Advokatska kancelarija Radojevic Beograd - advokati Beograd

Razvod braka

Advokatska kancelarija Radojević, Beograd

Couple is divorced who handed their engagement ring to the divorce documents

Razvod braka

Naučno je dokazano da je i razvod braka veoma stresan dogadjaj za supružnike, a i za decu ukoliko su supružnici tokom trajanj braka dobili decu. Verujemo da je sklapanje braka izmedju supružnika jedan od najsrećnijih i najradosnijih trenutaka koji se dešavaju licima koji ulaze u bračnu zajednicu.

Advokatska kancelarija Beograd smatra da je razvod braka veoma stresan i složen deo svakog pojedinca, te ukoliko se odlučite na razvod braka, potrebno da konsultujete stručno lice u vezi sa tim.

SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA

Pre svega da kažemo da je brak zakonom uredjena zajednica života žene i muškarca i sam intistut braka, kao i razvod bračnih supružnika regulisan je Porodičnim zakonom.

Brak prestaje voljom supružnika, ukoliko su njihovi odnosi toliko ozbiljno i trajno poremećeni ili ako se objektivno ne može ostvariti zajednica života. Dakle, tumačeći ovu odredbu definisanu Porodičnim zakonom, Advokat Beograd jasno i precizno smatra da naš zakon ne predvidja krivicu nekog od supružnika da bi brak prestao razvodom ( nije potrebno da postoji preljuba, prevara ili bilo šta drugo ).

Glavne prednosti sporazumnog razvod (a) braka u odnosu na razvod braka po tužbi jesu te što se brak razvodi brzo i efikasno.

Advokati Beograd će vam u prilogu ovog teksta ostaviti pelcer predloga za sporazumni razvod braka u pdf formatu, s obzirom da formalno-pravno gledajući advokat iz Beograda vam nije neophodan za razvod braka po predlogu za sporazumni razvod braka, ali ako se ipak odlučite za to, pročitajte sve o porodičnom pravu.

Ukoliko ste tokom trajanja braka stekli zajedničku decu, predlog za sporazumni razvod braka sadrži obavezno i pismeni sporazum o vršenju roditeljskog prava koje može biti zajedničko ili samostalno vršenje roditeljskog prava, ali sud uvek odlučuje o najboljem interesu deteta i drži se tog „pravila“.

I ako postignete sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskog prava, sud može odlučiti da roditeljsko pravo poveri samo jednom od roditelja ukoliko je to u najboljem interesu deteta. Sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskog prava sadrži i sporazum o tome šta će se smatrati prebivalištem deteta.

Sporazum o samostalnom vršenju roditeljskog prava obavezno sadrži i sporazum roditelja o poveranju zajedničkog deteta jednom roditelju, sporazum o visini doprinosa za izdržavanje deteta od drugog roditelja i sporazum o načinu održavanja ličnih odnosa sa drugim roditeljem.

Roditelj koji ne vrši roditeljsko pravo ima pravo i dužnost da izdržava dete, da sa detetom održava lične odnose i da o pitanjima koja bitno utiču na život deteta ( kao npr. prebivalište deteta, obrazovanje deteta, preduzimanje nekog većeg medicinskog zahvata, raspolaganje imovinom deteta veće vrednosti) odlučuje sporazumno i sa roditeljem koji vrši roditeljsko pravo.

Takodjer, ukoliko ste tokom trajanja braka stekli zajedničku imovinu kao npr.stan , kuću poslovni prostor, automobil ili neke druge pokretne stvari, takav predlog o sporazumnom razvodu braka sadrža i pismeni sporazum o deobi zajedničke imovine ukoliko ste postigli sporazum o deobi zajedničke imovine.

Iako vam formalno-pravno Advokat Beograd nije potreban pri predlogu za sporazumni razvod braka, pre donošenja odluke o načinu razvoda braka, o podeli imovine, o poveravanju dece na staranje i vršenju roditeljskog prava, konsultujte stručno lice.

TAKSE I CENA ADVOKATA ZA SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA

Taksa sudu na predlog za sporazumni razvod braka iznosi 2.660,00 dinara, kao i na odluku. Znači ukupno iznosi 5.320,00 dinara i svaka strana snosi svoje troškove izuzev ako ne postignu dogovor da jedna strana, tj.predlagač jedan snosi sve sudske troškove.

Kada je u pitanju cena koja se plaća advokatu za sastav predloga za sporazumni razvod braka, on iznosi 16.500,00 dinara u skladu sa Tarifom o nagradi i naknadi troškova za rad advokata, dok je cena zastupanja na jednom ročišu 18.000,00 dinara i sam razvod braka po predlogu za sporazumni razvod se završava na jednom, a najaksnije na dva ročišta.

***Napomena: U bračnom sporu po predlogu za sporazumni razvod braka, svaki supružnik mora imati svog punomoćnika iz reda advokata, dakle, jedan advokat Beograd ne može zastupati oba supružnika jer su u pitanju suprostavljeni interesi.

RAZVOD BRAKA PO TUŽBI

Pored razvod braka po predlogu za sporazumni razvod braka, bračni spor za razvod braka se može pokrenuti i tužbom ukoliko nema dogovora i sporazuma izmedju supružnika za sporazumni razvod braka.

Prema Porodičnom zakonu RS tužba se podnosi u onim slučajevima kada su odnosi izmedju supružnika ozbiljno i trajno poremećeni ili ukoliko se objektivno ne može ostvariti zajednica života.

Ako tužbu u bračnom sporu podnosite preko punomoćnika, punomoćje mora biti overeno od strane javnog beležnika-notara i izdato samo u svrhu zastupanja u bračnom sporu po tužbi za razvod braka.

Ukoliko da se razvedete,, a vaš supružnik ne pristaje na sporazumni razvod braka, a smatrate da su se vaši odnosi toliko poremetili da nije moguće mirenje, podnosite tužbu osnovnom sudu po mestu prebivališta tuženog, ali i po mestu poslednjeg zajedničkog prebivališta supružnika. U određenim slučajevima je nadležan sud i prema mestu prebivališta tužioca.

U prvom stepenu po tužbi za razvod braka nadležan je osnovni sud, dok nadležni apelacioni sud odlučuje u postupku po pravnom leku odnosno po žalbi.

***Napomena: U bračnom sporu ne može se izreći presuda zbog propuštanja niti presuda na osnovu odrcanja ili priznanja i stranke ne mogu zaključiti sudsko poravnanje, kao u drugim parničnim postupcima.

Advokat za razvod braka Beograd smatra da su ovo stresni dogadjaji za svakog supružnika, te u vezi sa tim predlaže da pre samog pokretanja postupka, razmislite još jednom o svemu.

POSTUPAK POSREDOVANJA

Postupak posredovanja obuhvata postupak za pokušaj mirenja i postupak za pokušaj sporazumnog okončanja spora, tj.postupak nagodbe i uvek se sprovodi kada se podnese tužba za razvod braka.

-Postupak posredovanja u bračnom sporu se neće sprovoditi u sledećim slučajevima:

  1. Ako jedan od supružnika ne pristane na posredovanje;

  2. Ako je jedan od supružnika nesposoban za rasudjivanje;

  3. Ako je boravište jednog od supružnika nepoznato;

  4. Ako jedan ili oba supružnika žive u inostranstvu.

***Napomena: Punomoćnici ne mogu zastupati supružnike niti prisustvovati postupku mirenja.

Postupak nagodbe se sprovodi samo kada se ne postigne mirenje i na nagodbu se pozivaju oba supružnika i njihovi punomoćnici.

Nagodba je u potpunosti uspela ukoliko supružnici postignu sporazum o deobi zajedničke imovine i sporazum o vršenju roditeljskog prava, a delimično je uspela ukoliko su postigli jedan od ova dva sporazuma.

MENJANJE PREZIMA NAKON RAZVODA BRAKA

Promena prezimena nakon prestanka braka razvodom se može promeniti u roku od 60 dana od dana pravnosnažnosti presude odnosno od dana prestanka braka. Dakle, može se vratiti svoje devojačko prezime u navedenom roku, ukoliko to lice želi, ali svakako ne predstavlja obavezu.

Ukoliko ste srpski državljanin i u braku ste sa stranim državljaninom, pročitajte sve o ustanovi razvod (a) braka sa stranim državljaninom u Srbiji.

UKOLIKO IMATE NEDOUMICA U VEZI SA PRAVNIM INSTITUTOM KOJI SE OBRADJUJE U OVOM TEKSTU, ADVOKAT RADOJEVIĆ VAM STOJI NA RASPOLAGANJU ZA SVA VAŠA PITANJA I SPREMAN JE DA VAM PRUŽI NEOPHODNU PRAVNU POMOĆ KAKO BISTE ZAŠTITILI VAŠA PRAVA I VAŠE NAJBOLJE MATERIJALNO-FINANSIJSKE INTERESE

Za više informacija i pitanja MOŽETE mi se obratiti putem e-maila:

advokatrobert.radojevic@gmail.com 

Ukoliko želite da zakažete konsultacije ili ukoliko želite da angažujete advokata iz ove kancelarije, možete nas pozvati na jedan od sledećih brojeva:

MTS-065/416-8320 ( dostupan i putem Vibera i WhatsApp)

A1– 060/416-8320 (dostupan i putem Vibera i WhatsApp)

Dodatne informacije pogledajte na našoj kontakt stranici.

***Napomena: Ovaj tekst predstavlja pravni stav autora i ne može se smatrati reklamom niti pravnim savetom.

Podeli na mrežama:

4 odgovora

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Poslednje sa blog-a