Porez na nasledje i poklon

Advokatska kancelarija Radojević, Beograd

Porez na nasledje i poklon

Porez na nasledje i poklon

U ovom tekstu autor će se prvenstveno baviti temom koja se odnosi na porez na nasledje i poklon , kada ste u obavezi da platite, kada ne, koja je osnovica itd. 

Porez na nasledje i poklon - Zakonska regulativa

Porez na nasledje i poklon regulisani su i propisani su članom 14-22.  Zakona o porezima na imovinu RS.

Pre svega da kažemo, da se porez na nasledje i poklon plaća na pravo svojine i na druga prava na nepokretnostima kao što su ( pravo zakupa odnosno korišćenja kuće ili stana za stanovanje.., pravo korišćenja gradjevinskog zemljišta površine preko 10ari itd., kao i na pravo korišćenja trajnog parking mesta u otvorenom stambenom bloku ili stambenom kompleksu, koje naslednici naslede ili poklonoprimci prime na poklon.

Advokat za poresko pravo Beograd smatra da je poželjno da konsultujete stručna lica pre nego što se upustite u realizaciju određenog pravnog posla kao što je npr. Ugovor o poklonu ili Ugovor o kupoprodaji.

 

Porez na nasledje i poklon - Na šta se plaća?

Porez na nasledje i poklon plaća se i na nasleđeni, odnosno na poklon primljeni:

– Gotov novac;

– Štedni ulog;

– Depozit u banci;

– Novčano potraživanje;

– Digitalnu imovinu;

– Pravo intelektualne svojine;

– Pravo svojine na upotrebljavanom motornom vozilu, upotrebljavanom plovilu odnosno upotrebljavanom vazduhoplovu i drugim pokretnim stvarima.

U smislu Zakona o porezima na imovinu, POKLONOM SE NE SMATRA:

 1. Prenos bez naknade prava na nepokretnostima i pokretnim stvarima(gotov novac, štedni ulog, depozit u banci) na koji se plaća porez na dodatu vrednost, u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na dodatu vrednost, nezavisno od postojanja ugovora o poklonu;
 2. Prihod fizičkog lica po osnovima koji su izuzeti iz dohotka za oporezivanje, odnosno koji je predmet oporezivanja porezom na dohodak građana, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oporezivanje dohotka građana;
 3. Prihod pravnog lica koji se uključuje u obračun osnovice za oporezivanje porezom na dobit pravnih lica, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica.

Advokatska kancelarija Beograd smatra da je poželjno da se posavetujete sa stručnim licem u vezi sa plaćanjem poreza na nasledje i poklon , ukoliko niste sigurni da li ste u obavezi da prijavite i platite navedeni porez na nasledje i poklon.

POREZ NA NASLEDJE I POKLON - IZUZIMANJE OD OPOREZIVANJA

Od ovog oporezivanja izuzima se:

 1. Prenos dobitka u igri na sreću sa organizatora igre na dobitnika;

2.Udela u pravnom licu odnosno hartija od vrednosti;

3.Mopeda, motokultivatora, traktora, radnih mašina, vozila koja nisu motorna, odnosno vozila koja se ne smatraju upotrebljavanim shodno zakonu poreza na imovinu;

 1. Plovila koja se ne smatraju upotrebljavanim u smislu zakonaporeza na imovinu;
 2. Državnih vazduhoplova, vazduhoplova bez sopstvenog pogona, odnosno vazduhoplova koji se ne smatraju upotrebljavanim u smislu ovog zakona;
 3. Nasleđe, odnosno poklon, ljudskih ćelija, tkiva i organa;
 4. Novca, prava, odnosno stvari iz člana 14 2. i 3. Zakona o porezima na imovinu, koje naslednik nasledi, odnosno poklonoprimac primi na poklon, od istog lica, za vrednost nasleđa odnosno poklona, do 100.000 dinara u jednoj kalendarskoj godini po svakom od tih osnova.

 

Ko se ima smatrati PORESKIM OBVEZNIKOM ( Porez na nasledje i poklon)

Poreskim obveznikom porez (a) na nasledje i poklon smatraju se:

– Rezidenti i nerezidenti Republike Srbije;

-Otvoreni odnosno alternativni investicioni fondovi (koji nema svojstvo pravnog lica)

a koj i prime u nasledje ili poklon nepokretnosti definisane članom 14. stav. 1 Zakona o porezima na imovinu.

Obveznika poreza na nasledje i poklon stvari definisanih članom 14. stav 2. i stav 3. Zakona o porezima na imovinu, smatra se:

– Rezident Republike Srbije;

– Otvoren odnosno alternativni investicioni fond upisan u odgovarajući registar u RS

– Nerezident Republike Srbije za predmete u članu 14. stav 2. i 3., ukoliko se taj predmet nalazi na teritoriji RS.

Za svrhu oporezivanja porez (om) na nasledje i poklon, u pogledu rezidenstva pravnih lica, primenjuju se odredbe Zakona o porezima na dobit pravnih lica, a u pogledu rezidenstva fizičkog lica, primenju se odredbe Zakona o porezu na dohodak gradjana RS.

Advokat za poreze Beograd sačinio je jedan stručni tekst koji se odnosi na poreska rešenja poreske uprave za porez na dohodak gradjana iz 2017. godine, te vas poziva da pročitate navedeni stručni tekst – Porez na dohodak gradjana.

 

Poreske stope i poreska oslobodjenja - Porez na nasledje i poklon

Lica odnosno obveznici koji se nalaze u odnosu na ostavioca ili poklonodavca u drugom naslednom redu, shodno Zakona o nasledjivanju RS , porez na nasledje i poklon plaćaju po stopi od 1.5%.

Lica odnosno obveznici koji se nalaze u odnosu na ostavioca ili poklonodavca u trećem i daljem naslednom redu, shodno Zakona o nasledjivanju RS , porez na nasledje i poklon plaćaju po stopi od 2.5%.

-Porez na nasledje i poklon NE PLAĆAJU:

 1. Naslednik prvog naslednog reda, supružnik i roditelj ostavioca, odnosno poklonoprimac prvog naslednog reda i supružnik poklonodavca;
 2. Naslednik, odnosno poklonoprimac poljoprivrednik drugog naslednog redakoji nasleđuje, odnosno prima na poklon imovinu koja mu služi za obavljanje poljoprivredne delatnosti, ako je sa ostaviocem, odnosno poklonodavcemneprekidno živeo u domaćinstvu najmanje jednu godinu pre smrti ostavioca, odnosno pre prijema poklona;
 3. Naslednik, odnosno poklonoprimac drugog naslednog reda – na jedan nasleđeni, odnosno na poklon primljeni stan, ako je sa ostaviocem, odnosno poklonodavcem neprekidno živeo u zajedničkom domaćinstvu najmanje godinu dana pre smrti ostavioca, odnosno pre prijema poklona;
 4.  Poklonoprimac – na imovinu koja mu je ustupljena u ostavinskom postupku, koju bi nasledio da se naslednik – poklonodavac odrekao nasleđa;
 5. Fondacija, na nasleđenu ili na poklon primljenu imovinu koja služi isključivo za ostvarivanje opštekorisnog cilja radi koga je fondacija osnovana;

5a Zadužbina, odnosno udruženje, osnovano radi ostvarivanja opštekorisnog cilja u smislu zakona koji uređuje zadužbine i fondacije, registrovano u skladu sa zakonom – na nasleđenu ili na poklon primljenu imovinu koja služi isključivo za namene za koje je ta zadužbina, odnosno udruženje osnovano;

 1. Naslednik, odnosno poklonoprimac ambulantnih vozila, specijalnih putničkih vozilaza obuku kandidata za vozače sa ugrađenim duplim nožnim komandama, kao i putničkih vozila registrovanih za taksi prevoz, odnosno putničkih vozila za „rent a car“ – ako je na dan nastanka poreske obaveze registrovan za obavljanje delatnosti škola za vozače, odnosno za taksi ili „rent a car“;

6a. Se na podelu imovine koja je zajednički stečena od strane supružnika za vreme trajanja braka, koja se vrši između bivših supružnika čime se uređuju njihovi imovinski odnosi u vezi sa razvodom braka;

 1. Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinice lokalne samouprave, kao naslednik, odnosno poklonoprimac;
 2. Primalac donacije po međunarodnom ugovoru koji je zaključila Republika Srbija, kada je tim ugovorom uređeno da se na dobijen novac, stvari ili prava, neće plaćati porez na poklon;
 3. Se na imovinu primljenu od Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave;
 4. Se na prenos bez naknade prava na nepokretnosti licu (ili nekom od lica) koje je, u skladu sa ugovorom o koncesiji, davalac koncesije, a koji prenos u postupku realizacije ugovora o koncesiji vrši privatni partner, ako je procenjena vrednost koncesije najmanje 50 miliona evra.

Napomene***

Ako naslednik, odnosno poklonoprimac (poljoprivrednik drugog naslednog reda) promeni zanimanje pre isteka pet godina od dana kada je nasledio, odnosno primio na poklon imovinu, dužan je da o promeni zanimanja podnese prijavu nadležnom poreskom organu u roku od 30 dana od dana nastanka promene.

U slučaju prestanka obavljanja taksi ili „rent a kar“ delatnosti, kao i u slučaju poklona ili otuđenja na drugi način putničkog vozila pribavljenog za obavljanje tih delatnosti pre isteka roka od pet godina od dana nabavke, obveznik poreza je dužan da to prijavi nadležnom poreskom organu u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja delatnosti, poklona odnosno otuđenja, da plati porez na nasleđe i poklon koji bi bio dužan da plati da nije koristio poresku olakšicu i kamatu koja se plaća zbog docnje u plaćanju poreza, od dana nabavke do dana prijavljivanja.

Kada naslednik, odnosno poklonoprimac drugog naslednog reda stiče od ostavioca, odnosno poklonodavca iz člana 21. stava 1. tačka 3 Zakona o porezima na imovinu, istovremeno više od jednog stana, porez na nasledje i poklon ne plaća se na onaj od nasleđenih, odnosno na poklon primljenih stanova u kome je naslednik, odnosno poklonoprimac imao prebivalište na dan smrti ostavioca, odnosno na dan prijema poklona, a ako ni u jednom od tih stanova nije imao prebivalište – na stan koji je najmanje površine.

Sticanje imovine u ostavinskom postupku prijemom ustupljenog naslednog dela, smatra se poklonom u smislu Zakona o porezu na imovinu.

Advokatska kancelarija vas poziva da budete informisani, te da pročitate i tekst koji se odnosi na POREZ NA KAPITALNU DOBIT.

 

UKOLIKO IMATE NEDOUMICA U VEZI SA PRAVNIM INSTITUTOM KOJI SE OBRADJUJE U OVOM TEKSTU, ADVOKAT RADOJEVIĆ VAM STOJI NA RASPOLAGANJU ZA SVA VAŠA PITANJA I SPREMAN JE DA VAM PRUŽI NEOPHODNU PRAVNU POMOĆ KAKO BISTE ZAŠTITILI VAŠA PRAVA I VAŠE NAJBOLJE MATERIJALNO-FINANSIJSKE INTERESE

Za više informacija i pitanja MOŽETE mi se obratiti putem e-maila:

advokatrobert.radojevic@gmail.com 

Ukoliko želite da zakažete konsultacije ili ukoliko želite da angažujete advokata iz ove kancelarije, možete nas pozvati na jedan od sledećih brojeva:

MTS-065/416-8320 ( dostupan i putem Vibera i WhatsApp)

A1– 060/416-8320 (dostupan i putem Vibera i WhatsApp)

Dodatne informacije pogledajte na našoj kontakt stranici.

***Napomena: Ovaj tekst predstavlja pravni stav autora i ne može se smatrati reklamom niti pravnim savetom.

Podeli na mrežama:

7 odgovora

 1. Postovani,

  Da li sam duzan podneti poresku prijavu ukoliko mi otac pokloni 2 miliona RSD?
  Prodao je stan i planira da mi pokloni 2 miliona RSD u kesu. Potpisacemo Ugovor o poklonu.

  Hvala Vam!

  1. Poštovani,

   Pozovite filijalu poreske uprave prema mestu Vašeg prebivališta i tražite od njih odgovor, to Vam je najrelevantnije.

   Srdačan pozdrav.

 2. Da li dete na osnovu ugovora o poklonu sa svojom majkom plaća porez na poklonjeni polovni automobil ? Unapred hvala na odgovoru…!!!

 3. 2018 sam sa majkom i sestrom nasledio očevu imovinu. Sada mi je došlo da predam za porez na razliku podeljene imovine jer mi je pripao veći deo (veći stan i preko mene su išli računi od banaka). Šta da očekujem za porez ?

 4. Postovani, moja mama treba da dobije deo nasledstva iz Amerike, pa me interesuje kolika je poreza na to, hvala