Advokatska kancelarija Radojevic Beograd - advokati Beograd

Poresko pravo

 1. Home
 2. »
 3. Advokatske usluge
 4. »
 5. Poresko pravo
Porez na dohodak građana

Advokatska kancelarija Radojević Beograd

Advokati za poreska pitanja

Advokatska kancelarija Radojević (advokat za poreska pitanja) je specijalizovana i bavi se pružanjem pravne pomoći iz oblasti poreskog prava.

Svaki građanin Republike Srbije dužan je da plaća porez koji je fiskalni prihod zemlje. Osnov i visina plaćanja poreza utvrdjuju se od strane nadležnih poreskih organa [https://www.purs.gov.rs/ ].

MORATE ZNATI

Tri osnovna objekta oporezivanja u svakom poreskom sistemu, pa tako i u našem, su:

POREZI KOJI SE VEZUJU ZA POTROŠNJU

 • PDV (kao opšti porez na potrošnju);
 • akcize (kao porez na potrošnju određenih dobara);
 • porez na premije neživotnih osiguranja.

POREZI KOJI SE VEZUJU ZA DOHODAK

 • Porez na dobit pravnih lica;
 • Porez na dohodak gradjana.

POREZI KOJI SE VEZUJU ZA IMOVINU

 • Porez na imovinu „u statici“;
 • Porez na nasleđe i poklon;
 • Porez na prenos apsolutnih prava;
 • Porezi na upotrebu, držanje i noošenje dobara ( porez na upotrebu motornih vozila, porezi na upotrebu raznih vrsta plovila, porez na upotrebu vazduhoplova i porez na registrovano vatreno oružje).

Ukoliko ne znate ili niste sigurni da li ste dužni da platite određenu vrstu poreza, obratite se advokatu za poreska pitanja koji će vas u skladu sa svim propisima koji regulišu određenu vrstu poreza upoznati sa svim vašim pravima, ali i obavezama.

RAZLIKE PREDUZETNIKA I PAUŠALCA U POGLEDU POREZA I ODGOVORNOSTI

 1. PREDUZETNIK I PAUŠALAC ODGOVARAJU ZA SVE OBAVEZE SVOJOM CELOKUPNOM LIČNOM IMOVINOM;
 2. VISINA DOPRINOSA:
  – Kod preduzetnika zavisi od visine plate koju sam sebi odredi,
  – Kod paušalca doprinosi su fixni i zavise od šifre delatnosti i mesta obavljanja delatnosti.
 3. POREZ NA PRIHOD
  – Preduzetnik plaća 10% na kraju godine,
  – Paušalac plaća 10% koji su mu već uračunati u fixne doprinose i ne plaća ih na kraju godine.
 4. PODIZANJE NOVCA
  – Preduzetnik može da podiže novac uz pravdanje računima i može da podiže svoju dobit bez poreza,
  – Paušalac može da podiže novac bez pravdanja do 6 (šest) miliona dinara godišnje.
 5. VODJENJE POSLOVNIH KNJIGA
  – Preduzetnik je u obavezi da prikazuje prihode i rashode i 8 (osam) miliona dinara mu je limit za PDV u poslednjih 365 dana,
  – Nije u obavezi da prikazuje rashode, već sve prihode da evidentira u KPO knjigu (mora biti propisno overena od nadležnog poreskog organa).

ŠTA SE U PRIVREDNOM SISTEMU UBRAJA POD KORPORATIVNE POREZE?

 1. Porez na dobit pravnih lica – jedinstvena poreska stopa od 15%;
 2. Porez po odbitku- stopa poreza je 20% i tu se odnosi na (dividende, udeo u dobiti, kapitalni dobitak, kamate, plaćanje u vezi zakupa nepokretnosti, ili druge imovine);
 3. PDV – porez na dodatu vrednost.

Advokat za poresko pravo i poreska pitanja pruža konsulatacije i pravne usluge iz svih navedenih propisa koji reguliše sve poreze koji se primenjuju na fizička i pravna lica u Republici Srbiji. Kako biste bili sigurni koje su razlike izmedju svih navedenih poreza, koji se porezi konkretno odnose na vas, koja su vaša prava, obaveze i da bi vaši interesi bili u potpunosti zaštićeni, obratite se advokatu za poreska pitanja u Beogradu.

Imate pitanje ? Treba vam savet ?

Za nas je najvažniji cilj zadovoljstvo klijenata koje ostvarujemo kroz odnos poverenja i međusobne saradnje izmedju klijenata i advokata.

Pozovite nasPišite nam