Advokatska kancelarija Radojevic Beograd - advokati Beograd

Porez na kapitalnu dobit

Advokatska kancelarija Radojević, Beograd

Porez na kapitalnu dobit

Porez na kapitalnu dobit

U fokusu autora teksta će biti porez na kapitalnu dobit preduzetnika i fizičkih lica. Kada trebate platiti porez, kada ste oslobođeni i pod kojim uslovima i ostala bitna pitanja u vezi sa ovim.

POREZ NA KAPITALNU DOBIT – ZAKONSKA REGULATIVA

Porez na kapitalnu dobit regulisan je Zakonom o porezu na dohodak građana RS i to od člana 72. do člana 80. navedenog zakona.

Bitno je napomenuti da mnogi u Republici Srbiji su čuli za porez na kapitalnu dobit, ali nikada nisu dublje analizilarali šta se suštinski pod tim i podrazumeva.

“IGNORANTIA IURIS NOCET” ili “NEZNANJE PRAVA ŠKODI”, pa je potrebno da se detaljno upoznate sa tim šta je porez na kapitalnu dobit, a za to će vam umnogome pomoći ovaj tekst koji je sačinila advokatska kancelarija beograd.

ŠTA PREDSTAVLJA POREZ NA KAPITALNU DOBIT?

Kapitalni dobitak predstavlja razliku između prodajne cene prava, udela i hartija od vrednosti i njihove nabavne cene, tj. kapitalni dobitak je onaj prihod koji nastaje prodajom, tj.prenosom uz naknadu:

 1. Stvarnih prava na nepokretnostima;

 2. Autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine;

 3. Udela u kapitalu pravnih lica, akcija i ostalih hartija od vrednosti;

 4. Investicione jedinice, osim investicionih jedinica dobrovoljnih penzijskih fondova, otkupljene od strane otvorenog investicionog fonda, u skladu sa zakonom kojim se uređuju otvoreni investicioni fondovi;

 5. Investicione jedinice alternativnog investicionog fonda, u skladu sa zakonom kojim se uređuju alternativni investicioni fondovi;

 6. Digitalne imovine.

Advokat za poresko pravo u ovom tekstu će objasniti pojam kapitalne dobiti prilikom prodaje nepokretnosti (parcela, stan, kuća, posl.prostor..).

Bitno je navesti da se pod prenosom podrazumeva prodaja ili drugi prijenos uz novčanu ili nenovčanu naknadu (pod ovim se smatra i svaki unos nenovčanog uloga u pravno lice).

ŠTA ZAKON NE SMATRA KAPITALNIM DOBITKOM ODNOSNO GUBITKOM?

Kapitalnim dobitkom odnosno gubitkom, ne smatra se razlika koja je nastala prenosom prava, udela ili hartija od vrednosti u sledećim slučajevima, tj. ako:

 1. Su stečeni nasleđem u prvom naslednom redu;

 2. Se prenos vrši između bračnih drugova i krvnih srodnika u pravoj liniji;

 3. Se prenos vrši između razvedenih bračnih drugova, a u neposrednoj je vezi sa razvodom braka;

 4. Se vrši prenos dužničkih hartija od vrednosti čiji je izdavalac Republika, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili Narodna banka Srbije;

 5. Je obveznik izvršio prenos prava, udela ili hartija od vrednosti koje je pre prenosa imao u svom vlasništvu neprekidno najmanje deset godina;

   

 6. Se u statusnoj promeni vrši zamena akcija, odnosno udela koje obveznik ima u privrednom društvu prenosiocu, isključivo za akcije, odnosno udele u privrednom društvu sticaocu u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.

Prenos računa iz postojećeg u drugi dobrovoljni penzijski fond, koji izvrši fond po nalogu i za račun člana dobrovoljnog penzijskog fonda, u skladu sa zakonom koji uređuje dobrovoljne penzijske fondove i penzijske planove, ne smatra se kapitalnim dobitkom.

KAKO SE UTVRĐUJE KAPITALNA DOBIT (POREZ NA KAPITALNU DOBIT)

Pre svega, potrebno je odrediti i utvrditi koliko iznosi PRODAJNA, a koliko NABAVNA CENA.

Prodajna cena je ugovorena cena u samom ugovoru o kupoprodaji ili tržišna cena ukoliko nadležni poreski organ utvrdi da je ugovorena cena niža od tržišne vrednosti za predmet kupoprodaje.

Ako je ugovorena cena niža od tržišne, onda se uzima kao relevanta tržišna cena koja se računa bez poreza na prenos- apsolutnih prava.

Ukoliko ste potpisali ugovor o razmeni nepokretnosti sa nekim licem koji vam nije krvni srodnik u pravoj liniji ili bračni drug, prodajna cena se odredjuje prema visini tržišne vrednosti te nepokretnosti.

Nabavna cena nepokretnosti se određuje prema ceni po kojoj ste stekli pravo svojine nad tom nepokretnošću.

Ukoliko ste nepokretnost sami izgradili, nabavna cena je iznos troškova izgradnje , ukoliko to možete da dokažete, a ukoliko ne, onda se kao osnovica uzima porez na imovinu u godini nastanka obaveze po osnovu poreza na imovinu.

Kod prenosa nepokretnosti u izgradnji, nabavnu cenu čini iznos troškova izgradnje koje je obveznik imao do dana prenosa i koje može da dokumentuje.

Ako je pravo, udeo ili hartiju od vrednosti obveznik stekao poklonom ili nasleđem, nabavnom cenom smatra se cena po kojoj je poklonodavac, odnosno ostavilac stekao to pravo, udeo ili hartiju od vrednosti, a ako ne može da se utvrdi ta cena onda njihova tržišna vrednost u momentu sticanja tog prava, udela ili hartije od vrednosti od strane poklonodavca, odnosno ostavioca, utvrđena od strane nadležnog poreskog organa.

Međutim, ako je obveznik pravo, udeo ili hartiju od vrednosti stekao od poklonodavca, odnosno ostavioca koji je to pravo, udeo ili hartiju od vrednosti stekao pre 24. januara 1994. godine, nabavnu cenu utvrdiće nadležni poreski organ prema tržišnoj vrednosti tog prava, udela ili hartije od vrednosti na dan 24. januara 1994. godine.

Ako je pravo, udeo ili hartiju od vrednosti obveznik stekao ugovorom o doživotnom izdržavanju, nabavnom cenom smatra se tržišna cena prava, udela ili hartije od vrednosti koja je uzeta ili mogla biti uzeta kao osnovica poreza na prenos apsolutnih prava u momentu njihovog sticanja od strane obveznika.

Advokat Beograd smatra da je poželjno da se posavetujete sa stručnim licem u vezi sa plaćanjem porez (a) na kapitalnu dobit, ukoliko niste sigurni da li ste u obavezi da prijavite i platite navedeni porez na kapitalnu dobit.

POREZ NA KAPITALNU DOBIT – UTVRĐIVANJE VISINE

Porez na kapitalni dobitak iznosi 15% odnosno 15% se plaća na razliku između prodajne i nabavne cene koja suštinski predstavlja poresku osnovicu za nadležni poreski organ radi obračunavanja navedenog poreza.

PORESKO OSLOBOĐENJE

Da li i kada imate pravo da budete oslobođeni poreske obaveze zvane porez na kapitalnu dobit kada je u pitanju prodaja nepokretnosti?

Obveznik, koji sredstva ostvarena prodajom nepokretnosti u roku od 90 dana od dana prodaje uloži u rešavanje svog stambenog pitanja i stambenog pitanja članova svoje porodice, odnosno domaćinstva, u Republici, oslobađa se poreza na ostvareni kapitalni dobitak.

Obvezniku koji u roku od 12 meseci od dana prodaje nepokretnosti, sredstva ostvarena prodajom nepokretnosti uloži za namene iz stava 1. ovog člana, izvršiće se povraćaj plaćenog poreza na kapitalni dobitak.

U pravilniku o kriterijumima za ostvarivanje prava na oslobođenje poreza na kapitalni dobitak je preciznije definisano koji su uslovi, šta je potrebno od dokumentacije…

***Napomena: Porez na kapitalnu dobit dospeva u roku od 30 dana od dana prodaje nepokretnosti odnosno od sticanja prihoda prodajom prava, udela ili hartija od vrednosti.

Poresku prijavu podnosite nadležnoj poreskoj upravi prema mestu prebivališta/sedišta poreskog obveznika na obrazcu PPDG – 3R. Navedeni obrazac možete preuzeti OVDE.

PRAVNE POSLEDICE neprijavljivanja poreza na kapitanu dobit mogu biti višestruke i to od prekršajne do eventualne krivične odgovornosti, ukoliko postoje inkriminišuće okolnosti koje se mogu podvesti pod krivično delo PORESKE UTAJE.

S toga smatramo da je mnogo bitno da prijavite porez na kapitalnu dobit, kako ne biste došli u situaciju da budete prekršajno ili eventualno krivično gonjeni.

Advokat za poreze Beograd vas poziva da pročitate i tekst koji se odnosi na POREZ NA DOHODAK GRAĐANA.

UKOLIKO IMATE NEDOUMICA U VEZI SA PRAVNIM INSTITUTOM KOJI SE OBRADJUJE U OVOM TEKSTU, ADVOKAT RADOJEVIĆ VAM STOJI NA RASPOLAGANJU ZA SVA VAŠA PITANJA I SPREMAN JE DA VAM PRUŽI NEOPHODNU PRAVNU POMOĆ KAKO BISTE ZAŠTITILI VAŠA PRAVA I VAŠE NAJBOLJE MATERIJALNO-FINANSIJSKE INTERESE

Za više informacija i pitanja MOŽETE mi se obratiti putem e-maila:

advokatrobert.radojevic@gmail.com 

Ukoliko želite da zakažete konsultacije ili ukoliko želite da angažujete advokata iz ove kancelarije, možete nas pozvati na jedan od sledećih brojeva:

MTS-065/416-8320 ( dostupan i putem Vibera i WhatsApp)

A1– 060/416-8320 (dostupan i putem Vibera i WhatsApp)

Dodatne informacije pogledajte na našoj kontakt stranici.

***Napomena: Ovaj tekst predstavlja pravni stav autora i ne može se smatrati reklamom niti pravnim savetom.

Podeli na mrežama:

3 odgovora

 1. U maju 1976 ja i brat smo razvodom roditelja nasledili po 1/4 kuce a majka 1/2. U novembru 2018 eni su poklonili brat 1/4 i mama 1/2 , tako da sam postala vlasnik kuce 1/1
  U decmbru 2023 sam prodala kucu za 49000e a u februaru 2024 sam kupila stan za 40000e
  Da li sam u obsvezi da platim porez na kapitalnu dobit i u kom iznosu.Hvala

 2. Poštovani
  Pozajmio sam novac prijatelju, umesto povraćaja novca želi da mi da apartman u Grčkoj kao poklon , umesto kupoprodaje želi da to ide kao poklon zbog izbegavanja poreza… Šta da radim, da li može nekada da poništi ugovor o poklonu? Kako sebe najbolje da zaštitim od neželjene situacije?
  Srdačan pozdrav

  1. Poštovani gospodine Radosavljević,

   Javite mi se na e-mejl povodom ove situacije.

   Srdačno,
   Advokat Radojević

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Poslednje sa blog-a