokaza. (naknada štete u saobraćaju)

***Napomena: Društvo za osiguranje je dužno da naknadu štete iz stava 1. ovog člana isplati u roku od osam dana od dana prijema zahteva.

NAKNADA ŠTETE PROUZROKOVANE U INOSTRANSTVU?

Odgovorno društvo za osiguranje dužno je da naknadi štetu koja je upotrebom motornog vozila prouzrokovana na teritoriji država članica Evropske unije i teritoriji država članica Sistema međunarodne karte osiguranja ili država čiji je nacionalni biro osiguranja potpisnik Multilateralnog sporazuma, do visine određene propisima o osiguranju od autoodgovornosti države u kojoj je šteta nastala. (naknada štete u saobraćaju)

Ako odgovorno društvo za osiguranje  ne isplati naknadu štete, štetu će naknaditi Udruženje.

Za štetu koju prouzrokuje vozač neosiguranog motornog vozila koje se uobičajeno nalazi na teritoriji Republike Srbije na teritoriji država članica Evropske unije ili država čiji je nacionalni biro osiguranja potpisnik Multilateralnog sporazuma ili države u kojoj registarska tablica zamenjuje važeću međunarodnu ispravu o osiguranju od autoodgovornosti, odgovara Garantni fond, u skladu sa zaključenim međunarodnim sporazumima.

Advokat Beograd vas poziva da pročitate sve što je vezano za POVRAT PDV a KUPCU PRVOG STANA I TUŽBU RADI NAKNADE MATERIJALNE ŠTETE.

UKOLIKO IMATE NEDOUMICA U VEZI SA PRAVNIM INSTITUTOM KOJI SE OBRADJUJE U OVOM TEKSTU, ADVOKAT RADOJEVIĆ VAM STOJI NA RASPOLAGANJU ZA SVA VAŠA PITANJA I SPREMAN JE DA VAM PRUŽI NEOPHODNU PRAVNU POMOĆ KAKO BISTE ZAŠTITILI VAŠA PRAVA I VAŠE NAJBOLJE MATERIJALNO-FINANSIJSKE INTERESE

Za više informacija i pitanja MOŽETE mi se obratiti putem e-maila:

advokatrobert.radojevic@gmail.com 

Ukoliko želite da zakažete konsultacije ili ukoliko želite da angažujete advokata iz ove kancelarije, možete nas pozvati na jedan od sledećih brojeva:

MTS-065/416-8320 ( dostupan i putem Vibera i WhatsApp)

A1– 060/416-8320 (dostupan i putem Vibera i WhatsApp)

Dodatne informacije pogledajte na našoj kontakt stranici.

***Napomena: Ovaj tekst predstavlja pravni stav autora i ne može se smatrati reklamom niti pravnim savetom.

Podeli na mrežama:

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Poslednje sa blog-a