Zakonska i sudska rehabilitacija

Advokatska kancelarija Radojević, Beograd

Zakonska i sudska rehabilitacija

Zakonska i sudska rehabilitacija

UVODNE NAPOMENE - ZAKONSKA I SUDSKA REHABILITACIJA

Pod rehabilitacijom se podrazumeva brisanje osude, prestanak svih pravnih posledica osude i lice koje je bilo osudjeno, smatra se neosudjivanim.

Zakonska i sudska rehabilitacija, materijalne norme, tj.opšte odredbe su definisane Krivičnim zakonikom RS ( član 97-102 KZ RS ), dok su procesne norme, tj. sam postupak podnošenja zahteva za zakonsku i sudsku rehabilitaciju definisane Zakonikom o krivičnom postupku RS (član 569-582 ZKP RS ).

U samom naslovu i uvodu, jasno je da postoje dve vrste rehabilitacije, a to su zakonska i sudska rehabilitacija i autor teksta će detaljno objasniti sve što je neophodno da znate u vezi sa navedenim institutom krivičnog prava.

Rehabilitacijom se ne dira u prava trećih lica koja se zasnivaju na osudi, npr.na prava oštećenih (ukoliko ih je bilo u pojedinom krivičnom postupku)

Ukoliko nemate osnovna znanja i informacije koje se odnose na institut obradjen u ovom tekstu (zakonska i sudska rehabilitacija), Advokatska kancelarija Beograd  predlaže da pročitate ovaj stručni tekst.

POD KOJIM USLOVIMA SE DAJE ZAKONSKA REHABILITACIJA?

Zakonska rehabilitacija se daje samo licima koja pre osude na koju se odnosi rehabilitacija nisu bila osuđivana ili koja su se po zakonu smatrala neosuđivanim

Zakonska rehabilitacija se ostvaruje, ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi predvidjeni Krivičnim zakonikom Republike Srbije:

  • Lice koje je oglašeno krivim, a oslobođeno od kazne ili kojem je izrečena sudska opomena, u roku od godinu dana od pravnosnažnosti presude, odnosno rešenja ne učini novo krivično delo;
  • Lice kojem je izrečena uslovna osuda, u vreme proveravanja i u roku od godinu danapo isteku roka proveravanja, ne učini novo krivično delo;
  • Lice koje je osuđeno na novčanu kaznu, kaznu rada u javnom interesu, oduzimanja vozačke dozvole ili kaznu zatvora do šest meseci, u roku od tri godine od dana kad je ta kazna izvršena, zastarela ili oproštena, ne učini novo krivično delo;
  • Lice koje je osuđeno na kaznu zatvora preko šest meseci do jedne godine, u roku od pet godinaod dana kad je ta kazna izvršena, zastarela ili oproštena, ne učini novo krivično delo.
  • Lice koje je osuđeno na kaznu zatvora preko jedne do tri godine, u roku od deset godina od dana kad je ta kazna izvršena, zastarela ili oproštena, ne učini novo krivično delo.

***Napomena: Zakonska rehabilitacija ne nastaje ako sporedna kazna još nije izvršena ili ako još traju mere bezbednosti.

Advokat za krivično pravo Beograd proučavajući celokupnu dokumentaciju utvrđuje da li su ispunjeni svi zakosnki uslovi da se zakonska i sudska rehabilitacija uredno sprovedu pred nadležnim državnim organima.  

POD KOJIM USLOVIMA SE DAJE SUDSKA REHABILITACIJA?

Sudska rehabilitacija može se dati licu koje je osuđeno na kaznu zatvora preko tri do pet godina, ako u roku od deset godina od dana kad je ta kazna izdržana, zastarela ili oproštena ne učini novo krivično delo.

Nadležni sud će dati rehabilitaciju ako nađe da je osuđeno lice svojim vladanjem zaslužilo rehabilitaciju i ako je, prema svojim mogućnostima, naknadilo štetu prouzrokovanu krivičnim delom, pri čemu je sud dužan da uzme u obzir i sve druge okolnosti od značaja za davanje rehabilitacije, a posebno prirodu i značaj dela.

*** Napomena: Sudska rehabilitacija ne može se dati ako sporedna kazna još nije izvršena ili ako još traju mere bezbednosti.

DA LI SE SUDSKA REHABILITACIJA MOŽE DATI LICU KOJE JE OSUDJIVANO VIŠE PUTA?

Da, ako su ispunjeni svi uslovi koji su predvidjeni relevantnim odredbama materijalnog prava odnosno relevantnim odredbama Krivičnog zakonika RS.

***Napomena: Podaci o brisanoj osudi se ne mogu nikome dati!

Advokat Beograd smatra da proces, tj. Zakonska i sudska rehabilitacija mogu da budu veoma složen i iscsrpan pravni posao i shodno tome predlaže da konsultujete stručno lice.

POSTUPAK ZA ZAKONSKU REHABILITACIJU? (zakonska i sudska rehabilitacija)

Sam postupak trebalo bi da pokrene nadležan organ za vodjenje kaznene evidencije po službenoj dužnosti, ali se to u praksi retko dešava, praktično nikada.

Imajući u vidu navedeno, jasno je da su na to “prinudjena” lica na koja se odnosi osuda, kako bi se obratili zahtevom sa odgovrajućom sadržinom nadležnom organu, radi sprovodjenja zakonske i sudske rehabilitacije i brisanja svih pravnih posledica osude. (zakonska i sudska rehabilitacija)

Pre ispitivanja uslova za zakonsku rehabilitaciju, nadležni organ je dužan da proveri po službenoj dužnosti:

  • da li je izvršena sporedna kazna ili još traju mere bezbednosti;
  • da li je protiv osuđenog u toku krivični postupak za novo krivično delo učinjeno pre isteka roka predviđenog za zakonsku rehabilitaciju.

Nakon sprovedenih ispitavanja svih uslova, nadležni organ će doneti:

  • Rešenje o nepostojanju uslova za zakonsku rehabilitaciju ILI
  • Rešenje o zakonskoj rehabilitaciji.

Podnosilac zahteva, ima pravo ŽALBE (o kojoj odlučuje sudija za izvršenje krivičnih sankcija) protiv rešenja o nepostojanju uslova za zakonsku rehabilitaciju.

Ukoliko podnesete zahtev za zakonsku rehabilitaciju nadležnom organu, a isti ne postupi u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, imate pravo da se obratite sudu koji je sudio u prvom stepenu, kako bi taj sud doneo rešenje o zakonskoj rehabilitaciji. (zakonska i sudska rehabilitacija)

POSTUPAK ZA SUDSKU REHABILITACIJU? (zakonska i sudska rehabilitacija)

Postupak za sudsku rehabilitaciju pokreće se po zahtev odnosno molbi osudjenog ili njegovog branioca, a istoj odlučuje sud koji je sudio u prvom stepenu. (zakonska i sudska rehabilitacija)

Nadležni sud će prethodno ispitati:

Odmah po prijemu molbe za sudsku rehabilitaciju veće će ispitati da li su ispunjeni zakonski uslovi za podnošenje molbe i rešenjem će odbaciti molbu ako utvrdi:

1) da je podneta od strane neovlašćenog lica;

2) da je osuđenom izrečena kazna zatvora preko pet godina;

3) da je osuđeni u roku od deset godina od dana izdržane, zastarele ili oproštene kazne zatvora preko tri do pet godina učinio novo krivično delo.

Ako ne donese rešenje o odbacivanju molbe, veće može sprovesti potrebne provere, utvrditi činjenice na koje se poziva osuđeni i pribaviti dokaze o svim okolnostima koje su važne za odluku, a naročito o vladanju osuđenog i o tome da li je, prema svojim mogućnostima, naknadio štetu prouzrokovanu krivičnim delom.

Veće može o vladanju osuđenog zatražiti izveštaj od policije na čijem je području osuđeni boravio posle izdržane kazne, a može takav izveštaj tražiti i od zavoda u kojem je osuđeni kaznu izdržao.

*** Napomena: O molbi za sudsku rehbilitaciju, veće odlučuje u ročištu.

Predsednik veća naredbom određuje dan, čas i mesto održavanja ročišta za odlučivanje o molbi za sudsku rehabilitaciju.

Na ročište se pozivaju osuđeni i njegov branilac, ako ga ima, javni tužilac koji postupa pred sudom koji odlučuje o molbi, a ako je izvešaj pozitivan, može se pozvati i predstavnik zavoda u kojem je osuđeni izdržao kaznu zatvora.

U pozivu će se osuđeni upozoriti da će se u slučaju njegovog nedolaska ili nedolaska branioca na ročište, ročište održati.

Svim licima koja se treba da dodju na ročište, poziv se mora dostaviti tako da između dana dostavljanja poziva i dana održavanja ročišta ostane najmanje osam dana.

-Tok ročišta-

Ročište za odlučivanje o molbi za sudsku rehabilitaciju počinje iznošenjem razloga od strane osuđenog ili njegovog branioca, a u slučaju njihovog odsustva, predsednik veća će ukratko izložiti razloge za podnošenje molbe.

Nakon toga predsednik veća poziva javnog tužioca da se izjasni o molbi osuđenog.

Ako je na ročište pozvan i predstavnik zavoda u kojem je osuđeni izdržao kaznu zatvora, predsednik veća će ispitati predstavnika o vladanju osuđenog za vreme izdržavanja kazne, o izvršavanju radnih obaveza, s obzirom na radnu sposobnost osuđenog, kao i o drugim okolnostima koje su od značaja za davanje rehabilitacije.

Ročište se završava odlukom kojom se usvaja ili dobija molba za sudsku rehabilitaciju osudjenog, a protiv rešenja o odbijanju ili protiv rešenja o usvajanju molbe, osudjeni, njegov branilac mogu izjaviti pravni lek-žalbu.

***Napomena: Osudjeni može molbu ponoviti po isteku jedne godine od dana pravnosnažnosti rešenja.

Advokatska kancelarija vas poziva da pročitate sve što je vezano za institut MEDJUNARODNA OTMICA DECE i za institute Krivicna prijava, privatna tužba i predlog za krivično gonjenje.

UKOLIKO IMATE NEDOUMICA U VEZI SA PRAVNIM INSTITUTOM KOJI SE OBRADJUJE U OVOM TEKSTU, ADVOKAT RADOJEVIĆ VAM STOJI NA RASPOLAGANJU ZA SVA VAŠA PITANJA I SPREMAN JE DA VAM PRUŽI NEOPHODNU PRAVNU POMOĆ KAKO BISTE ZAŠTITILI VAŠA PRAVA I VAŠE NAJBOLJE MATERIJALNO-FINANSIJSKE INTERESE

Za više informacija i pitanja MOŽETE mi se obratiti putem e-maila:

advokatrobert.radojevic@gmail.com 

Ukoliko želite da zakažete konsultacije ili ukoliko želite da angažujete advokata iz ove kancelarije, možete nas pozvati na jedan od sledećih brojeva:

MTS-065/416-8320 ( dostupan i putem Vibera i WhatsApp)

A1– 060/416-8320 (dostupan i putem Vibera i WhatsApp)

Dodatne informacije pogledajte na našoj kontakt stranici.

***Napomena: Ovaj tekst predstavlja pravni stav autora i ne može se smatrati reklamom niti pravnim savetom.

Podeli na mrežama:

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Poslednje sa blog-a