Advokatska kancelarija Radojevic Beograd - advokati Beograd

Advokatske cene i tarife

  1. Home
  2. »
  3. Advokatske cene i tarife

Advokatska tarifa - Tabelarni pregled 

Krivični postupak – nagrada sa paušalom i započetim satom

Visina zaprećene kazne
Odbrana, zastupanje privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca
 (t. br. 1)
Zastupanje oštećenog, odložen pretres, razgovor sa okrivljenim u pritvoru ili zatvoru, poverljiv razgovor sa osumnjičenim u pretkriv. post. pred OUP
Žalba (okrivljenog, privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca) ponavljanje kriv. post., zaht. za zaštitu zakonitosti
Privatna tužba,krivična prijava,optužni akt,zahtev za sprovođenje istrage,prigovor na optužnicu, predlog za ukidanje pritvora, predlog za sporazum o priznanju, predlog za ukidanje pritvora, odgovor na žalbu ili predlog za ponavljanje, vanr. ublažavanje kazne, molba za pomilovanje, odlaganje izdržavanja ili uslovni otpust,odgovor na predlog za ponavljanje postupka, zahtev za rehabilitaciju, žalbe protiv rešenja o određivanju ili produživanju pritvora, sprovođenju istrage
Ostali podnesci
 do 3 godine
 18.000,00
 9.750,00
 33.000,00
 16.500,00
 8.250,00
 3-5 godina
 24.000,00
 12.750,00
 45.000,00
 22.500,00
 11.250,00
 5-10 godina
 31.500,00
 16.500,00
 60.000,00
 30.000,00
 15.000,00
 10 -15 godina
 46.500,00
 24.000,00
 90.000,00
 45.000,00
 22.500,00
preko 15 godina
 61.500,00
 31.500,00
 120.000,00
 60.000,00
 30.000,00
*može se ugovoriti naknada koja je do 50% manja ili u iznosu koji je veći od iznosa, koji je propisan advokatskom tarifom

Parnični, izvršni, vanparnični, nepokretnosti, stečaj, upravni, upravni sporovi i drugi postupci – procenjivi predmeti

Vrednost spora
Podnesak (t. br. 13)
Ročište
Ročište – odloženo
Žalba
manja od 450.000,00
6.000,00
7.500,00
4.500,00
12.000,00
od 450.000,01 do 750.000,00
9.000,00
10.500,00
6.000,00
18.000,00
od 750.000,01 do 1.500.000,00
11.250,00
12.750,00
7.125,00
22.500,00
od 1.500.000,01 do 3.000.000,00
16.500,00
18.000,00
9.750,00
33.000,00
od 3.000.000,01 do 6.000.000,00
22.500,00
24.000,00
12.750,00
45.000,00
od 6.000.000,01 do 12.000.000,00
30.000,00
31.500,00
16.500,00
60.000,00
od 12.000.000,01 do 24.000.000,00
37.500,00
39.000,00
20.250,00
78.000,00
od 24.000.000,01 do 48.000.000,00
45.000,00
46.500,00
24.000,00
90.000,00
od 48.000.000,01 do 120.000.000,00
45.000,00 + 30,00 na svakih započetih 300.000,00
46.500,00 + 30,00 na svakih započetih 300.000,00
24.000,00 +  15,00 na svakih započetih 300.000,00
90.000,00 + 60,00 na svakih započetih 300.000,00
od 120.000.000,01 do 300.000.000,00
52.200,00 + 30,00 na svakih započetih 900.000,00
53.700,00 + 30,00 na svakih započetih 900.000,00
26.100,00 + 15,00 na svakih započetih 900.000,00
104.400,00 + 60,00 na svakih započetih 900.000,00
preko 300.000.000,00
58.200,00 + 30,00 na svakih započetih 4.500.000,00, maks. do 88.200,00
59.700,00 + 30,00 na svakih započetih 4.500.000,00, maks. do 89.500,00
29.100,00 + 15,00 na svakih započetih 4.500.000,00, maks. do 44.100,00
116.400,00 + 60,00 na svakih započetih 4.500.000,00, maks. do 176.400,00
*može se ugovoriti naknada koja je do 50% manja ili u iznosu veća, od iznosa koji je propisan advokatskom tarifom

Prekršajni postupak i postupak privrednih prestupa

Vrsta spora
Podnesak (t. br. 14)
Ročište
Ročište – odloženo
Žalba
Privredni prestupi
 30.000,00
31.500,00
16.500,00
60.000,00
Sud časti pri Privrednoj komori
 16.500,00
18.000,00
9.750,00
33.000,00
Prekršajni postupak pred policijom
 22.500,00
24.000,00
14.250,00
54.000,00
Prekršajni postupak pred Prekršajnim sudom
 25.500,00
27.000,00
14.250,00
54.000,00
Ostali prekršajni postupci
 16.500,00
18.000,00
9.750,00
33.000,00
*može se ugovoriti naknada koja je do 50% manja ili u iznosu koji je veći od iznosa propisane advokatske tarife

Parnični i drugi postupci – neprocenjivi predmeti

Vrsta spora
Podnesak (t. br. 14)
Ročište
Ročište – odloženo
Žalba
Smetanje poseda, razvod, neprocenjivi radni sporovi, porodični (vanparnica), upisi u katastar, upravni postupak i spor, upisi APR
 16.500,00
18.000,00
9.750,00
33.000,00
Ostali postupci pred državnim organom
 19.500,00
21.000,00
11.250,00
39.000,00
Službenosti, stambeni sporovi, ostali postupci pred osnovnim sudom
 22.500,00
24.000,00
14.250,00
54.000,00
Utvrđivanje očinstva, uređenje ličnih stanja, stečaj i likvidacija, upravni postupak i spor pred inspekcijama, domaća arbitraža i medijacija, ostali postupci pred privrednim sudom
 25.500,00
27.000,00
14.250,00
54.000,00
Zakonsko izdržavanje
 6.000,00
7.500,00
4.500,00
12.000,00
Vršenje roditeljskog prava
 11.250,00
12.750,00
7.125,00
22.500,00
Uređenje imovinskih odnosa, ostali vanparnični postupci, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), ostali sporovi pred višim sudom
 30.000,00
31.500,00
16.500,00
60.000,00
Ostali sporovi pred Upravnim sudom
 36.000,00
37.500,00
19.500,00
72.000,00
Autorski sporovi, postupci pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom
45.000,00
46.500,00
24.000,00
90.000,00
*može se ugovoriti naknada koja je do 50% manja ili u iznosu koji je veći od iznosa propisane advokatske tarife