Advokatska kancelarija Radojevic Beograd - advokati Beograd

Alimentacija

Advokatska kancelarija Radojević, Beograd

Alimentacija

Alimentacija

Alimentacija kao institut porodičnog prava će primarno biti obradjena u ovom tekstu i autor će odgovoriti na par ključnih pitanja koji bi mogli da Vam razreše eventualne pravne nedoumice u vezi sa ovim pravnim institutom.

 

ALIMENTACIJA - ZAKONSKA REGULATIVA

Zakonsko izdražavanje deteta od strane roditelja ili alimentacija kao institut prava uredjena je Porodičnim zakonom RS.

Pored izdržavanja deteta od strane roditelja, Porodičnim zakonom se regulišu i sledeći pravni instituti izdržavanja izmedju:

  • Supružnika
  • Vanbračnih partnera
  • Izdržavanje majke deteta
  • Izdržavanje deteta ( maloletnog i punoletnog deteta )i roditelja
  • Srodnika – krvnih ( brata ili sestre ), adoptivnih i tazbinskih.

U nekoliko radova na ovom sajtu će se obrađivati svi navedeni instituti. Stoga nas pratite i budite uvek dobro, stručno i precizno obavešteni.

Autor ovog teksta će ovog puta, pre svega, obratiti pažnju na izdržavanje deteta od strane roditelja (alimentacija).

Roditelji su dužni da izdržavaju svoju decu u skladu sa odredbama Porodičnog zakona RS bez obzira da li su u braku ili ne, a sam prestanak izdržavanja deteta od strane roditelja propisan je odredbama PZ RS.

Pre nego što odlučite da donesete određene poteze u pogledu ovog instituta, poželjno bi bilo da pročitate ovaj tekst, alimentacija – izdržavanje dece od strane roditelja – , koji je sačinila advokatska kancelarija beograd.

Šta je ALIMENTACIJA, ko je DUŽNIK, a ko POVERILAC alimentacije?

Alimentacija je obaveza izdržavanja deteta od strane roditelja i to onog roditelja kome dete nije povereno na čuvanje, vaspitavanje, podizanje, a u te troškove ulaze, npr. troškovi ishrane, obrazovanja, odevanja itd.

Ko je DUŽNIK obaveze izdržavanja?

Roditelji su dužnici obaveze izdržavanja deteta prema PZ RS.

Ko je  POVERILAC izdržavanja?

 Dete je poverilac izdržavanja, odnosno dete je izdržavano lice, te je neophodno znati da je pravo potraživanja ALIMENTACIJE lično pravo ( tj.da je NEPRENOSIVO ), pa ga nije moguće preneti na drugo lice, kao što i obavezu plaćanja ALIMENTACIJE nije moguće naslediti, osim dospelih neisplaćenih iznosa alimentacije.,

Advokat  za porodično pravo Beograd u ovom tekstu će objasniti pojam alimentacije, koji danas predstavlja veliku pravnu nedoumicu medju roditeljima. 

ALIMENTACIJA - Da li je obaveza plaćanja ALIMENTACIJE imperativnog (obaveznog) karaktera?

Odgovor je DA.

Obaveza izdržavanja deteta od strane roditelja odnosno obaveza plaćanja ALIMENTACIJE je obaveznog karaktera i prestaje samo u skladu sa odredbama propisanim u Porodičnom zakonu RS ( npr. ukoliko je roditelj obaveznik izdržavanja u dužan da plaća alimentaciju, njegova obaveza prestaje samo kada i ukoliko se ispune uslovi propisani odredbama PZ RS i to npr. ( a. ukoliko umre poverilac ili davalac izdržavanja ili npr. b. ukoliko punoletno dete prestaje da se redovno  školuje a starije je od 18 godina ). alimentacija

Da li pravo na izdržavanje (ALIMENTACIJA) ima i MALOLETNO I PUNOLETNO dete?

MALOLETNO dete UVEK ima pravo na potraživanje izdržavanja od strane roditelja (alimentacija), dok to pravo supsidijarno ostvaruje i od drugih krvnih srodnika u ushodnoj liniji ( lica koja potiču jedna od drugih, npr. deda, otac, sin ) , ukoliko roditelji nisu živi ili nemaju dovoljno sredstava za izdržavanje.

PUNOLETNO dete ima pravo na ALIMENTACIJU, ukoliko je nesposobno za rad, a nema dovoljno sredstava za izdržavanje, pa sve dok ovo stanje traje ili ukoliko je na redovnom školovanju, najkasnije do navršene 26. godine života.

Takodje,PUNOLETNO dete ima pravo na izdržavanje i od drugih krvnih srodnika u ushodnoj liniji ( lica koja potiču jedna od drugih, npr. deda, otac, sin ) , ukoliko roditelji nisu živi ili nemaju dovoljno sredstava za izdržavanje , srazmerno njihovim mogućnostima.

PUNOLETNO dete neće imati pravo na izdržavanje od roditelja ili od drugih krvnih srodnika u ushodnoj liniji ukoliko bi to predstavljalo očiglednu nepravdu za roditelje odnosno za druge krvne srodnike ( npr. ukoliko bi prihod dužnika izdržavanja bili takvi da bi doveli u pitanje njegovo sopstveno izdržavanje ).

Medjutim, lice koje je faktički davalo izdržavanje, a to nije bilo dužno, ima pravo REGRESA, tj. ima pravo na naknadu od lica koje je bilo dužno da daje izdržavanje, a ukoliko je obavezu izdržavanja imalo više lica, njihova obaveza je solidarna ( dužnici solidarne obaveze odgovaraju poveriocu za celu obavezu i poverilac može tražiti njeno ispunjenje od bilo kog dužnika, sve dok obaveza poverioca ne bude u potpunosti ispunjena ).

POKRETANJE POSTUPKA I ODREĐIVANJE VISINE (MINIMALNE) ALIMENTACIJE U RS

Ukoliko se brak razvede na osnovu predloga za sporazumni razvod braka , supružnici/roditelji se moraju se dogovoriti o visini alimentacije koja će se plaćati od strane roditelja kome dete nije povereno, a sud to mora da potvrdi, dok ukoliko se ne dogovore o obavezi izdržavanja, roditelj kome je dete povereno na podizanje, čuvanje, vaspitavanje etc, može podneti tužbu radi ostvarivanja porava na izdržavanje deteta, o kome se taj roditelj stara.

Tužba se podnosi nadležnom sudu u prvom stepenu, a to je osnovni sud, dok je u drugom stepenu nadležan Apelacioni sud. Mesno je nadležan sud prema prebivalištu tužioca (ako je tužilac maloletoletno dete) ovde poverioca izdržavanja, odnosno tamo gde se nalazi imovina tuženog, ovde dužnika, prema Zakonu o parničnom postupku RS. Bračne sporovi, pa tako i alimentacione karakteriše hitnost u postupanju, te je pravilo da sud nije vezan postavljenim alimentacionim zahtevom. Po okončanju ovog postupka, obaveza suda je da dostavi presudu organu starateljstva u mestu prebivališta poverioca izdržavanja.

Advokatska kancelarija je obradila i tekst koji se odnosi na POVECANJE I SMANJENJE ALIMENTACIJE.

VISINA izdržavanja se određuje prema mogućnostima dužnika i potrebama poverioca izdržavanja.

Prema odredbama Porodičnog zakona RS poverilac izdržavanja može tražiti da sud odrediti u fiksnom iznosu ili u određenom procentualnom iznosu od mesečnih prihoda dužnika izdržavanja, s tim što, po pravilu, visina ne može biti manja od 15% niti veća od 50% redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja umanjenih za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Ukoliko je dete poverilac izdržavanja, dužnik je dužan da mu omogući najmanje takav nivo životnog standarda kakav uživa i roditelj dužnik izdržavanja.

Da li može doći do promene u VISINI izdržavanja?

VISINA izdržavanja se može SMANJITI ili POVEĆATI, zavisno od okolnosti na osnovu kojih je doneta prethodna odluka.

Kada dodje do bitne promene u primanjima roditelja, davaoca izdržavanja ili potreba deteta, u slučaju bitno promenjenih okolnosti, može se incirati sudski postupak ( lično ili putem advokata ) kojim se može na novi način urediti visina alimentacije, a po odluci suda.

Ovaj postupak je izuzetno složen, pa toplo preporučujemo svakoj stranci da se obrati profesionalcima iz ove oblasti i da ovaj ne tako lak posao prepuste stručnim licima koja imaju specijalizovana znanja iz ovih oblasti, kako bi prava i najbolji interesi Vašeg deteta bili zaštićeni na najbolji mogući način.

KADA i KO podnosi tužbu za alimentaciju i KADA se podnosi tužba za NEPLAĆANJE alimentacije?

Ukoliko dužnik izdržavanja ne izvršava svoje obaveze poveriocu odnosno primaocu izdržavanja, poverilac može tužbom inicirati pokretanje sudskog postupka, a SUD će po okončanju sudskog postupka presudom utvrditi iznos plaćanja alimentacije i način ostvarivanja prava po osnovu alimentacije.

Aktivno legitimisano lice za pokretanje ovog postupka jeste poverilac odnosno primalac izdržavanja, a to je dete. Ukoliko je dete MALOLETNO, tužbu u njegovo ime podnosi njegov zakonski zastupnik ( pre svega roditelj ), a ukoliko je dete PUNOLETNO ( poslovno sposobno ), onda je dete samostalno aktivno legitimisano za podnošenje tužbe.

TUŽBU za NEPLAĆANJE alimentacije nije potrebno podnositi ukoliko već postoji pravosnažna presuda kojom je utvrdjen iznos plaćanja alimentacije.

Shodno navedenom, potrebno je da pokrenete IZVRŠNI POSTUPAK NA OSNOVU IZVRŠNE ISPRAVE ( presude ), koji se vodi kod javnog izvršitelja.

Sami izvršni postupci po zakonu zahtevaju hitnost i efikasnost u postupanju, te shodno navedenom, zaostala potraživanja biste trebali vrlo brzo da naplatite.

Javni izvršitelj će sprovoditi izvršenje na onom sredstvu izvršenja koje postavi u predlogu za izvršenje poverilac potraživanja, tj. primalac alimentacije i ono se može sprovesti na zaradi, penziji i svim mesečnim prihodima, a ukoliko dužnik tj.davalac alimentacije nema redovnih mesečnih prihoda, izvršenje se može sprovesti na nepokretnostima ( npr.stan, poslovni prostor, zemljište ) ili na pokretnim stvarima ( npr. automobil ili neke druge vrednosti ). alimentacija

Šta ukoliko je dete rodjeno van braka (vanbračno), kako i od koga naplatiti alimentaciju?

Ukoliko je dete rodjeno kao vanbračno, tj. ukoliko otac deteta nije upisan u matične knjige rodjenih, prethodno ste dužni da pokretnete sudski postupak kojim biste utvrdili identitet oca, pa tek pošto bi se utvrdio identitet oca, sud bi istom presudom utvrdio iznos i obavezao dužnika alimentacije na plaćanje tog utvrdjenog iznosa poveriocu, tj.primaocu alimentacije.

Da li nedavanje izdržavanja predstavlja krivično delo? (alimentacija)

DA! Nedavanje izdržavanja predstavlja krivično delo koje je propisano članom 195 Krivičnog zakonika RS dok je stavom 2 ( dva ) istog člana je propisano da se učinilac neće kazniti kaznom propisanom iz stava 1 ( jedan ) ovog člana ukoliko učinilac ovog dela iz opravdanih razloga nije davao izdržavanje.

Dakle, shodno gore navedenom, može se podneti i krivična prijava protiv lica koje ne izdržava lice koje je po zakonu dužan da izdržava, a ukoliko je ta dužnost utvrdjena pravnosnažnom sudskom odlukom, izvršnim poravnanjem sudom ili pred nekim drugim državnim organom u iznosu i na način kako je to odlukom, odnosno poravnanjem zaključenim pred sudom ili javnim beležnikom.

Kada se podnese krivična prijava protiv roditelja koji ne izvršava svoje zakonom utvrdjene dužnosti, najčešće roditelj neplatiša počinje da izvršava tu svoju obavezu i to se smatra kao efikasna „mera“ protiv roditelja neplatiša. U tom slučaju možete da se nastavi krivični postupak ili da se odustane od krivičnog gonjenja.

Advokati Beograd su obradili (pored ovog instituta porodičnog prava – alimentacija) i RAZVOD BRAKA i RAZVOD BRAKA SA STRANIM DRZAVLJANINOM U SRBIJI.

Odluka je na Poverioca.

UKOLIKO IMATE NEDOUMICA U VEZI SA PRAVNIM INSTITUTOM KOJI SE OBRADJUJE U OVOM TEKSTU, ADVOKAT RADOJEVIĆ VAM STOJI NA RASPOLAGANJU ZA SVA VAŠA PITANJA I SPREMAN JE DA VAM PRUŽI NEOPHODNU PRAVNU POMOĆ KAKO BISTE ZAŠTITILI VAŠA PRAVA I VAŠE NAJBOLJE MATERIJALNO-FINANSIJSKE INTERESE

Za više informacija i pitanja MOŽETE mi se obratiti putem e-maila:

advokatrobert.radojevic@gmail.com 

Ukoliko želite da zakažete konsultacije ili ukoliko želite da angažujete advokata iz ove kancelarije, možete nas pozvati na jedan od sledećih brojeva:

MTS-065/416-8320 ( dostupan i putem Vibera i WhatsApp)

A1– 060/416-8320 (dostupan i putem Vibera i WhatsApp)

Dodatne informacije pogledajte na našoj kontakt stranici.

***Napomena: Ovaj tekst predstavlja pravni stav autora i ne može se smatrati reklamom niti pravnim savetom.

Podeli na mrežama:

5 odgovora

  1. Tuzba traje 3 godine, alimentacija ni jedna nije plaćena. Otac je u drugoj drzavi,sud stalno odlaze ,ne znam dokle to ide koliko se ceka i sta je na kraju resenje ? Sve sam podnosila na vreme,krivicnu prijavu …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Poslednje sa blog-a