Advokatska kancelarija Radojevic Beograd - advokati Beograd

Sudske takse

Advokatska kancelarija Radojević, Beograd

Sudske takse

Sudske takse

Sudske takse će biti u fokusu autoru ovog teksta i ovde ćemo pokušati otkloniti sve nedoumice, a koje se odnose na  takse.

ZAKONSKA REGULATIVA - SUDSKE TAKSE

Pred sudovima danas je veliki broj sudskih predmeta, kako u krivičnoj materiji, tako i u prekršajnoj i građansko pravnoj.

Pre samog pokretanja postupka, naročito u građansko pravnim stvarima, klijente u najvećoj meri pored advokatskih troškova interesuje i iznose  takse na tužbu, protivtužbu, žalbu i ukupni i ili okvirni sudski troškovi.

U postupcima pred sudovima plaćaju se sudske takse u skladu sa Zakonom o sudskim taksama i u skladu sa Taksenom tarifom koja čini sastavni deo navedeno zakona.

Advokatska kancelarija vam predlaže da pročitate ovaj tekst ukoliko vas zanima materija koja se odnosi sa sudske takse.

OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA SUDSKE TAKSE?

Često se u praksi susrećemo sa pitanjima da li neko ima pravo na oslobođenje od plaćanja  takse i pod kojim to uslovima.

Da bismo odgovorili na ovo pitanje, osvrnućemo se na deo zakona o sudskim taksama koji se odnosi na oslobođenje od plaćanja sudske takse.

Od plaćanja  takse oslobođeni su:

  • Republika Srbija;
  • Državni organi i posebne organizacije, organi autonomne pokrajine i organi jedinice lokalne samouprave;
  • Organizacije Crvenog krsta;
  • Kao i izdržavana lica u postupcima u vezi zakonskog izdržavanja i lica koja zahtevaju isplatu minimalne zarade;
  • Taksu za podneske i radnje ne plaćaju lica koja Republici Srbiji, socijalno-humanitarnim, naučnim ili kulturnim organizacijama, ustanovama ili fondacijama poklanjaju svoju imovinu ili se u njihovu korist odriču prava svojine na nepokretnostima ili im bez naknade ustupaju druga stvarna prava na nepokretnostima;
  • Strana država je oslobođena plaćanjasudske takse ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili pod uslovom uzajamnosti;
  • Stranka u vanparničnom postupku oslobođena je od plaćanja sudske takse za radnje ili postupke koje je sud poverio javnom beležniku;
  • Stranke se oslobađaju od plaćanjasudske takse ukoliko se parnični postupak okonča do dana zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu posredovanjem, sudskim poravnanjem, priznanjem tužbenog zahteva ili odricanjem od tužbenog zahteva.

***Napomena: Pored taksativno nabrojanih slučajeva, sud može osloboditi i lice koje bi plaćanjem  takse bila ugrožena njihova socijalna sigurnost, imajući u vidu visinu sredstava iz kojih se takseni obveznik i članovi njegove porodice izdržavaju.

Ukoliko tražite oslobođenje od plaćanja sudske takse na osnovu prethodno navedenog, visinu vaših prihoda nadležni sud utvrđuje na osnovu uverenja nadležog organa o visini vaših prihoda i članovima vašeg domaćinstva i uopšteno o imovnom stanju vašeg domaćinstva.

***Napomena: Prethodno uverenje ne sme biti starije od 6 meseci, tj.da od dana njegovog izdavanja do dana podnošenja predloga za oslobođenje od sudske takse nije proteklo više od 6 meseci.

Ukoliko vas nadležni sud odbije odnosno odbije vaš predlog za oslobođenje od  takse, na takvo rešenje nemate pravo žalbe.

Ukoliko ste dobili rešenje o oslobođenju od plaćanja sudske takse, sud može isto u toku postupka ukinuti (ukoliko su se za to stekli zakonski uslovi) i odlučiti da li će vas delimično ili potpuno osloboditi od plaćanja takse od kojih ste ranije bili oslobođeni.

Ako sudski postupak traje duže od dve godine, bićete u obavezi da nakon proteka prve dve godine, a potom i svake sledeće podnesete uverenje o vašem imovnom stanju.

Oslobođenje od plaćanja takse dato u parničnom, vanparničnom i krivičnom postupku, kao i u postupku u upravnim sporovima važi i u postupku izvršenja odluka donetih u tim postupcima, ako se izvršenje zahteva u roku od tri meseca po pravosnažnom okončanju postupka.

Oslobođenje od plaćanja takse u vanparničnom i izvršnom postupku važi i u parničnom postupku koji nastane u toku i povodom vanparničnog i izvršnog postupka.

Advokatska kancelarija Beograd vas poziva da pročitate ovaj tekst ukoliko niste sigurni da li imate pravo na oslobođenje od sudske takse prilikom pokretanja i vođenja odgovarajućeg sudskog postupka.

UTVRĐIVANJE VREDNOSTI NAPLATE SUDSKE TAKSE U RAZLIČITIM SUDSKIM POSTUPCIMA?

-Parnični postupak-

Pre svega, u parničnom postupku  takse se određuju prema vrednosti postavljenog tužebenog zahteva odnosno prema vrednosti predmeta spora.

Vrednost predmeta spora radi naplate  takse određuje se prema vrednosti spora koju isti ima u momentu podnošenja tužbe.

-Izvršni postupak-

U izvršnom postupku plaća se taksa prema vrednosti zahteva koji treba izvršiti ili obezbediti.

-Upravni sporovi-

U upravnim sporovima plaća se taksa prema vrednosti predmeta spora, ako je predmet spora procenjiv.

Ako predmet spora nije procenjiv, kao vrednost se uzima iznos od 3.000 dinara.

Ukoliko u toku postupka dodje do promene vrednosti postupka, ostaje prvobitno utvrđena vrednost kao osnov, bez obzira što se ta vrednost promenila u toku postupka.

U slučaju neplaćanja  takse u određenom roku, stranka će od suda dobiti upozorenje u kom roku je dužna da plati sudske takse i posledice neplaćanja iste.

U slučaju neplaćanje sudske takse, sud donosi rešenje o izvršenju i sprovodi se izvršni postupak naplaćivanja takse uvećan za zakonsku zateznu kamatu i za troškove izvršenja i u svakom slučaju predlažemo da sudske takse, kao i sva dugovanja plaćate na vreme.

Advokat Beograd predlaže da pročitate i teme koje se odnose na SUDJENJE U RAZUMNOM ROKU i na obradu porodičnog instituta ALIMENTACIJA.

UKOLIKO IMATE NEDOUMICA U VEZI SA PRAVNIM INSTITUTOM KOJI SE OBRADJUJE U OVOM TEKSTU, ADVOKAT RADOJEVIĆ VAM STOJI NA RASPOLAGANJU ZA SVA VAŠA PITANJA I SPREMAN JE DA VAM PRUŽI NEOPHODNU PRAVNU POMOĆ KAKO BISTE ZAŠTITILI VAŠA PRAVA I VAŠE NAJBOLJE MATERIJALNO-FINANSIJSKE INTERESE

Za više informacija i pitanja MOŽETE mi se obratiti putem e-maila:

advokatrobert.radojevic@gmail.com 

Ukoliko želite da zakažete konsultacije ili ukoliko želite da angažujete advokata iz ove kancelarije, možete nas pozvati na jedan od sledećih brojeva:

MTS-065/416-8320 ( dostupan i putem Vibera i WhatsApp)

A1– 060/416-8320 (dostupan i putem Vibera i WhatsApp)

Dodatne informacije pogledajte na našoj kontakt stranici.

***Napomena: Ovaj tekst predstavlja pravni stav autora i ne može se smatrati reklamom niti pravnim savetom.

Podeli na mrežama:

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Poslednje sa blog-a