Advokatska kancelarija Radojevic Beograd - advokati Beograd

Povrat PDV-a kupcu prvog stana

Advokatska kancelarija Radojević, Beograd

Povrat PDV-a kupcu prvog stana

Povrat PDV-a kupcu prvog stana

Povrat PDV-a kupcu prvog stana predstavlja vrstu poreske olakšice odnosno poreskog oslobođenja, koje je propisano članom 56a Zakona o porezu na dodatu vrednost i koje je još bliže uređeno podzakonskim aktom, tj. Pravilnikom o porezu na dodatu vrednost, članovima 276-278.

Povrat PDV-a kupcu prvog stana predstavlja značajno oslobođenje od troškova koje mladi ljud koji nisu stambeno obezbedjeni mogu da iskoriste. PDV Recimo, taj iznos od nekoliko hiljada evra može da se iskoristi za plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava ( u praksi plaća kupac stana i iznosi 2.5% od ugovorene cene ) ili za opremanje dela i većine stana itd.

Povrat/refundacija PDV a kupcu prvog stana vrši investitor za kupovinu stana u “novogradnji”, dok kupci koji su kupili stan u “starogradnji”, imali bi mogućnost oslobođenja od Poreza na prenos apsolutnih prava (iznosi 2.5%), jer se PDV ne plaća za kupovinu stanova u “starogradnji”.

KO SVE IMA PRAVO NA POVRAT PDV-A?

Kako smo već naveli, PDV se plaća samo za kupovinu stana u “novogradnji”, s obzirom da se PDV ne plaća na stanove koji su već bili kupljeni strane fizičkog lica ili stanove u “starogradnji”.

Uslovi za povrat PDV a kupcu prvog stana su definisani Zakonom o porezu na dodatu vrednost, članu 56a i kupci prvih stanova u “novogradnji” imaju pravo na oslobođenje od PDV a koji je uračunat na kupoprodajnu cenu u iznosu od 10% pod tačno određenim uslovima, koji će kasnije biti detaljno objašnjeni.

Kupac može ostvariti povrat PDV-a za stan površine do 40 m2 i za najvioše tri člana domaćinstva po 15 m2 po jednom članu, dakle ukupno 85m2.

USLOVI ZA POVRAT PDV-A KUPCU PRVOG STANA?

Osnovni uslovi za povrat PDV-a kupcu prvog stana su definisani članom 56a stavom 1 i 2 Zakona o porezu na dodatu vrednost i oni glase:

Prvi uslov je da je kupac fizičko lice-državljanin Republike Srbije, da je punoletno lice sa prebivalištem na teritoriji Rep. Srbije, kao i sledeća dva uslova:

1) da od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg stiče prvi stan nije imao u svojini, zajedničkoj svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike;

2) da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena prodavcu uplatom na tekući račun prodavca, odnosno na odgovarajuće račune u skladu sa zakonom u slučaju prodaje stana kao hipotekovane nepokretnosti, odnosno u izvršnom postupku kada se uplata cene stana sa PDV vrši uplatom na odgovarajuće račune u skladu sa zakonom.

DA LI KUPAC PRVOG STANA IMA NA POVRAT PDV-A UKOLIKO CENA NIJE ISPLAĆENA NA RAČUN PRODAVCA-INVESTITORA?

Ukoliko ste Vi kao kupac prvog stana dozvolili prodavcu da prima isplatu kupoprodajne cene na ruke i kompenzacijom, nećete imati osnova da od istog potražujete naknadu štete u visini poreza na dodatu vrednost, prouzrokovane tom radnjom, samim tim nećete imati pravo na Povrat PDV-a.

Ukoliko imate eventualne nedoumice vezane za vaše pravo na povrat/refundaciju PDV-a za kupovinu prvog stana, kontaktirajte Advokat Beograd.

KOME SE PODNOSI ZAHTEV ZA POVRAT PDV-A I ŠTA JE POTREBNO OD DOKUMENTACIJE?

Zahtev za povrat PDV-a kupcu prvog stana se podnosi na posebnom obrazcu, tzv.obrazac RFN i to nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave sa kompletno predviđenom dokumentacijom.

Uz navedeni zahtev za povrat PDV-a kupcu prvog stana je potrebno niz predviđene dokumentacije, kako bi Vaš zahtev bio potpun i kako ne biste gubili vreme na eventualnu dopunu zahteva itd.

Uz zahtev, potrebno je dostaviti:

1) izvod iz matične knjige rođenih;

2) uverenje o državljanstvu;

3) dokaz o prebivalištu (overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu);

4) overena kopija ugovora o kupoprodaji stana;

5) račun ili drugi dokument koji služi kao račun o kupoprodaji stana u kojem je iskazan PDV;

6) dokaz da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena uplatom na tekući račun prodavca, odnosno dokaz da je na ime ugovorene cene stana sa PDV isplaćen iznos koji nije manji od iznosa PDV obračunatog za prvi prenos prava raspolaganja na stanu uplatom na tekući račun prodavca u slučaju kupovine stana pod neprofitnim uslovima iz člana 56a stav 3. Zakona;

7) overena izjava kupca stana da kupuje prvi stan.

Imajući u vidu da se radi o upravnom postupku, tj. da nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave rešava po Zakonu o opštem upravnom postupku, treba da znate da su dužni da reše po vašem Zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, a novac da isplate na vaš račun (ukoliko zahtev bude usvojen) u narednom roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

KO PREDSTAVLJA ČLANA PORODIČNOG DOMAĆINSTVA I KOJE USLOVE ČLAN PORODIČNOG DOMAĆINSTVA TREBA DA ISPUNI ZA POVRAT PDV-A KUPCU PRVOG STANA?

Porodičnim domaćinstvom kupca prvog stana, u smislu stava 4. ovog člana, smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja prihoda kupca prvog stana, njegovog supružnika, kupčeve dece, kupčevih usvojenika, dece njegovog supružnika, usvojenika njegovog supružnika, kupčevih roditelja, njegovih usvojitelja, roditelja njegovog supružnika, usvojitelja kupčevog supružnika, sa istim prebivalištem kao kupac prvog stana.

Ako kupac prvog stana zahteva povrat PDV-a i po osnovu člana, odnosno članova njegovog porodičnog domaćinstva, pored dokumenata iz stava 6. ovog člana, dostavlja i:

  1. dokument kojim se potvrđuje da je fizičko lice po osnovu koga kupac prvog stana zahteva refundaciju PDV član porodičnog domaćinstva kupca prvog stana u skladu sa članom 56a stav 6. Zakona;

    -Izvod iz matične knjige venčanih ( za supružnike );

    -Izvod iz matične knjige rodjenih ( za decu );

    -Uverenje da član porodičnog domaćinstva nije vlasnik stana od 01. Jula 2006 godine;

2) dokaz o prebivalištu člana porodičnog domaćinstva (overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu).

Ukoliko niste sigurni ko predstavlja člana vašeg porodičnog domaćinstva, Advokati Beograd će vam razjasniti sve nepoznanice.

KO NEMA PRAVO NA POVRAT/ REFUNDACIJU PDV-A?

Nadležni poreski organ sprovodi postupak kontrole koji moraju biti ispunjeni na dan notarske overe ugovora o kupoprodaji stana za koji se zahteva povrat pdv-a i odbiće vaš zahtev, ukoliko utvrdi sledeće:

1) kupac stana koji je ostvario refundaciju PDV-a po osnovu kupovine prvog stana;

2) član porodičnog domaćinstva kupca prvog stana za kojeg je kupac prvog stana ostvario refundaciju PDV, u slučaju kada taj član porodičnog domaćinstva kupuje stan;

3) kupac stana koji je stekao prvi stan bez obaveze prodavca da za promet tog stana plati porez na prenos apsolutnih prava po osnovu kupovine prvog stana u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu;

4) član porodičnog domaćinstva kupca stana koji je stekao prvi stan bez obaveze prodavca da za promet tog stana plati porez na prenos apsolutnih prava po osnovu kupovine prvog stana u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu, a za koga je ostvareno to poresko oslobođenje.UKOLIKO IMATE NEDOUMICA U VEZI SA PRAVNIM INSTITUTOM KOJI SE OBRADJUJE U OVOM TEKSTU, ADVOKAT RADOJEVIĆ VAM STOJI NA RASPOLAGANJU ZA SVA VAŠA PITANJA I SPREMAN JE DA VAM PRUŽI NEOPHODNU PRAVNU POMOĆ KAKO BISTE ZAŠTITILI VAŠA PRAVA I VAŠE NAJBOLJE MATERIJALNO-FINANSIJSKE INTERESE

Za više informacija i pitanja MOŽETE mi se obratiti putem e-maila:

advokatrobert.radojevic@gmail.com 

Ukoliko želite da zakažete konsultacije ili ukoliko želite da angažujete advokata iz ove kancelarije, možete nas pozvati na jedan od sledećih brojeva:

MTS-065/416-8320 ( dostupan i putem Vibera i WhatsApp)

A1– 060/416-8320 (dostupan i putem Vibera i WhatsApp)

Dodatne informacije pogledajte na našoj kontakt stranici.

***Napomena: Ovaj tekst predstavlja pravni stav autora i ne može se smatrati reklamom niti pravnim savetom.

Podeli na mrežama:

2 odgovora

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Poslednje sa blog-a