Advokatska kancelarija Radojevic Beograd - advokati Beograd

Tužba radi naknade materijalne štete (+ primer tužbe za naknadu materijalne štete)

Advokatska kancelarija Radojević, Beograd

Tužba radi naknade materijalne štete (+ primer tužbe za naknadu materijalne štete)

Svako je dužan da Vam nadoknadi štetu koju Vam je prouzrokovao, OSIM ako dokaže da je štetu prouzrokovao bez svoje krivice.

Prema ZOO RS ( Zakon o obligacionim odnosima Republike Srbije ) koji reguliše ovaj pravni institut, svako je dužan da se uzdrži od postupaka kojima se drugima nanosi štetu, te je svako lice dužno da nadoknadi štetu onom licu kome je prouzrokuje, tj. dužan je da usposatavi ranije stanje koje je postojalo pre nego što je šteta nastala, a ako to nije moguće u potpunosti, za ostatak štete, štetnik ( lice koje je štetu prouzrokovalo ) istu je dužno nadoknaditi u novcu oštećenom licu ( lice kome je šteta nanesena ) Pored materijalne štete, postoji i nematerijalna šteta, a autor ovog teksta će se baviti materijalnom štetom, posebnim oblicima iste, rokovima zastarelosti materijalne štete. U prilogu ovog teksta, autor ovog teksta Vam je omogućio da pogledate kako izgleda tužba radi naknade materijalne štete, te ukoliko Vam bude nanesena određena šteta, budite slobodni da nas kontaktirate, stojimo Vam na raspolaganju.

Svako je dužan da Vam nadoknadi štetu koju Vam je prouzrokovao, OSIM ako dokaže da je štetu prouzrokovao bez svoje krivice.

Materijalna šteta podrazumeva štetu koja se ogleda u umanjenju vrednosti nečije imovine ( tzv.obična šteta ) te sprečavanju njenog povećanja ( tzv.izmakla korist ). Npr., ukoliko ste stan koji je u Vašoj svojini izdali određenom licu, koji unutar tog stana napravi određenu materijalnu štete ( npr. namerno uprlja tek okrečene zidove ili polupa Vaš TV ili Vaše druge pokretne stvari iz tog stana ) to predstavlja tzv.običnu štetu, a kada još to lice ne želi da izadje uz Vašeg stana ( pod uslovom da Vam zakup plaća redovno ) na Vaš zahtev, tada trpite i materijalnu štetu u vidu tzv.izmakle koristi, s obzirom da ste mogli Vaš stan izdavati u zakup nekom trećem licu i tako ostvarivati redovne mesečne prihode. U tom slučaju morate da podnesete stvarno i mesno nadležnom sudu tužbu radi iseljenja.

VEOMA BITNO – Šteta DOSPEVA istog trenutka kada je i nastala, dok je ROK ZASTARELOSTI je prekluzivan ( što znači da protekom odredjenog vremena nemate pravo da potražujete štetu koja Vam je nanesena ) i iznosi 3 ( TRI ) godine i to je SUBJEKTIVAN ROK – što podrazumeva da naknada štete zastareva u pomenutom roku od kad je oštećeni saznao za štetu i štetnika ( lice koje je učinilo štetu ) i 5 ( PET ) godina i to je OBJEKTIVAN ROK- što podrazumeva da naknada štete zastareva u pomenutom roku od dana saznanja za štetu.

Postoje razne vrste štete sa kojima se možemo sresti u praksi I shodno toj činjenici, svake sedmice ćemo obradjivati po najmanje 2 teksta koja će se baviti nekom drugom vrstom materijalne odnosno nematerijalne štete koju možete eventualno pretrpeti u stvarnosti.

Budite razumni i posavetujte se sa advokatom oko svih Vama pravnih nedoumica veznao za štetu koju trpite ili koju ste pretrpeli, za različite vrste šteta i to kao npr.:

  • štete radi povrede na radu,
  •  štete od osiguranja,
  • štete od pada na ledu,
  • štete u saobraćajnoj nezgodi,
  • tužba radi naknade nematerijalne štete,
  • šteta zbog povrede časti i ugleda,
  • šteta  šteta nastala zbog povrede autorskih prava itd.

PRIMERAK TUŽBE RADI NAKNADE ŠTETE

TREĆEM OSNOVNOM SUDU U BEOGRADU

Ul. Bulevar Mihajla Pupina br.16

11000 Beograd

PARNIČNE STRANKE:

TUŽILjA: ______________, ul. Danice Jovanović br.___, 11210 Krnjača, Palilula, Beograd,  JMBG: ____________, l.k. br. 005487272 koju je izdao MUP PS Savski Venac, Beograd, a koju zastupa advokat-punomoćnik ___________ iz Beograda, ul. __________, po punomoćju u prilogu, u originalu ( u daljem tekstu: tužilja )

TUŽENA: __________, ul. Cara Dušana br.________, 11000 Beograd-Zemun ( u daljem tekstu: tužena )

Vrednost predmeta spora: 590.000,00 rsd

T U Ž B A

-radi povraćaja uloženog novca i naknade štete-

I Tužilja je sklopila brak dana 03.01.1987. godine i od samog momenta sklapanja braka, tužilja je  živela u bračnoj zajednici sa svojim suprugom, pokojnim __________, bivšim iz Beograda, ul. Cara Dušana br. _______, Beograd-Zemun ( do njegove smrti, koji je preminuo početkom aprila 1991. godine ),u kući tužiljine svekrve ( majke ___________, ovde tužene ) koju je ona dobila na korišćenje od škole, tj.jedan deo tog objekta, dok je u drugom delu istog objekta živeo stariji bračni par.

Nakon zaključenja braka, tužilja i njen pokojni suprug _________ se useljavaju u objekat u ul. Cara Dušana br. ______, Beograd-Zemun koji je bio u veoma lošem građevinskom stanju, te su tužilja i njen pokojni suprug bili prinuđeni odmah da renoviraju taj objekat, godinama su ulagali u isti, vršili adaptaciju, a sve kako bi objekat na navedenoj adresi priveli nameni za vođenje normalnog života njih dvoje, tako što su svo vreme trajanja braka zajednički ulagali svoj rad i novac u taj objekat, a tužilja je to nastavila i dalje, sve do 2019.godine, dok se tužena nije uselila sa svojim suprugom i njenom porodicom, bez obaveštenja tužilje i bez tužiljinog znanja, pa je tužilja tamo samo povremeno išla zbog stvari koje je ostavila.

DOKAZ: 1. Saslušanje tužilje

II Tužilja i njen pokojni suprug _________, bivši iz Beograda, ul. Cara Dušana br. ______, Beograd-Zemun ( rođeni brat _________, ovde tužene ) su zajedničkim radom i novcem ulagali i za skoro 5 godina, koliko su zajedno živeli u navedenom objektu, a sve do smrti tužiljinog supruga, a posle njegove smrti, tužilja je nastavila i dalje da ulaže, te su tako na navedenom objektu obavljeni sledeći građevinski i drugi radovi, koji nisu koštali manje od 500.000,00 dinara ( po oceni tužilje ) i to:

1.Zamena kompletnih elekroinstalacija

2.Unutrašnja izolacija i malterisanje

3.Spuštanje plafona ( gredice, stiropor i brodski pod )

4.Laminat u kuhinji

5.Zamena sanitarija u kupatilu ( bojler, kada, vodokotlić, grejalica )

6.Zamena unutrašnjih vrata ( najmanje dvoje unutrašnjih vrata )

7.Zidanje verande sa dva prozora, tzv.blokovima, zatim postavljanje ulaznih vrata na verandi, i postavljanje lamperije i pločica

8.Zidanje pomoćnog objekta sa postavljenim vratima  ( tzv. siporeks blokovima i salonit pločama )

9.Zamena drvene ograde sa metalnom ogradom koja je dosta čvršća, dugotrajnija i na oko lepša

10.Betoniranje prilaza ispred kapije i dvorišta u površini od najmanje ________ m2

11.Spoljašnja izolacija objekta stiroporom i fasada

12.Zaštitne rešetke koje su postavljene na dva prozora

13.Kupovina i postavljanje klima uređaja od strane tužilje

DOKAZ: Veštačenje stalnog sudskog veštaka građevinske struke ____________ iz Beograda, ul. ___________

III Posle smrti tužiljinog supruga ___________, aprila meseca 1991. godine, tužilja je nastavila življenje u navedenoj kući u ul. Cara Dušana br. ______, Beograd-Zemun ( koju je na korišćenje od škole dobila tužiljina svekrva ) jer  je smatrala da ima na to pravo kao njegova dugogodišnja supruga, s obzirom da su tužilja i njen pokojni suprug sa tuženom ( zaovom tužilje, a sestrom pokojnog ___________ ) i njenim mužem imali korektan odnos.

Tužilja nastavlja življenje u navedenom objektu do proleća 2019.godine, kada se u isti useljava tužena i njena porodica ( bez tužiljinog znanja ) dok njene stvari ostaju u tom objektu, jer se tužilja udaje za drugog čoveka i nastavlja življenje u stanu ul. __________ br.___, Krnjača, Palilula, sa suprugom i njegovim detetom. Objekat u kojem je živela veći deo svog života, u koji je uložila mnogo truda, rada, novca i ljubavi, redovno obilazi dve godine i izvršava sve obaveze neophodne za navedeni objekat, a sve do useljenja tužilje i njene porodice u proleće 2019. godine ( bez znanja tužilje )

DOKAZ: Saslušanje parničnih stranaka, a po oceni suda

IV Nakon tužiljinog iseljenja iz navedenog objekta, tužena i njen suprug izbacuju bez tužiljinog znanja njen nameštaj, klimu ( klima je skinuta od strane nestručnog i neovlašćenog lica, presecanjem kablova i cevi i tom prilikom praktično uništena i lišena mogućnosti za dalju upotrebu ) i druge stvari ( npr.rasparuju 24-delni escajg, nedostaje određeni baštenski i električni alat, polomljena dekoracija ) vani u jednu malu „šupu“, u koju ne bi moglo da stane praktično ni jedan mali trepezarijski sto, a da se u većoj meri ne ošteti. Tužiljin nameštaj se dobrano oštećuje i šteta oštećenog nameštaja, tj.da bi se nameštaj vratio u prvobitno stanje iznosi 70.794,00 dinara.

Tužilja ove navode saznaje, tako što nakon par meseci odlazi  tamo kako bi se sa bivšom zaovom i njenim suprugom dogovorila oko prebacivanja stvari u stan u kojem sada živi, s obzirom da je tužena niti bilo ko iz njene porodice ne obaveštava o bilo čemu,  gore navedenom. Tužilja potom angažuje firmu koja vrši transport njenih izbačenih, oštećenih i uništenih stvari koji je koštao 180 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Tužilja iako je godinama živela sa svojim suprugom ( tužiljinim rođenim bratom ) u navedenom objektu, te ulagala, vodila računa o tom domaćinstvu, više nije bila „rado viđen gost“ tamo, što je sa aspekta svih moralnih vrednosti nedopustivo, što dovoljno pokazuje kakvo je bilo ophođenje tužene i njene porodice prema tužilji.

DOKAZ: 1. FTKP – nalaza i mišljenja stalnog sudskog veštaka za oblast šumarstva, gospodina _________, ul. Vojvode Stepe ______, Beograd od dana 26.12.2021. godine

2. FTKP-priznanice od 180.00 evra u dinarskoj protivvrednosti plaćenih za transport tužiljinih stvari

3. Saslušanje parničnih stranaka

V Imajući u vidu sve napred navedeno, tužilac predlaže sudu da pokrene parnični postupak, zakaže glavnu raspravu, te da nakon odgovora na tužbu, pravilno i potpuno utvrdi činjenično stanje, pravilno primeni materijalno pravo, a onda donese

P R E S U D U

1.USVAJA se tužba tužilje __________, ul. Danice Jovanović br.___, 11210 Krnjača, Palilula, Beograd,  JMBG: ____________, l.k. br. __________ koju je izdao MUP PS Savski Venac, Beograd , pa se obavezuje tužena, tj. ____________, ul. Cara Dušana br._____, 11000 Beograd-Zemun, da isplati tužilji iznos od 590.000,00 RSD zajedno sa zakonskom zateznom kamatom, počev od dana podnošenja tužbe sudu pa do dana konačne isplate, u roku od 15 dana od dana prijema pravosnažne presude

2.Obavezuje se tužena da nadoknadi tužilji  sve troškove ovog parničnog postupka u visini utvrđenoj od strane suda, u roku od 15 dana od dana prijema pravosnažne presude

U Beogradu, dana _______.2022. godine

PUNOMOĆNIK TUŽILjE

_________________________

Advokat _______________

PRILOG:

1. Punomoćje u originalu

2. Ftkp – Veštačenje od strane stalnog sudskog veštaka šumarske struke, gospodina _____________ u dva primerka

3. FTKP-priznanice od 180.00 evra u dinarskoj protivvrednosti plaćenih za transport tužiljinih stvari u dva primerka

UKOLIKO IMATE NEDOUMICA U VEZI SA PRAVNIM INSTITUTOM KOJI SE OBRADJUJE U OVOM TEKSTU, ADVOKAT RADOJEVIĆ VAM STOJI NA RASPOLAGANJU ZA SVA VAŠA PITANJA I SPREMAN JE DA VAM PRUŽI NEOPHODNU PRAVNU POMOĆ KAKO BISTE ZAŠTITILI VAŠA PRAVA I VAŠE NAJBOLJE MATERIJALNO-FINANSIJSKE INTERESE

Za više informacija i pitanja MOŽETE mi se obratiti putem e-maila:

advokatrobert.radojevic@gmail.com 

Ukoliko želite da zakažete konsultacije ili ukoliko želite da angažujete advokata iz ove kancelarije, možete nas pozvati na jedan od sledećih brojeva:

MTS-065/416-8320 ( dostupan i putem Vibera i WhatsApp)

A1– 060/416-8320 (dostupan i putem Vibera i WhatsApp)

Dodatne informacije pogledajte na našoj kontakt stranici.

***Napomena: Ovaj tekst predstavlja pravni stav autora i ne može se smatrati reklamom niti pravnim savetom.

Podeli na mrežama:

Jedan odgovor

  1. Godinu dana cekam na Mo Postovani, Mozemo li da se pozivamo u prijavi za uknjizbu naslednika na sudsku Presudu koja je arhivirana uz predhodnu prijavu koja je odbijena resenjem katastra. Prijave i presude su papirne predate na fizickom katastru.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Poslednje sa blog-a