Nasledno pravo

 1. Home
 2. »
 3. Advokatske usluge
 4. »
 5. Nasledno pravo
Ugovor o doživotnom izdržavanju

Advokatska kancelarija Radojević Beograd

Advokati za nasledno pravo

Usluge iz oblasti naslednog prava se odnose na upravljanje i raspolaganje imovinom klijenata za života, te na imovinsku zaštitu klijenata za života i za slučaj smrti.

Nasledno pravo je pravna grana u okviru građanskog prava koja uključuje pružanje  pravnih usluga:

 • Sačinjavanje svih vrsta testamenata
 • Ostavinske rasprave ( postupci ) kao i parnični i druge vrste postupaka nastalih povodom naslednopravnih odnosa
 • Sastavljanje naslednopravnih ugovora ( Ugovor o doživotnom izdržavanju, Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života)
 • Poništaj i oglašavanje ništavim gore navedenih Ugovora i testamenata
 • Ugovor o poklonu i efekti tog ugovora u naslednom pravu
 • Priznanje i izvršenje stranih sudskih i arbitražnh  odluka iz nasleđivanja
 • Proglašenje nestalog lica za umrlo, dokazivanje smrti

Nasledno pravo

Izrada testamenta (zaveštanja)

Sačinjavanje testamenta je veoma važan akt – postupak u životu svakog čoveka. Testament, ili zaveštanje, je strogo lična, poslednja izjava volje ostavioca, kojom on raspolaže svojom imovinom za slučaj smrti, a koja mora da bude sačinjena u zakonom propisanoj formi, te da ima i određenu zakonom propisanu sadržinu. Kada neko hoće  da raspodeli imovinu za slučaj svoje smrti, tj. da postavi svoje naslednike, legatare, da uslovi prava naslednika i legatara ili da integriše u svoju poslednju volju neki drugi element ili zahtev, to mora da uradi u zakonskoj formi.

Jednom sačinjen testament može se uvek izmeniti, poništiti, odnosno drugim testamentom odnosno drugom izjavom volje da izmeni, odnosno modifikuje nekim uslovom.

Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života

Predak može svojim potomcima da ustupi i  raspodelirazdeli imovinu za života, a za ovu vrstu ugovora  potrebno je da su ispunjeni određeni uslovi, dok sam oblik ovog ugovora mora da bude potvrđen ( solemnizovan ) od strane javnog beležnika, a sama imovina koja je raspodeljena ovim ugovorom, ne ulazi u ustupiočevu zaostavštinu i njome se ne mogu da namire njegovi nužni naslednici, i na to je javni beležnik  dužan posebno da upozori ugovornike, o čemu treba da stavi napomenu u klauzuli o potvrđivanju ugovora, u suprotnom ugovor je ništav.

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje se primalac izdržavanja da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili kakva druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga, kao naknadu za to, izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani.
Sam oblik ovog ugovora moral da bude zaključuje od strane javnog beležnika, a sama imovina koja je predmet ovog ugovora, ne ulazi u zaostavštinu primaoca izdržavanja i njome se ne mogu namiriti njegovi nužni zakonski naslednici, i na to javni beležnik je dužan posebno da upozori ugovornike, o čemu treba da stavi napomenu u javnobeležničkom zapisu, u suprotnom ugovor je ništav.

Poseban slučaj ništavosti ovog ugovora

Ništav je ugovor u kome je davalac izdržavanja fizičko ili pravno lice koje se u okviru svog zanimanja, odnosno delatnosti i stara o primaocu izdržavanja (medicinsko osoblje, bolnice, različite agencije i slično), ako prethodno za zaključenje ugovora nije dobijena saglasnost nadležnog organa starateljstva.

Imate pitanje? Treba vam savet?

Za nas je najvažniji cilj zadovoljstvo klijenata koje ostvarujemo kroz odnos poverenja i međusobne saradnje izmedju klijenata i advokata.

Pozovite nasPišite nam