Advokatska kancelarija Radojevic Beograd - advokati Beograd

Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života

Advokatska kancelarija Radojević, Beograd

Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života

Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života

Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života regulisan je Zakonom o nasleđivanju i definisan je članom 182-193 navedenog zakona.

ŠTA JE UGOVOR O USTUPANJU I RASPODELI IMOVINE ZA ŽIVOTA?

Prvo ćemo definisati pojam ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života, pre nego što se autor ovog teksta upusti u detaljnu analizu istog.

Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života je takav ugovor kojim predak ustupa i raspodeljuje imovinu svojim potomcima.

Imate nameru da raspodelite vašu imovinu za života, ali ne znate da li to učiniti putem ugovor(a) o ustupanju i raspodeli imovine za života ili na neki drugi način, u tom slučaju, pročitajte autorski tekst Advokatske kancelarije Beograd.

***Ukoliko želite da napišete TESTAMENT, a niste sigurni šta je testament i koje vrste postoje, pročitajte tekst Advokat za nasledno pravo Beograd.

KOJI SU USLOVI PUNOVAŽNOSTI UGOVOR (A) O USTUPANJU I RASPODELI IMOVINE ZA ŽIVOTA?

Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života je punovažan samo ako se sa njim saglasili svi ustupiočevi potomci, koji će biti po zakonu pozvani da ga naslede, tj. lica koja su njegovi zakonski naslednici i koji će biti pozvani nakon pokretanja i otvaranja ostavinskog postupka.

*** OSTAVINSKI POSTUPAK je tema kojom se bavila Advokatska kancelarija Beograd.

Ukoliko se desi da neki potomak nije dao suglasnost za zaključivanje ugovor (a) o ustupanju i raspodeli imovine za života, suglasnost može dati i NAKNADNO i smatraće se da je suglasnost dao na vreme.

Ugovor o o ustupanju i raspodeli imovine za života će biti punovažan i ako potomak nije dao saglasnot i to u sledećim slučajevima:

  • Potomak umre pre ustupioca;

  • Potomak se odrekne nasleđa, odnosno svog naslednog dela;

  • Potomak je NEDOSTOJAN, a iza njega ne ostane potomstvo odnosno lica koja bi ga nasledila.

OBLIK ODNOSNO FORMA U KOJOJ MORA BITI ZAKLJUČEN UGOVOR O USTUPANJU I RASPODELI IMOVINE ZA ŽIVOTA, DA BI BIO PUNOVAŽAN?

Ugovor mora biti zaključen u obliku javnobeležničke potvrđene solemnizovane isprave.

ŠTA ZNAČI JAVNOBELEŽNIČKA POTVRĐENA SOLEMNIZOVANA ISPRAVA?

Javnobeležnički potvrđena (solemnizovana) isprava je isprava koja je pripremljena od strane advokata ili samih učesnika u pravnom poslu, koju je javni beležnik potvrdio. Prilikom potvrđivanja isprave o pravnom poslu, javni beležnik ispituje da li stranke imaju pravnu i poslovnu sposobnost koja se traži za preduzimanje tog posla i da li su ovlašćene da preduzmu pravni posao. Takođe, javni beležnik je dužan da objasni strankama smisao pravnog posla, da im ukaže na njegove posledice i da ispita da li je pravni posao dozvoljen, odnosno da utvrdi da nije u suprotnosti sa prinudnim propisima, javnim poretkom i dobrim običajima. Solemnizacionom klauzulom javni beležnik potvrđuje da je strankama u njegovom prisustvu pročitana isprava, da su one izjavile da ta isprava u svemu i potpuno odgovara njihovoj volji i da su je svojeručno potpisale. Potvrđivanjem, isprave dobijaju karakter javne isprave.

Ukoliko vas zanima, možete detaljnije pročitati o JAVNO BELEŽNIČKIM USLUGAMA.

***NAPOMENA: Javni beležnik je prilikom zaključivanja ugovor (a) o ustupanju i raspodeli imovine za života, dužan da upozori ugovorne strane, da zaključivanjem navedenog ugovora, imovina koja je predmet ovog ugovora, neće ući u zaostavštinu ustupioca i njome se neće moći namiriti nužni naslednici i o tome stavlja napomenu u klauzuli o potvrđivanju.

U suprotnom, ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života je NIŠTAV PRAVNI POSAO i ne proizvodi pravno dejstvo među strankama.

Imovina ustupljena na ovaj način, ne ulazi u zaostavštinu ustupioca i njegovu zaostavštinu čini isključivo imovina koja nije obuhvaćena ugovor (om) o ustupanju i raspodeli imovine za života i imovina koju je naknadno stekao.

PREDMET UGOVOR (A) O USTUPANJU I RASPODELI IMOVINE ZA ŽIVOTA

Predmet ovog ugovora može biti SAMO ona imovina koja se u tom momentu postoji i ustupilac ne može raspolagati nekom budućom imovinom koja će se ili koja bi se zatekla u ustupiočevoj zaostavštini.

Advokat Beograd smatra da je ova vrsta ugovora veoma složen pravni posao, te je potrebno da konsultujete stručno lice u vezi sa tim, ukoliko se odlučite na zaključenje ovog ugovora.

DA LI SE USTUPLJENA IMOVINA MOŽE SMATRATI POKLONOM?

Imovina ustupljena Ugovor (om) o raspodeli imovine za života ima se smatrati POKLONOM,samo ukoliko se neki od potomaka koji je postao naslednik ustupioca nije saglasio sa zaključevenjem ovog ugovora.

*** Pročitajte tekst Advokati Beograd, koja su vaša prava kada je zaključen UGOVOR O POKLONU.

ZADRŽAVANJE POJEDINIH PRAVA USTUPIOCA?

Bez obzira što ste vi kao ustupilac zaključili ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života, zakon vam je dao mogućnost da za sebe, svog bračnog druga ili oboje, zadržite pravo uživanja na svim ili nekim dobrima koja ste ustupili.

Vaša prava bi bila sledeća:

  • Možete ugovoriti doživotnu rentu u stvarima ili u novcu;

  • Možete ugovoriti doživotno izdržavanje;

  • Ili kakvu drugu naknadu.

Ukoliko ste ugovorili uživanje ili doživotnu rentu za sebe i bračnog druga, pa se desi da jedno od vas dvoje premine, onda uživanje ili renta koje ste ugovorili pripadaju u celini licu koje je živo, osim ako nešto drugo nije ugovoreno ili ukoliko nešto drugo ne proizilazi iz okolnosti.

DEJSTVO UGOVOR (A) O USTUPANJU I RASPODELI IMOVINE ZA ŽIVOTA NA BRAČNOG DRUGA?

Ukoliko ste zaključili ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života i njime ste obuhvatili i bračnog druga, onda on ima ista prava kao i vaši potomci.

Ukoliko ste zaključili ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života i njime niste obuhvatili i bračnog druga, njegovo pravo na NUŽNI DEO ostaje netaknuto i sva imovina koju ste raspodelili vašim potomcima, imaju se smatrati poklonom u odnosu prema bračnom drugu.

***U svakom slučaju, ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života ostaje na snazi.

DEJSTVO UGOVOR (A) O USTUPANJU I RASPODELI IMOVINE ZA ŽIVOTA NA DUGOVE USTUPIOČEVE I POBIJANJE USTUPANJA?

Potomci između kojih je ustupilac raspodelio imovinu za života ne odgovaraju za ustupiočeve dugove, osim ako nisu šta drugo ugovorili.

Ustupiočevi poverioci mogu pobijati ovaj ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života u roku od 3 (tri) godine od zaključenja, po uslovima za pobijanje besplatnih raspolaganja.

OPOZIV UGOVOR (A) O USTUPANJU I RASPODELI IMOVINE ZA ŽIVOTA?

Ustupilac može zahtevati da mu potomak vrati sve što je primio ovim ugovorom ukoliko je pokazao GRUBU NEBLAGODARNOST PREMA NJEMU.

Isto pravo ima ustupilac i ako potomak njemu ili kome drugome ne daje izdržavanje određeno ugovorom o ustupanju i raspodeli, ili ne namiri ustupiočeve dugove.

U drugim slučajevima neizvršenja tereta određenih ugovorom o ustupanju i raspodeli, sud, vodeći računa o važnosti tereta za ustupioca i drugim okolnostima, odlučuje da li ustupilac ima pravo na vraćanje datih dobara, ili pravo da traži prinudno izvršenje tereta.

Potrebno je da pokrenete sudski postupak pred nadležnim sudom i Advokat Beograd  predlaže da konsultujete stručno lice u vezi sa tim.

PRAVO POTOMKA POSLE OPOZIVA UGOVOR (A) O USTUPANJU I RASPODELI IMOVINE ZA ŽIVOTA?

Potomak koji je vratio primljeno, može posle smrti ustupioca zahtevati NUŽNI DEO.

Pri utvrđivanju visine njegovog nužnog dela, delovi imovine ustupljeni ostalim potomcima imaju se smatrati poklonom u odnosu prema njemu.

UKOLIKO IMATE NEDOUMICA U VEZI SA PRAVNIM INSTITUTOM KOJI SE OBRADJUJE U OVOM TEKSTU, ADVOKAT RADOJEVIĆ VAM STOJI NA RASPOLAGANJU ZA SVA VAŠA PITANJA I SPREMAN JE DA VAM PRUŽI NEOPHODNU PRAVNU POMOĆ KAKO BISTE ZAŠTITILI VAŠA PRAVA I VAŠE NAJBOLJE MATERIJALNO-FINANSIJSKE INTERESE

Za više informacija i pitanja MOŽETE mi se obratiti putem e-maila:

advokatrobert.radojevic@gmail.com 

Ukoliko želite da zakažete konsultacije ili ukoliko želite da angažujete advokata iz ove kancelarije, možete nas pozvati na jedan od sledećih brojeva:

MTS-065/416-8320 ( dostupan i putem Vibera i WhatsApp)

A1– 060/416-8320 (dostupan i putem Vibera i WhatsApp)

Dodatne informacije pogledajte na našoj kontakt stranici.

***Napomena: Ovaj tekst predstavlja pravni stav autora i ne može se smatrati reklamom niti pravnim savetom.

Podeli na mrežama:

Jedan odgovor

  1. Ugovor o raspodeli imovine za zivota moj deda je napisao svojoj deci 1987 mom mstricu je dao imovinu da ga gleda i sahrani mom ocu je dao 66 ari mojoj tetka 52 ara
    Svi su se potpisali i preuzeli imovinu posle dedine smrti 1997 god I uknjižili sad tetka traži dao parcele mog oca i strica posto put prolazi I uzimaju 16 ari i sad traži dao njive od 150 ari 50 ari kakva ona ima pravo kada smo se svi uknjižili na svoje delove hvala u napred

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Poslednje sa blog-a