Advokatska kancelarija Radojevic Beograd - advokati Beograd

Porez na dohodak građana

Advokatska kancelarija Radojević, Beograd

Porez na dohodak građana

Porez na dohodak građana

POREZ NA DOHODAK GRAĐANA

Poreska uprava RS (porez na dohodak građana) je dana 16.12.2022. godine donela privremena rešenja kojim je utvrdila poreze na prihode po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i to retroaktivno za 2017. godinu.

Porez na dohodak gradjana RS je definisan Zakonom o porezu na dohodak građana RS.

Ono što je bitno, jeste razlučiti šta je to porez na dohodak građana, kada ste u obavezi da plaćate porez na dohodak (građana), kada niste u toj obavezi, šta je poreski kredit itd, zastarelost naplate poreza.

Porez na dohodak građana isključivo se uređuje Zakonom o porezu na dohodak građana RS i to isključivo na fizička lica koja ostvaruju dohodak u skladu sa navedenim zakonom.

Porezu na dohodak građana podležu sledeće vrste prihoda:

 • Zarade;

 • Prihodi od samostalne delatnosti;

 • Prihodi od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine;

 • Prihodi od kapitala;

 • Prihodi od nepokretnosti;

 • Kapitalni dobici;

 • Ostali prihodi.

Morate znati da je obveznik poreza na dohodak građana državljanin Republik Srbije za dohodak ostvaren na teritoriji RS i u stranoj državi.

Odredbama člana 5. Zakona o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana propisano je da Poreska uprava rešenjem utvrđuje porez na prihode po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad, na koje se porez plaća samooporezivanjem, ostvarene u periodu počev od 01.januara 2015. godine zaključno sa 31.decembrom 2022. godine..

Advokat za poresko pravo Beograd  vam stoji na raspolaganju za sve vaše nedoumice. (porez na dohodak građana)

Postavlja se pitanje, da li bi bili obveznici plaćanja poreza na dohodak ukoliko bi ste boravili neprekidno ili sa prekidima 183 ili više dana u inostranoj državi i ukoliko bi ste tamo radom ostvarivali prihode:

Citiraću Vam mišljenje Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-252/2022-04 od 10.5.2022. godine:

“U slučaju kada fizičko lice (srpski državljanin) u inostranstvu (konkretno, u Finskoj) neprekidno ili sa prekidima boravi 183 ili više dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini i u toj stranoj državi ima boravište i centar životnih aktivnosti, a u tom periodu ne bude ispunjen ni jedan od uslova da se smatra poreskim rezidentom Republike Srbije, i saglasno tome smatra se nerezidentom Republike Srbije, to lice kao nerezident Republike Srbije nije obveznik poreza na dohodak građana po osnovu prihoda ostvarenog radom u drugoj državi (inostrani poslodavac vrši isplatu prihoda fizičkom licu po osnovu rada koji se obavlja na teritoriji druge države)

Izuzimanje od dohotka za oporezivanje je regulisano članom 9 Zakona o porezu na dohodak građana RS

IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

Ako obveznik-rezident RS ostvari dohodak u stranoj državi na račun poreza na dohodak građana odobrava mu se poreski kredit u visini poreza plaćenog u toj državi.

Pomenuta poreska rešenja koje je poreska uprava uputila na adrese poreskih obveznika dana 16.12.2022. godine u velikoj meri se odnose na lica koja su pomorci i koji stiču zaradu na većinom prekookeanksim brodovima.

Prema tome, smatram da pravo oporezivanja zarada iz radnog odnosa koje fizičko lice (rezident Republike Srbije) ostvari iz radnog odnosa obavljenog na brodu (u svojstvu člana posade) preduzeća koje obavlja međunarodni pomorski saobraćaj, ima zemlja u kojoj je sedište broda koji vrši saobraćaj, tj. ta zemlja.

Ako obveznik – rezident Republike ostvari dohodak u drugoj državi, na koji je plaćen porez u toj državi, na račun poreza na dohodak građana utvrđenog prema odredbama ZPDG odobrava mu se poreski kredit u visini poreza na dohodak plaćenog u toj državi, s tim da poreski kredit ne može biti veći od iznosa koji bi se dobio primenom odredaba ZPDG na dohodak ostvaren u drugoj državi (član 12. ZPDG).

Odredbom člana 87. stav 1. ZPDG propisano je da godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, i to:

Takođe, bitno je utvrditi da li postoji bilateralni sporazum ili ugovor o zabrani dvostrukog oporezivanja između Republike Srbije i strane zemlje u kojoj ste zaposleni.

Ukoliko postoji takav ugovor,, napominjemo da su u članu 16. USTAVA RS (pored ostalog) predviđa da su opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava i potvrđeni međunarodni ugovori sastavni deo pravnog poretka Republike Srbije i neposredno se primenjuju.

U pomenutim privremenim rešenjima koje je poreska uprava uputila, u izreci rešenja utvrdila je porez na prihod po osnovu ugovorenih naknada od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje i to sve za 2017.godinu i isto je propiano od člana 52-člana 60 Zakona o porezu na dohodak građana RS. (porez na dohodak građana)

PRESTANAK PORESKOG DUGA I ZASTARELOST POREZA

Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji , članom 114 je definisano da Poreska uprava ima pravo na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja u roku od 5 (pet) godina, tj. da to zastareva za 5 (pet) godina od dana kada je zastarelost počela da teče i zastarelost prava na utvrđivanje poreza i sporednih poreskih davanja polinje da teče od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je trebalo utvrditi porez, odnosno sporedno poresko davanje.

PREKID ROKA ZASTARELOSTI

Zastarelost se prekida svakom radnjom Poreske uprave preduzetom protiv poreskog dužnika.

Bitno je istaći da posle prekida roka zastarelosti, zastarelost počinje teći iznova, a vreme koje je proteklo pre prekida ne računa se u tok zastarelosti.

VAŽNO JE ISTAĆI da se odredbe Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji kojima se uređuje zastarelost, ne primenjuju na utvrđivanje, naplatu i povraćaj, kao i namirenje dospelih obaveza putem preknjižavanja na doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Ostale odredbe zastarelosti pročitajte u Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji članovima 114-115 navednog zakona.

Važno je istaći činjenicu da Poreska uprava, tj. država retko kada propusti da ne naplati poresku obavezu licima koja su dužna po određenom osnovu. Ovde je potrebno i dodati da se na iznos glavnog poreskog duga zaračunavaju i kamate koje neretko premaušuju iznos glavnog duga.

I na kraju, važno je napomenuti i postupak prinudnog izvršenja koji poreska pokreće ukoliko poreski dužnik ne isplati utvrđene u poreske obaveze u ostavljenom roku i time poreski obveznik dolazi u situaciju da pored svih navedenih dugova, mora da plati i troškove izvršenja koji nisu zanemarljivi.

UKOLIKO IMATE NEDOUMICA U VEZI SA PRAVNIM INSTITUTOM KOJI SE OBRADJUJE U OVOM TEKSTU, ADVOKAT RADOJEVIĆ VAM STOJI NA RASPOLAGANJU ZA SVA VAŠA PITANJA I SPREMAN JE DA VAM PRUŽI NEOPHODNU PRAVNU POMOĆ KAKO BISTE ZAŠTITILI VAŠA PRAVA I VAŠE NAJBOLJE MATERIJALNO-FINANSIJSKE INTERESE

Za više informacija i pitanja MOŽETE mi se obratiti putem e-maila:

advokatrobert.radojevic@gmail.com 

Ukoliko želite da zakažete konsultacije ili ukoliko želite da angažujete advokata iz ove kancelarije, možete nas pozvati na jedan od sledećih brojeva:

MTS-065/416-8320 ( dostupan i putem Vibera i WhatsApp)

A1– 060/416-8320 (dostupan i putem Vibera i WhatsApp)

Dodatne informacije pogledajte na našoj kontakt stranici.

***Napomena: Ovaj tekst predstavlja pravni stav autora i ne može se smatrati reklamom niti pravnim savetom.

Podeli na mrežama:

6 odgovora

 1. Sin je bio preduzetnik (SZR „Kopiluks“ na Novom Beogradu). Od dana osnivanje SZR pa do 2016. izmirivao je sva voja poreska zaduženja. Nakon toga pa do dana današnjeg prestao je sa izmirivanjem obaveza. Kod APR nije odjavljivao radnju. Od 2016. prestao je sa radom zbog smanjenja obima posla – ekonomska situacija u zemlji vezana za struku kojom se bavio. Od svoje lične imovine ne poseduje nikakvu nepokretnost. Od pokretne poseduje automobil. Danas besposlen živi na selu kod roditelja. Koja je, da li postoji odgovornost roditelja za njegova poreska zaduženja i prinudnu naplatu. Unapred zahvalan.

  1. Poštovani,

   Ne postoji odgovornost roditelja za njegova zaduženja, nego on odgovara za sve obaveze svojom celokupnom imovinom, bez obzira što nije brisan iz APR-a, a u skladu sa članom 85 Zakona o privrednim društvima. Bilo bi poželjno i neophodno da završi brisanje društva iz APR i da u nadležnoj Poreskoj upravi prijavi da je izvršio brisanje, te da se odjavi sa obaveznog socijalnog osiguranja kako mu te obaveze ne bi dalje pristizale na naplatu. Ukoliko je zainteresovan za to, prenesite mu da mi se javi na mejl ili da me pozove na broj telefona 065/416-8320.

   Srdačan pozdrav,
   Advokat Radojević

 2. Стигло ми је решење за порез и доприносе по ауторским и сродним правима за 2017 годину ( поморац сам) Решење је послато 25 ог јануара 2023 из Крагујевца,на моју адресу у Аранђеловцу је стигло 1 ог фебруара 2023 ,у решењу стоји да је откуцано 12/12/2022 Да ли је застарело или не? Ако није да ли то значи да могу да очекујем и из 2016 ?

  1. Poštovani,

   Nije bitno kada je Vama došlo na adresu, bitno je kada je doneseno, a to je 12.12.2022. godine. Rešenje za 2016. godinu nećete dobiti, jer je rok zastarelosti 5 godina, ali svakako za 2018. i svaku narednu možete da očekujete, ukoliko ispunjavate uslove za to. Poželjno bi bilo da uložite žalbu na to rešenje, pa ako želite, javite mi se na mejl ili me pozovite na broj telefona 065/416-8320.

   Srdačan pozdrav.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Poslednje sa blog-a