Advokatska kancelarija Radojevic Beograd - advokati Beograd

Krivično pravo

  1. Home
  2. »
  3. Advokatske usluge
  4. »
  5. Krivično pravo
advokatska kancelarija - krivicno pravo

Advokatska kancelarija Radojević Beograd

Advokat za krivično pravo

Advokati krivičari advokatske kancelarije Radojević pružaju pravnu pomoć iz svih oblasti kazneno-pravne materije i pružaju usluge odbrana okrivljenih, kao i zastupanja oštećenih u:
– krivičnom postupku
– prekršajnom postupku
– privrednim prestupima

Naši advokati krivičari su Vam dostupni u svako doba dana za Vaš pravni problem i za sve Vaše nedoumice iz oblasti krivicnog prava, a naš rad i pristup se temelji na efikasnosti i detaljnom pristupu date problematike, kao i temeljnoj, detaljnoj i aktivnom pristupu radi izrade strategije odbrane.

Naše advokatske usluge u krivičnom postupku obuhvataju i sledeće pravne usluge:
– Zastupanja i odbrana
– Davanja usmenih i pismenih pravnih saveta i mišljenja
– Podnošenja krivičnih priava nadležnim javnim tužilaštvima
– Podnođenje privatnih krivičnih tužbi za krivičnih dela za koja se goni po po privatnim tužbama i zastupanje privatnih krivičnih tužbi
– Odbrane u predistražnim, istražnim i krivičnim postupcima
– Pritvori i ukidanja pritvora
– Podnošenja zahteva za pomilovanje
– Podnošenje zahteva za rehabilitaciju, brisanje pravnih posledica osude, molbi za puštanje na uslovni otpust
– Izjavljiivanja, odnosno podnošenja redovnih i vanrednih pravnih lekova protiv akata državnih organa R. Srbije

Krivično pravo

I – Krivično pravo

# “OSUMNJIČENI” – je lice prema kome je zbog postojanja osnova sumnje da je učinilo krivično delo nadležni državni organ u predistražnom postupku preduzeo radnju propisanu Zakonikom o krivičnom postupku i lice protiv koga se vodi istraga,

# “OKRIVLJENI” – je lice protiv koga je podignuta optužnica koja još nije potvrđena, ili protiv koga je podnet optužni predlog, privatna tužba ili predlog za izricanje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja, a glavni pretres ili ročište za izricanje krivične sankcije još nije određeno, odnosno izraz koji služi kao opšti naziv za osumnjičenog, okrivljenog, optuženog i osuđenog,

# “OPTUŽENI” – je lice protiv koga je optužnica potvrđena i lice za koje je povodom optužnog predloga, privatne tužbe ili predloga za izricanje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja određen glavni pretres ili ročište za izricanje krivične sankcije u skraćenom krivičnom postupku,

# “OSUĐENI” – je lice za koje je pravnosnažnom odlukom suda utvrđeno da je učinilac krivičnog dela ili protivpravnog dela određenog u zakonu kao krivično delo, osim ako se na osnovu odredaba Krivičnog zakonika smatra neosuđivanim,

# “PRIVATNI TUŽILAC” – je lice koje je podnelo privatnu tužbu zbog krivičnog dela za koje je zakonom propisano krivično gonjenje po privatnoj tužbi,

# “OŠTEĆENI KAO TUŽILAC”, odnosno supsidijarni tužilac – je lice koje je preuzelo krivično gonjenje od javnog tužioca,

II Krivični zakonik – KZ

# Krivično delo

Krivično delo je ono delo koje je zakonom predviđeno kao krivično delo, koje je protivpravno i koje je skrivljeno.

# Nema krivičnog dela niti kazne bez zakona

Nikome  ne može biti izrečena kazna ili druga krivična sankcija za delo koje pre nego što je učinjeno zakonom nije bilo određeno kao krivično delo, niti mu se može izreći kazna ili druga krivična sankcija koja zakonom nije bila propisana pre nego što je krivično delo učinjeno.

# Krivične sankcije i njihova opšta svrha

Krivične sankcije su: kazne, mere upozorenja, mere bezbednosti i vaspitne mere.
Opšta svrha propisivanja i izricanja krivičnih sankcija je suzbijanje dela kojima se povređuju ili ugrožavaju vrednosti zaštićene Krivičnim zakonodavstvom.
Krivične sankcije se ne mogu izreći licu koje u vreme kada je delo učinjeno nije navršilo četrnaest godina. Vaspitne mere i druge krivične sankcije mogu se izreći maloletniku pod uslovima propisanim posebnim zakonom.

# Vrste kazni

Učiniocu krivičnog dela mogu se izreći sledeće kazne:
1) doživotni zatvor;
2) kazna zatvora;
3) novčana kazna;
4) rad u javnom interesu;
5) oduzimanje vozačke dozvole.

Svaku od ovih pomenutih kazni može vam dodatno pojasniti i obrazložiti advokat za krivicno pravo. 

III Zakonik o krivičnom postupku – ZKP

# Pretpostavka nevinosti

Svako se smatra nevinim sve dok se njegova krivica za krivično delo ne utvrdi pravnosnažnom odlukom suda.
Državni i drugi organi i organizacije, sredstva javnog obaveštavanja, udruženja i javne ličnosti dužni su da se pridržavaju pravila iz stava 1. ovog člana i da svojim javnim izjavama o okrivljenom, krivičnom delu i postupku ne povređuju prava okrivljenog.

# Ne bis in idem

Niko ne može biti gonjen za krivično delo za koje je odlukom suda pravnosnažno oslobođen ili osuđen ili za koje je optužba pravnosnažno odbijena ili je postupak pravnosnažno obustavljen.
Pravnosnažna sudska odluka ne može biti izmenjena na štetu okrivljenog.

# Prava okrivljenog

Okrivljeni ima pravo da:

1) u najkraćem roku, a uvek pre prvog saslušanja, podrobno i na jeziku koji razume bude obavešten o delu koje mu se stavlja na teret, o prirodi i razlozima optužbe, kao i da sve što izjavi može da bude korišćeno kao dokaz u postupku;
2) ništa ne izjavi, uskrati odgovor na pojedino pitanje, slobodno iznese svoju odbranu, prizna ili ne prizna krivicu;
3) se brani sam ili uz stručnu pomoć branioca u skladu sa odredbama ovog zakonika;
4) njegovom saslušanju prisustvuje branilac;
5) u najkraćem mogućem roku bude izveden pred sud i da mu bude suđeno nepristrasno, pravično i u razumnom roku;
6) neposredno pre prvog saslušanja pročita krivičnu prijavu, zapisnik o uviđaju i nalaz i mišljenje veštaka;
7) mu se osigura dovoljno vremena i mogućnosti za pripremanje odbrane;
8) razmatra spise i razgleda predmete koji služe kao dokaz;
9) prikuplja dokaze za svoju odbranu;
10) se izjasni o svim činjenicama i dokazima koji ga terete i da iznosi činjenice i dokaze u svoju korist, da ispituje svedoke optužbe i zahteva da se, pod istim uslovima kao svedoci optužbe, u njegovom prisustvu ispitaju svedoci odbrane;
11) koristi pravna sredstva i pravne lekove;
12) preduzima druge radnje kada je to određeno ovim zakonikom.

Organ postupka je dužan da pre prvog saslušanja okrivljenog pouči o pravima iz stava 1. tač. 2) do 4) i tačka 6) ovog člana. Svaki od ovih članova advokati krivicari imaju u malom prstu i mogu vam ih dodatno obrazložiti i pojasniti. U slučaju da ste zainteresovani za naše advokatske usluge, budite slobodni da nas kontaktirate i pogledate naš cenovnik sa advokatskim tarifama

# Prava uhapšenog

Uhapšeni, pored prava iz člana 68. stav 1. tač. 2) do 4) i tačka 6) i stav 2. ovog zakonika, ima pravo da:
1) odmah na jeziku koji razume bude obavešten o razlogu hapšenja;
2) pre nego što bude saslušan, ima sa braniocem poverljiv razgovor koji se nadzire samo gledanjem, a ne i slušanjem;
3) zahteva da bez odlaganja o hapšenju bude obavešten neko od članova njegove porodice ili drugo njemu blisko lice, kao i diplomatsko-konzularni predstavnik države čiji je državljanin, odnosno predstavnik ovlašćene međunarodne organizacije javnopravnog karaktera, ako je u pitanju izbeglica ili lice bez državljanstva;
4) zahteva da ga bez odlaganja pregleda lekar koga slobodno izabere, a ako on nije dostupan, lekar koga odredi javni tužilac, odnosno sud.
Lice uhapšeno bez odluke suda, odnosno lice uhapšeno na osnovu odluke suda koje nije saslušano, mora biti bez odlaganja, a najkasnije u roku od 48 časova, predato nadležnom sudiji za prethodni postupak ili ako se to ne dogodi, pušteno na slobodu.

# Dužnosti okrivljenog

Okrivljeni je dužan da:
1) se odazove na poziv organa postupka;
2) obavesti organ postupka o promeni adrese prebivališta ili boravišta, odnosno o nameri da promeni adresu prebivališta ili boravišta.

# Obavezna odbrana

Okrivljeni mora imati branioca:
1) ako je nem, gluv, slep ili nesposoban da se sam uspešno brani – od prvog saslušanja, pa do pravnosnažnog okončanja krivičnog postupka;
2) ako se postupak vodi zbog krivičnog dela za koje je propisana kazna zatvora od osam godina ili teža kazna – od prvog saslušanja, pa do pravnosnažnog okončanja krivičnog postupka;
3) ako je zadržan ili mu je zabranjeno da napušta stan ili je pritvoren – od lišenja slobode, pa do pravnosnažnosti rešenja o ukidanju mere;
4) ako mu se sudi u odsustvu – od donošenja rešenja o suđenju u odsustvu, pa dok suđenje u odsustvu traje;
5) ako se glavni pretres održava u njegovoj odsutnosti zbog nesposobnosti koju je sam prouzrokovao – od donošenja rešenja da se glavni pretres održi u njegovoj odsutnosti, pa do pravnosnažnosti rešenja kojim sud utvrđuje prestanak nesposobnosti za učestvovanje na glavnom pretresu;
6) ako je zbog narušavanja reda udaljen iz sudnice do završetka dokaznog postupka ili završetka glavnog pretresa – od donošenja naredbe o udaljenju, pa do povratka u sudnicu ili do saopštavanja presude;
7) ako se protiv njega vodi postupak za izricanje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja – od podnošenja predloga za izricanje takve mere, pa do donošenja odluke iz člana 526. st. 2. i 3. ovog zakonika ili do pravnosnažnosti rešenja o izricanju mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja;
8) od početka pregovora sa javnim tužiocem o zaključenju sporazuma iz člana 313. stav 1, člana 320. stav 1. i člana 327. stav 1. ovog zakonika, pa do donošenja odluke suda o sporazumu;
9) ako se pretres održava u njegovoj odsutnosti (član 449. stav 3.) – od donošenja rešenja da se pretres održi u njegovoj odsutnosti, pa do donošenja odluke suda o žalbi na presudu.

# Odbrana siromašnih

Okrivljenom koji prema svom imovinskom stanju ne može da plati nagradu i troškove branioca, postaviće se na njegov zahtev branilac iako ne postoje razlozi za obaveznu odbranu, ako se krivični postupak vodi za krivično delo za koje se može izreći kazna zatvora preko tri godine ili ako to nalažu razlozi pravičnosti. U tom slučaju, troškovi odbrane padaju na teret budžetskih sredstava suda.
O zahtevu iz stava 1. ovog člana odlučuje sudija za prethodni postupak, predsednik veća ili sudija pojedinac, a branioca rešenjem postavlja predsednik suda pred kojim se vodi postupak po redosledu sa spiska advokata koji dostavlja nadležna advokatska komora.
Postavljeni branilac iz stava 1. ovog člana ima svojstvo branioca po službenoj dužnosti.

Često se dešavaju nesuglasice kada Zakon nije protumačen onako kako treba da bude. Mogu biti veoma kompleksni i oduzeti dosta vremena dok se shvate. Da ne biste gubili vreme i eventualno rizikovali da napravite grešku u tumačenju Zakona, raspitajte se ko je najbolji advokat za krivicno pravo u vašem mestu i konsultujte se sa njim.

IV Zakon o izvršenju krivičnih sankcija

# Sadržina ovog zakona

Ovim zakonom uređuje se, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno, postupak izvršenja krivičnih sankcija prema punoletnim licima, prava i obaveze lica prema kojima se izvršavaju krivične sankcije, organizacija Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, nadzor nad njenim radom, izvršenje sankcija izrečenih za privredne prestupe i prekršaje, oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim delom ili privrednim prestupom i primena mere pritvora.
U postupku izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima, kao i u postupku izvršenja kazne zatvora izrečene za prekršaj primenjuju se odredbe ovog zakona, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.
Ako je potvrđenim međunarodnim ugovorom pitanje iz stava 1. ovog člana drugačije uređeno, primenjuju se odredbe tog ugovora.

V Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično-pravnoj zaštiti maloletnih lica

# Uzrast učinioca

Maloletnik je lice koje je u vreme izvršenja krivičnog dela navršilo četrnaest, a nije navršilo osamnaest godina.
Mlađi maloletnik je lice koje je u vreme izvršenja krivičnog dela navršilo četrnaest, a nije navršilo šesnaest godina.
Stariji maloletnik je lice koje je u vreme izvršenja krivičnog dela navršilo šesnaest, a nije navršilo osamnaest godina.
Mlađe punoletno lice je lice koje je u vreme izvršenja krivičnog dela navršilo osamnaest, a u vreme suđenja nije navršilo dvadeset jednu godinu i ispunjava ostale uslove iz člana 41. ovog zakona.

# Krivične sankcije koje se mogu izreći maloletnim učiniocima krivičnih dela

Maloletnicima za učinjena krivična dela mogu se izreći vaspitne mere, kazna maloletničkog zatvora i mere bezbednosti predviđene članom 79. Krivičnog zakonika, osim zabrane vršenja poziva, delatnosti ili dužnosti.
Mlađim maloletnicima mogu se izreći samo vaspitne mere.
Starijim maloletnicima mogu se izreći vaspitne mere, a izuzetno može se izreći kazna maloletničkog zatvora.
Pod uslovima predviđenim ovim zakonom maloletnicima se mogu izreći mere bezbednosti.

# Kazna maloletničkog zatvora

Starijem maloletniku koji je učinio krivično delo za koje je zakonom propisana kazna zatvora teža od pet godina, može se izreći kazna maloletničkog zatvora ako zbog visokog stepena krivice, prirode i težine krivičnog dela ne bi bilo opravdano izreći vaspitnu meru.
Maloletnički zatvor ne može biti kraći od šest meseci ni duži od pet godina, a izriče se na pune godine i mesece. Za krivično delo za koje je propisana kazna zatvora dvadeset godina ili teža kazna, ili u slučaju sticaja najmanje dva krivična dela za koja je propisana kazna zatvora teža od deset godina, maloletnički zatvor može se izreći u trajanju do deset godina.

Krivicno delo u slučaju maloletnih lica je veoma diskutabilna tema, posebno ako lice nije namerno učinilo krivicno delo. Treba sagledati sve pažljivo, a zatim delati. U prikupljanju svih potrebnih dokaza i papirologije najbolje će vam pomoći advokat krivicar ili advokat za krivicno pravo.

VI Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična dela

# Značenje određenih izraza (pojmova)

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:
1) Pravno lice je domaći ili strani pravni subjekt koji se po pozitivnom pravu Republike smatra pravnim licem.
2) Odgovorno lice je fizičko lice kome je pravno ili faktički poveren određeni krug poslova u pravnom licu, kao i lice koje je ovlašćeno, odnosno za koje se može smatrati da je ovlašćeno da postupa u ime pravnog lica.

# Osnov odgovornosti pravnih lica

Pravno lice odgovara za krivično delo koje u okviru svojih poslova, odnosno ovlašćenja učini odgovorno lice u nameri da za pravno lice ostvari korist.
Odgovornost pravnog lica iz stava 1. ovog člana postoji i ako je zbog nepostojanja nadzora ili kontrole od strane odgovornog lica omogućeno izvršenje krivičnog dela u korist pravnog lica od strane fizičkog lica koje deluje pod nadzorom i kontrolom odgovornog lica.

# Vrste krivičnih sankcija koje se mogu izreći pravnom licu

Pravnom licu se za krivično delo mogu izreći sledeće krivične sankcije:
1) kazna;
2) uslovna osuda;
3) mere bezbednosti.

# Vrste kazni

Pravnom licu se mogu izreći sledeće kazne:
1) novčana kazna;
2) prestanak pravnog lica.

Novčana kazna i prestanak pravnog lica mogu se izreći samo kao glavne kazne.

# Visina novčanih kazni

Novčana kazna se izriče u određenom iznosu u okviru propisane najmanje i najveće mere novčane kazne.

Novčana kazna ne može biti manja od sto hiljada dinara niti veća od petsto miliona dinara.

Novčana kazna izriče se u sledećim iznosima:
1) od sto hiljada do milion dinara za krivična dela za koja je propisana kazna zatvora do jedne godine ili novčana kazna;
2) od milion do dva miliona dinara za krivična dela za koja je propisana kazna zatvora do tri godine;
3) od dva miliona do pet miliona dinara za krivična dela za koja je propisana kazna zatvora do pet godina;
4) od pet miliona do deset miliona dinara za krivična dela za koja je propisana kazna zatvora do osam godina;
5) od deset do dvadeset miliona dinara za krivična dela za koja je propisana kazna zatvora do deset godina;
6) najmanje dvadeset miliona dinara za krivična dela za koja je propisana kazna zatvora preko deset godina.

Ako imate dodatnih pitanja u vezi novčanih kazni ili određenih nejasnoća, naši advokati krivicari vam stoje na raspolaganju za sva pitanja.

# Zastarelost

Izrečena kazna ne može se izvršiti kad protekne:
1) tri godine od osude na novčanu kaznu;
2) osam godina od osude na kaznu prestanka pravnog lica.

Izvršenje mere bezbednosti zastareva:
1) kad protekne vreme za koje je pravnom licu izrečena mera zabrane obavljanja određenih registrovanih delatnosti ili poslova, računajući od dana pravnosnažnosti sudske odluke;
2) kad protekne pet godina od dana pravnosnažnosti presude kojom je izrečena mera bezbednosti oduzimanja predmeta;
3) kad protekne tri meseca od dana pravnosnažnosti sudske odluke kojom je izrečena mera javnog objavljivanja presude.

Imate pitanje? Treba vam savet?

Za nas je najvažniji cilj zadovoljstvo klijenata koje ostvarujemo kroz odnos poverenja i međusobne saradnje izmedju klijenata i advokata.

Pozovite nasPišite nam