Advokatska kancelarija Radojevic Beograd - advokati Beograd

Testament

Advokatska kancelarija Radojević, Beograd

Testament

Testament

UVODNE NAPOMENE

Testament je jedan od najvažnijih instituta naslednog prava. Najvažnije je da znate da se može naslediti na osnovu testamenta i na osnovu zakona (tzv.intestatsko nasleđivanje), tj.postoje zakonski i testamentalni naslednici.

 Do zakonskog nasledjivanja dolazi uvek ukoliko nema ostavilac nije sačinio testament odnosno to je supsidijernog karaktera.

Sam institut testamenta datira još iz Rimskog prava, prvi put se pojavljuje u Zakonu XII tablica i nastavlja i danas da živi kao „nasledje“ u našem i svim evropskim pravima koji počivaju na rimsom pravu i jedan je od najsigurnijih načina kojim zaveštalac svoja prava i obaveze može rasporediti za života (intervivos) a koji se rasporedjuju za slučaj smrti (mortis causa) licima koji su označeni kao testamentalni naslednici.

Važno je reći da je testament u našem pozitivnom pravu regulisan Zakonom o nasleđivanju i ukoliko imate neka pitanja ili nedoumice u vezi sa sačinjavanjem testamenta ili u vezi sa bilo kojim pitanjem za testament, možete kontaktirati Advokat Beograd

Takođe, nužno je znati da i danas zaveštalac odnosno ostavilac najviše veruju institutu testamenta odnosno da će njihova imovinska prava nakon njihove smrti biti raspoređena upravo na način na koji oni i žele.

DEFINICIJA, SAČINJAVANJE I SADRŽINA TESTAMENTA

Testament odnosno zaveštanje predstavlja poslednju volju ostavioca kojom on rasporedjuje svoju imovinu za slučaj smrti i to je uvek jednostrana, lična i opoziva izjava volje.

Testament može sačiniti samo lice koje je sposobno za rasudjivanje i lice koje ima volju i  nameru (animus donandi) da sačini testament i to mora biti u zakonom određenoj formi, inače takav testament neće proizvoditi pravnu snagu.

Lice koje je navršilo 15 godina života stiče sposobnost za rasudjivanje.

Zaveštaočeva volja mora biti ozbiljna, stvarna i slobodna, a namera mora biti određena i bezuslovna.

Ukoliko sud ili lice koje ima pravni interes (neki od zakonskih naslednika)  posumnjaju da zaveštalac odnosno testator nije bio sposoban za rasudjivanje u momentu sačinjavanja testamenta, može naložiti sudsko-psihijatrijsko veštačenje .

***Napomena: Prema tome, uvek savetujemo našim klijentima koji žele da sačine određenu formu poslednje izjave volje odnosno testamenta, a naročito lica koja se nalaze u poznim godinama života da paralelno sa sačinjavanjem testamenta angažuju sudskog, psihijatrijskog veštaka, koji će dati svoj nalaz i mišljenje o Vama, tj.da ste u potpunosti sposobni za rasudjivanje prilikom  sačinjavanja testamenta i da ste pri čistoj svesti i zdravoj pamti prilikom sačinjavanja testamenta i testament zajedno sa ovim nalazom i mišljenjem je praktično neoboriv i Vaša volja, nakon Vaše smrti će biti 100% ispoštovana.

Ako razmišljate da li da sačinjavate testament, koju vrstu testamenta da sačinite, kako to da uradite, možete kontaktirati Advokatska kancelarija Beograd.

-SADRŽINA ZAVEŠTANJA ODNOSNO TESTAMENTA-

Zaveštanjem odnosno testamentom se može postaviti jedan ili više naslednika shodno članu 114 Zakona o nasleđivanju RS.

Dakle, testamentom možete odrediti jedno ili više lica za naslednike, bili to vaši zakonski naslednici ili ne i testamentom možete celokupnu imovinu ostaviti jednom nasledniku ili više njih ili samo deo imovine možete raspodeliti putem testamenta.

Testamentom možete ostaviti jednu ili više isporuka, možete narediti da se kakva stvar, pravo, deo imovine ili cela imovina upotrebi u dozvoljene svrhe, a čak možete odrediti osnivanje zadužbine i odrediti sredstva za postizanje cilja.

Uslovi i rokovi u testamentu su dozvoljeni pod određenim uslovima.

O samom načinu određivanja uslova, rokova i naloga, pročitajte propise Zakona o nasledjivanju i to od člana 119 pa do člana 134.

Testament je apsolutno ništav ukoliko je njegova sadržina protivna prinudnim propisima, javnom poretku i dobrim običajima,ukoliko ga je sačinilo lice koje nije navršilo 15 godina života i lice koje je usled nesposobnost za rasudjivanje u potpunosti lišeno poslovne sposobnosti, te ukoliko je zaveštanje odnosno testament falsifikovano.

Na ništavost sud pazi po službenoj dužnosti i na nju se može pozvati svako zainteresovano lice.

Pored apsolutne ništavosti testamenta, zakon je definisao i delimičnu ništavost koja ne podrazumeva ništavost celog zaveštanja odnosno testamenta, nego samo podrazumeva ništavost određene odredbe u testamentu (npr.ništavost odredbe su definisani članom 160 Zakona o nasledjivanju)

TESTAMENT JE JEDAN OD PRAVNIH INSTITUTA KOJI GARANTUJE PRAVNU SIGURNOST.

Rok za poništaj rušljivog zaveštanja odnosno testamenta zbog nesposobnosti i mana volje (prevara, prinuda, zabluda) može se zahtevati u roku od jedne godine od dana saznanja za postojanje uzroka rušljivosti testamenta, a najkasnije u roku od 10 godina od dana proglašenja testamenta.

Rok od godinu dana počinje da teče od dana proglašenja zaveštanja. Isti rokovi navedeni u prethodne dva stava odnose i kada zainteresovano lice smatra da je zaveštanje odnosno testament rušljivo zbog povrede oblika testamenta, tj. ukoliko zainteresovano lice smatra da nije ispunjena zakonom predvidjena forma testamenta.

*Napomena: Prema nesavesnom licu, poništaj zaveštanja se može tražiti i u roku od 20 godina od dana proglašenja zaveštanja.

OPOZIV TESTAMENTA

S obzirom da je u samoj definiciji testamenta naglašeno da je testament lična, jednostrana i opoziva izjava volje, jasno je da do opoziva može doći uvek dok je ostavilac odnosno zaveštalac u životu.

Zaveštalac može testament da opozove u celini ili samo delimično i opoziva se izjavom u bilo kom obliku u kom se može i sačiniti. Testament se može opozvati i samim uništenjem.

Ukoliko ste se predomislili, pa ste sačinili novi testament, a raniji niste izričito opozvali novim testamentom, odredbe ranijeg testamenta ostaju na snazi ako nisu suprotne odredbama docnijeg testamenta.

Ukoliko zaveštalac raspolaže čitavom svojom imovinom u testamentu, testamentalni naslednici postaju dužnici nužnim naslednicima srazmerno naslednim delovima. Više o ovome možete pročitati na ovom linku Nuzni deo

VRSTE TESTAMENATA

Zakonom o nasledjivanju RS propisano je više vrsta testamenata, tačnije 9 vrsta odnosno formi testamenata.

1. OLOGRAFSKI ODNOSNO SVOJERUČNI TESTAMENT

Zaveštalac odnosno ostavilac koji zna da čita i piše, može svojeručno sačiniti testament koji će  na kraju potpisati, dok je datum na testamentu poželjno da se stavi, ali nije neophodno za punovažnost ove forme testamenta.

Ovaj testament je punovažan samo ako je lice koje je sposobno za rasudjivanje na nesumnjiv način izrazilo svoju volju da sačini ovu vrstu testamenta.

2. ALOGRAFSKI ODNOSNO TESTAMENT PRED SVEDOCIMA

Ostavilac odnosno zaveštalac koji zna da čita i da piše može pred dva svedoka na već sačinjeno zaveštanje odnosno testament izjaviti da je isto pročitao, da to predstavlja njegovu poslednju volju i na isto se potpisati kao potvrdu navedenog.

Takodje, svedoci se istovremeno potpisuju na navedeno pismeno i poželjno je navesti da se oni potpisuju u svojstvu svedoka, tj.da potvrdjuju da ono što je napisano u ovom pismenom zaveštanju.

Što se tiče svedoka, oni moraju biti pismeni, punoletni i potpuno poslovno sposobni, izuzev kod usmenog zaveštanja kada ne moraju biti pismeni.

Svedoci pismenog zaveštanja koji se obradjuje u ovom delu teksta mogu biti lica koja moraju znati jezik na kojem zaveštalac izjavljuje da pročitano u ovom pismenom zaveštanju predstavlja njegovu poslednju volju, dok svedoci ne mogu biti lica koja su u krvnom srodstvu u pravoj liniji, krvni srodnik u pobočnoj liniji zaključno do četvrtog stepena, tazbinski srodnik zaključno sa drugim stepenom, srodnik po usvojenju, supružnik, bivši supružnik, vanbračni partner, bivši vanbračni partner, starlac, bivši staralac, štićenik ili bivši štićenik.

 3. SUDSKO ZAVEŠTANJE ODNOSNO TESTAMENT

Može da se sačini u bilo kom Osnovnom sudu u Republici Srbiji i sačinjava ga sudija pojedinac na kazivanje zaveštaoca odnosno ostavioca, pošto prethodno utvrdi njegov identitet na osnovu uvida u lični dokument (pasoš, l.k.)

Nakon što sudija takvu formu testamenta sačini, daje ga zaveštaocu da ga pročita i da potpiše, a sudija na samom zaveštanju potvrdjuje da ga je zaveštalac u njegovom prisustvu pročitao i potpisao.

Ako niste u stanju da pročitate zaveštanje koje je sudija sačinio, onda će taj testament sudija da pročita naglas u prisustvu dva svedoka, pa ćete potom Vi potvrditi u prisustvu ta dva svedoka da to predstavlja Vašu poslednju volju i potom se na isto potpisujete ili stavljate rukoznak , kao i svedoci koji su bili pristuni prilikom čitanja navedenog testamenta i sam sudija je dužan da potvrdi da su navedene radnje izvršene.

Ovu vrstu testamenta ćete sačiniti pred nadležnim osnovnim sudom po mestu Vašeg prebivališta.

4. JAVNOBELEŽNIČKO ZAVEŠTANJE ODNOSNO TESTAMENT

Sačinjava bilo koji javni beležnik u Republici Srbiji u obliku javnobeležničkog zapisa i on je regulisan odredbama  Zakona o javnom beleznistvu i odredbama Zakona o vanparnicnom postupku .

Primenjuju se ista pravila o zaveštajnim svedocima, kao i kod sudskog testamenta, tj. ona pravila koja regulišu ko može biti svedok, a ko ne.

Ukoliko niste sigurni koju formu da testamenta da sačinite i da li bi takav testament bio punovažan, kontaktirajte Advokata Beograd

5. USMENO ZAVEŠTANJE ODNOSNO TESTAMENT

Ovu vrstu poslednje volje odnosno testamenta, zaveštalac može izreći pred tri svedoka, samo u izuzetnim prilikama, kada ne može da sačiniti pismeno zaveštanje. Izuzetne prilike su bolesti odnosno recimo prilike u kojima može doći do smrtnog ishoda zaveštaoca. To mogu biti i spoljni faktori poput požara, poplava, zemljotresa i opasnost mora da se desi iznenada!

Da bi ova forma testamenta bila punovažna , neophodno je da ostavilac nije mogao da sačini olografski ili alografski testament.

Usmeno zaveštanje prestaje da važi 30 dana od dana prestanka prilika u kojima je isto sačinjeno.

Navedena tri svedoka dužni sud da bez odlaganja sačine pismeno zaveštaočevu poslednju volju onsono izjavu i da je što pre predaju u sud ili usmeno da je saopšte, navodeći kada, gde i u kojima prilikama je navedena izjava data.

Bez obzira na prethodno, da li će svedoci postupiti na navedeni način, ovakva forma testamenta je punovažna.

6. KONZULARNO ZAVEŠTANJE ODNOSNO TESTAMENT

Lice sa srpskim državljanstvom u inostranstvu može sačiniti testament konzularni ili diplomatski predstavnik Republike Srbije po pravilima koji važe za sudski testament.

Pogledajte spisak Predstavnistva Srbije u svetu .

7. MEDJUNARODNO ZAVEŠTANJE ODNOSNO TESTAMENT

Ova vrsta testamenta regulisana je odredbama Zakona o nasledjivanju RS i to članovim 92-107.

8. BRODSKO ZAVEŠTANJE ODNOSNO TESTAMENT

Sastavlja ga zapovednik na srpskom brodu zaveštaocu po pravilima kojima se sastavlja sudski testament.

Takvo sačinjeno zaveštanje odnosno testament prestaje da važi po isteku roka od 30 dana po povratku zaveštaoca u Rep. Srbiju i smatra se kao da nikada nije ni sačinjeno.

9. VOJNO ZAVEŠTANJE ODNOSNO TESTAMENT

Za vreme mobilizacije ili rata, komandir čete ili drugi starešina njegovog ili višeg ranga ili neko drugi u prisustvu ovih starešina može sačiniti ovaku vrstu testamenta po pravilima koja važe ta sastavljanje sudskog testamenta.

Ovako sačinjen testament prestaje da važi po isteku 60 dana od dana prestanka rata, a ako je zaveštalac ranije ili kasnije demobilisan, po isteku 30 dana od dana demobilisanja i protekom ovih rokova smatra se da nikada nije bio ni sačinjen odnosno sastavljen.

UKOLIKO IMATE NEDOUMICA U VEZI SA PRAVNIM INSTITUTOM KOJI SE OBRADJUJE U OVOM TEKSTU, ADVOKAT RADOJEVIĆ VAM STOJI NA RASPOLAGANJU ZA SVA VAŠA PITANJA I SPREMAN JE DA VAM PRUŽI NEOPHODNU PRAVNU POMOĆ KAKO BISTE ZAŠTITILI VAŠA PRAVA I VAŠE NAJBOLJE MATERIJALNO-FINANSIJSKE INTERESE

Za više informacija i pitanja MOŽETE mi se obratiti putem e-maila:

advokatrobert.radojevic@gmail.com 

Ukoliko želite da zakažete konsultacije ili ukoliko želite da angažujete advokata iz ove kancelarije, možete nas pozvati na jedan od sledećih brojeva:

MTS-065/416-8320 ( dostupan i putem Vibera i WhatsApp)

A1– 060/416-8320 (dostupan i putem Vibera i WhatsApp)

Dodatne informacije pogledajte na našoj kontakt stranici.

***Napomena: Ovaj tekst predstavlja pravni stav autora i ne može se smatrati reklamom niti pravnim savetom.

Podeli na mrežama:

3 odgovora

 1. Posotvani,

  Potreban mi je avokad koji bi sacinio testament za mog dedu.
  Moj deda ima dve cerke, jedna je moja majka, a druga moja tetka koja ima dve cerke
  Posto mi je baba skoro preminula, pa je doslo do ostavinske rasprave, i video sam kakva je situacija i da hoce ostalu imovinu da rasprodaju i rastrkaju. Pa me interesuje sledece da li je moguce npr Ja kao naslednik moje majke lice A, I moja tetka koja je lice B u ovom slucaju. Da nakon smrti dede, njenog oca a mog dede. Sve predje u dvojno vlasnistvo, Ali da ako neko hoce da proda kucu npr lice B da se omooguci samo uz saglasnost mene lica A. Ali ako lice A ne zeli da proda lice B moze da ustupi besplatno licu A. Ako lice A nakon ustupanja posle nekoliko godina proda imovinu, da se polovina novca podeli, isto kao kada bi bilo dvojno vlasnistvo odnosno na pola.
  dase navede da mogu da uzivaju obe stranke, u svemu i kuci u polj. zemljistu i ostalo.
  Ukoliko bude nekih potrebnih pitanje i ostalo da me kontaktirate da zeobidjemo pisanje mejlova i ostalo.
  0693135115 Nikola

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Poslednje sa blog-a