Advokatska kancelarija Radojevic Beograd - advokati Beograd

Povećanje i smanjenje alimentacije

Advokatska kancelarija Radojević, Beograd

Povećanje i smanjenje alimentacije

Povećanje i smanjenje alimentacije

Povećanje i smanjenje alimentacije će biti u fokusu i centru pažnje autoru ovog teksta i dotaćićemo se svim važnih segmenata koji se tiču povećanja ili smanjenja visine izdražavanja deteta.

POVEĆANJE I SMANJENJE ALIMENTACIJE (UVODNE NAPOMENE)

Alimentacija odnosno izdražavanje maloletnog deteta predstavlja zakonsku obavezu utvrđenu Porodičnim zakonom RS koje se roditelji kao dužnici izdržavanja ne mogu osloboditi.

Roditelji se ne mogu osloboditi zakonske dužnosti da doprinose izdražavanju svoje maloletne dece, čak i na štetu vlastitog izdržavanja, a u cilju obezbeđivanja potrebnih sredstava za njihovo izdražavanje, te s obzirom na to, u obavezi su da rade i dodatne poslove i da dopnskom zaradom ostvare dovoljna novčana sredstva kako bi doprineli izdržavanju maloletnog deteta.

POTREBE ZA IZDRŽAVANJE MALOLETNOG DETETA

Da bi se pravilno utvrdilo koje su mesečne potrebe izdržavanja maloletnog deteta kao poverioca izdržavanja, potrebno je u parničnom postupku utvrditi o kojim se to potrebama zapravo radi.

To pre svega može biti: odeća, obuća, sredstva za higijenu, zdravstveno stanje deteta i eventualno potrebni lekovi i za svaki od navedenih elemenata bi bilo potrebno proceniti iznos i na osnovu te procene utvrditi koji bi to bio ukupni mesečni iznos odnosno suma za izdržavanje s obzirom na uzrast deteta, a u skladu sa relevatnim odredbama porodičnog zakona.

KRITERIJUMI IZDRAŽAVANJA MALOLETNOG DETETA

Kriterijumi izdražavanja maloletnog deteta određeni članom 160 Porodičnog zakona RS bitan su preduslov za eventualno određivanje ali i povećanje i smanjenje alimentacije.

Bitno je istaći da se izdržavanje određuje prema potrebama poverioca (deteta) i mogućnosti dužnika (jednog od roditelja kome dete nije povereno na roditeljsko staranje).

Prilikom određivanja visine ALIMENTACIJE ili prilikom podnošenja tužbe radi izmene, tj. radi povećanje i smanjenje alimentacije, bitno je istaći da sud ceni sledeće elemente poverioca odnosno potrebe poverioca prema njegovim:

  • Godine starosti deteta;

  • Zdravlje deteta;

  • Obrazovanja (da li pohađa osnovnu školu, srednju školu ili fakultet),

  • Imovine deteta (da li ostvaruje određene prihode, poseduje li na pokretne stvari veće vrednosti ili nepokretne stvari u svojini).

Mogućnosti dužnika izdražavanja, tj. jednog od roditelja zavise od sledećih elemenata:

  • Od njegovih prihoda;

  • Mogućnosti za zaposlenje i sticanje zarade;

  • Imovine dužnika izdržavanja (poseduje li na pokretne stvari veće vrednosti ili nepokretne stvari u svojini);

  • Njegovih ličnih potreba;

  • Obaveze dužnika izdražavanja da izdržava druga lica;

  • I drugih okolnosti bitnih za određivanje visine izdržavanja.

NAČIN ODREĐIVANJA IZDRAŽAVANJA

Izdržavanje se po pravilu određuje u novcu, ali se poverilac i dužnik izdržavanja (dete i roditelj) mogu dogovoriti oko drugačijeg načina davanja izdržavanja.

Ukoliko je to slučaj, sporazum o zakonskom izdržavanju potpisuju u obliku javnobeležničkog zapisa kod javnog beležnika kojeg sami izaberu.

MINIMALNA SUMA IZDRŽAVANJA

Minimalna suma izdržavanja predstavlja sumu koju kao naknadu za hranjenike odnosno za lica na porodičnom smeštaju periodično utvrđuje ministarstvo nadležno za porodičnu zaštitu, u skladu sa zakonom.

Dete kao poverilac izdržavanja prati životni standard svojih roditelja, kao dužnika izdržavanja, pa je prilikom uzimanja kriterijuma za određivanje visine izdržavanja sud dužan da uzme u obzir i razvojne potrebe dece, koje zavisno od njihovog uzrasta utiču i na odgovarajuću socijalizaciju sa vršnjacima, koja se može odvijati i posetom određenim ustanovama kulture (npr.muzejim, bioskopi, pozorišta), što takođe predstavlja trošak koji je sastavni deo detetovih potreba za izdržavanjem.

Advokatska kancelarija smatra da je ovo veoma emotivan i stresan događaj za svakog pojedinca u porodici, a naročito za decu, pa s toga, budite pametni i oprezni prilikom sprovođenja ovog postupka i angažujte stručna lica koja će vam pomoći da ovaj proces prebrodite lakše i jednostavnije.

POVEĆANJE I SMANJENJE ALIMENTACIJE

Promenjene okolnosti na strani maloletnog poverioca izdržavanja (deteta) i na strani dužnika izdržavanja (roditelja) utiču na eventualno povećanje i smanjenje alimentacije, tj. predstavljaju razlog za promenu visine doprinosa za izdržavanje.

Porodični zakon RS u članu 164. propisuje da se visina izdržavanja može promeniti – smanjiti ili povećati ako se promene okolnosti na osnovu kojih je doneta prethodna odluka.

U postupku radi izmene odluke o visini doprinosa dečijem izdržavanju primenjuju se sva pravila o pokretanju i sprovođenju postupka koja su propisana odredbama Zakona za sporove o izdržavanju.

Postupak za izmenu odluke o visini izdržavanja pokreće se tužbom koja se podnosi nadležnom sudu koji je dužan da prvo ročište zakaže tako da se održi u roku od osam dana od dana kada je tužba primljena u sudu, da u sporu postupa primenjujući načelo hitnosti i da se u slučaju ako je poverilac izdržavanja dete, rukovodi najboljim interesom deteta.

S obzirom na regulativu člana 164. Porodičnog zakona RS, za promenu visine izdržavanja moguće je podneti dve tužbe – jednu za povećanje visine izdržavanja i drugu radi smanjenja visine izdržavanja.

I u jednom i drugom slučaju neophodno je utvrditi da je došlo do promene okolnosti na osnovu kojih je doneta prethodna odluka.

Pri tom je potrebno imati u vidu da li su promenjene okolnosti koje su vezane za potrebe poverioca izdržavanja s obzirom na njegovu starosnu dob, zdravstveno stanje, troškove obrazovanja, imovinu, prihode i druge okolnosti od značaja za određivanje visine izdržavanja.

Promenjene okolnosti vezane za mogućnosti dužnika izdržavanja da utvrđenu obavezu ispunjava mogu biti vezane za njegove prihode, mogućnosti za zaposlenje i sticanje zarade, njegovu imovinu, njegove lične potrebe, obavezu da izdržava druga lica kao i druge okolnosti od značaja za određivanje visine izdržavanja.

U postupku radi izmene odluke o visini izdržavanja moraju se imati u vidu sve okolnosti na osnovu kojih je utvrđena obaveza izdržavanja odlukom čija izmena se traži i okolnosti koje su nastupile nakon donošenja te odluke a koje postoje u trenutku kada se podnosi tužba radi njene izmene.

S toga, ukoliko se ranija odluka o izdržavanju izmeni, izmena se određuje od dana podnošenja tužbe iz razloga što se sa tim danom utvrđuje postojanje promenjenih okolnosti.

Imajući u vidu navedeno, u postupku u sporovima za izdržavanje – kao i u svim ostalim sporovima u vezi sa porodičnim odnosima u kojima je sadržana odluka o izdržavanju, presuda uvek mora da sadrži obrazloženje pa čak i ako su se stranke nakon objavljivanja odrekle prava na pravni lek.

U ovoj vrsti sporova neophodno je upravo iz razloga što se kasnije može tražiti izmena odluke o izdržavanju detaljno obrazložiti sve kriterijume određivanja izdržavanja iz odredbe člana 160. Porodičnog zakona RS kojima se sud rukovodio donoseći odluku.

U suprotnom, ukoliko odluka o visini izdržavanja ne sadrži detaljno obrazloženje o tome, sud koji postupa po tužbi za izmenu odluke o visini izdržavanja, dužan je da osim okolnosti koje postoje u trenutku podnošenja tužbe za izmenu, detaljno utvrdi i sve okolnosti na osnovu kojih je doneta odluka čija se izmena traži i na osnovu toga proceni da li postoje i u čemu se sastoje promenjene okolnosti.

Dužnik obaveze izdržavanja koji je tu obavezu redovno ispunjavao i u svemu u saglasnosti sa odlukom koja je u tom pravcu doneta, u slučaju izmene visine izdržavanja, odnosno povećanja iste, dužan je od podnošenja tužbe u tom sporu, platiti samo razliku između plaćene i novoutvrđene obaveze.

Dužnik obaveze izdržavanja koji je tu obavezu redovno ispunjavao i u svemu u saglasnosti sa odlukom koja je u tom pravcu doneta, u slučaju izmene visine izdržavanja – smanjenja iste, ne može tražiti povraćaj iznosa koji je više platio s obzirom da se u smislu odredbe člana 213. Zakona o obligacionim odnosima RS ne može tražiti ono što je dato ili učinjeno na ime izvršenja neke prirodne obaveze ili neke moralne ili društvene dužnosti.

Advokatska kancelarija Beograd vas poziva da pročitate ovaj tekst koji se odnosi na povećanje i smanjenje alimentacije i savetuje da se obratite stručnim licima u vezi sa alimentacijom.

S obzirom na regulativu Porodičnog zakona RS prema kojoj visina izdržavanja može da bude određena u fiksnom mesečnom novčanom iznosu ili u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja, sva ostala davanja dužnika ove obaveze kao što su kupovina garderobe, knjiga, računara, mobilnih telefona i drugih potrepština, nisu od uticaja na pravo poverioca da zahteva izmenu njene visine.

Davanja dužnika obaveze izdržavanja mimo, odnosno preko utvrđene obaveze smatraju se izvršenjem prirodne, odnosne moralne i dobročine obaveze i ista se kao takva ne smatraju ispunjenjem obaveze izdržavanja, ni delimično ni u celosti, niti se u izvršnom postupku – ukoliko do istog dođe, uzimaju u obzir.

Ona su od značaja samo utoliko što ukazuju na spremnost dužnika obaveze izdržavanja da istu ispunjava.

Do izmene odluke o visini izdržavanja u smislu povećanja iste, najčešće dolazi usled povećanja potreba poverioca obaveze izdržavanja – kada su u pitanju deca – stariji uzrast i sa njim povećani troškovi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba i povećanje troškova školovanja, u ostalim slučajevima pojava novih troškova, smanjenje mogućnosti domaćinstva u kome žive da u zadovoljavanju istih učestvuje i slično.

Osim toga, visina izdržavanja se može povećati i zbog poboljšanja uslova života i time povećanja mogućnosti dužnika izdržavanja da ovu obavezu ispunjava. U slučaju ako su poverioci izdržavanja deca visina doprinosa njihovom izdržavanju najčešće se povećava zbog poboljšanja uslova života dužnika ove obaveze s pozivom na regulativu Porodičnog zakona prema kojoj ako je poverilac izdržavanja dete, visina izdržavanja treba da omogući najmanje takav nivo životnog standarda za dete kakav uživa roditelj dužnik izdržavanja.

Dužnici obaveze izdržavanja smanjenje visine iste najčešće zahtevaju iz razloga što se nakon donošenja odluke o izdržavanju, pogoršaju uslovi u kojima žive – smanjenje prihoda, gubitak mogućnosti za zaposlenje i sticanje zarade, smanjenje imovine, povećanje ličnih potreba – najčešće zbog zdravstvenog stanja, pojava obaveze da izdržavaju druga lica i slično.

Osim toga odredbom člana 164. Porodičnog zakona izričito je propisano da se samo visina izdržavanja može promeniti – smanjiti ili povećati ako se promene okolnosti na osnovu kojih je doneta prethodna odluka. (povećanje i smanjenje alimentacije)

Advokat za porodično pravo Beograd vas poziva da pročitate i tekst koji se odnosi na RAZVOD BRAKA i tekst koji se odnosi na NASILJE U PORODICI.

UKOLIKO IMATE NEDOUMICA U VEZI SA PRAVNIM INSTITUTOM KOJI SE OBRADJUJE U OVOM TEKSTU, ADVOKAT RADOJEVIĆ VAM STOJI NA RASPOLAGANJU ZA SVA VAŠA PITANJA I SPREMAN JE DA VAM PRUŽI NEOPHODNU PRAVNU POMOĆ KAKO BISTE ZAŠTITILI VAŠA PRAVA I VAŠE NAJBOLJE MATERIJALNO-FINANSIJSKE INTERESE

Za više informacija i pitanja MOŽETE mi se obratiti putem e-maila:

advokatrobert.radojevic@gmail.com 

Ukoliko želite da zakažete konsultacije ili ukoliko želite da angažujete advokata iz ove kancelarije, možete nas pozvati na jedan od sledećih brojeva:

MTS-065/416-8320 ( dostupan i putem Vibera i WhatsApp)

A1– 060/416-8320 (dostupan i putem Vibera i WhatsApp)

Dodatne informacije pogledajte na našoj kontakt stranici.

***Napomena: Ovaj tekst predstavlja pravni stav autora i ne može se smatrati reklamom niti pravnim savetom.

Podeli na mrežama:

Jedan odgovor

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Poslednje sa blog-a