Ugovor o doživotnom izdržavanju

Advokatska kancelarija Radojević, Beograd

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Ugovor o doživotnom izdržavanju-Davalac i primalac izdržavanja, prava i obaveze davaoca i primaoca izdržavanja, raskig ugovora o doživotnom izdržavanju

Ugovor o doživotnom izdržavanju je takav ugovor koji je regulisan Zakon o nasleđivanju RS i to od člana 194-205. Ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje se primalac izdržavanja da se posle njegove smrti prenese svojina tačno određenih stvari ili neka druga prava na davaoca izdržavanja, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga, kao naknadu za to, izdržava, da se brine o njemu i da ga nakon njegove smrti sahrani. Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju je veoma kompleksno pitanje i takvi sporovi su veoma složeni, zahtevni i dugi.

Advokat Beograd Advokati u Beogradu Advokat za nasledno pravo Advokat za ugovore Ugovor o doživotnom izdržavanju Beograd

Ukoliko želite da sačinite Ugovor o doživotnom izdržavanju u svojstvu primaoca izdržavanja ili davaoca izdržavanja, kontaktirajte Advokat Beograd

U praksi je veoma čest slučaj zaključivanja ugovora o doživotnom izdržavanju sa starijim licima koja žive sama, a više nisu u mogućnosti da se staraju o sebi na adekvatan način, te iz tog razloga zaključuju ugovore o doživotnom izdržavanju sa najbližim srodnicima, a neretko i sa licima sa kojima nisu u srodstvu.

Trebalo bi da znate da vi kao davalac izdržavanja postajete nosilac prava svojine na određenoj nepokretnosti tek nakon smrti davaoca izdržavanja.

Osnovne obaveze davaoca izdržavanja, ako šta drugo nije ugovoreno, ogledaju se u sledećem: Obezbedjivanje osnovnih životnih potreba za primaoca izdržavanja, tj.obezbeđivanje stanovanja, hrane, obuće, odgovorajuće nege u bolesti i starosti, troškovi lečenja i ostali troškovi koji se tiču uobičajenih svakodnevnih potreba primaoca izdržavanja.

Ukoliko imate nedoumice, pošaljite Vaša pitanja Advokatskoj kancelariji u Beogradu i potrudićemo se da Vam odgovorimo u što kraćem roku.

Kada Vam ugovor o doživotnom izdržavanju sačini Advokat u Beogradu, isti ćete overiti kod javnog beležnika-notara, u vidu javnobeležničke potvrđene-solemnizovane isprave, u suprotnom takav ugovor o doživotnom izdržavanju je NIŠTAV.

Posebni slučaj ništavosti ugovora o doživotnom izdržavanju

Ukoliko je ugovor o doživotnom izdržavanju sa primaocem izdržavanja potpisalo pravno ili fizičko lice (u okviru svog zanimanja) kao davalac izdržavanja, takav ugovor je NIŠTAV. U pitanju je medicinsko osoblje, bolnice, određene agencije.

Takav Ugovor o doživotnom izdržavanju je ništav, osim ako prethodno za ugovor o doživotnom izdržavanju nije dobijena saglasnost nadležnog organa starateljstva.

BITNO: Sva prava iz ugovora o doživotnom izdržavanju obezbeđuju se upisom prava u javne knjige, odnosno zabeležbom postojanja navedenog ugovora o doživotnom izdržavanju u odgovarajućem Katastru nepokretnosti.

Ugovor o doživotnom izdržavanju je aleatoran ugovor jer- se ne zna koliki će biti iznos uzajamnih prestacija/davanja između primaoca izdržavanja i davaoca izdržavanja, jer se ne zna koliko će isti da traje. To je dvostrano obavezan ugovor i teretni je, jer i primalac i davalac izdržavanja imaju prava i obaveze koji se ugovaraju.

Npr. ukoliko je davalac izdržavanja zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju sa licem na samrti, takav ugovor bi se mogao poništiti od strane lica koja imaju pravni interes za to, jer je očigledno da nije bilo neizvesnosti za davaoca izdržavanja, tj.znao je da će primalac izdržavanja da premine i naveo ga je da potpiše ugovor o doživotnom izdržavanju iz čistog lukrativnog cilja, tj.iz razloga što je hteo da ostvari dobit, a da zauzvrat ništa ne pruži.

 

 

Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju - Advokat Beograd

Do raskida ugovora o doživotnom izdržavanju može doći zbog poremećih odnosa i zbog poremećenih okolnosti.

Kada se međusobni odnosi primaoca izdržavanja i davaoca izdržavanja toliko poremete da postanu nepodnošljivi, svaki od njih može  tužbom zahtevati da sud raskine ugovor o doživotnom izdržavanju.

Međutim, takvi slučajevi u sudskoj praksi su veoma dugi i neizvesni i iziskuju mnogo strpljenja, novca i volje. Ukoliko ipak sud uzme u obzir sve navedene činjenice i potpuno i pravilno utvrdi činjenično stanje i raskine ugovor o doživotnom izdržavanju, primalac izdržavanja je dužan da isplati naknadu davaocu izdržavanja za sve što je do tada za njega učinio.

Smatrate da imate pravo na raskid ugovora o doživotnom izdržavanju zato što druga strana ne izvršava svoje obaveze, pišite nam i Advokati Beograd će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

 Do raskida ugovora može doći i ukoliko se promene okolnosti toliko da ispunjenje obaveza postane otežano, pa sud može na zahtev jedne ili druge ugovorne strane iznova urediti ili raskinuti.

Prava zakonskih naslednika primaoca izdržavanja-Advokatska kancelarija Beograd

Ukoliko je davalac izdržavanja iskoristio loše zdravstveno stanje primaoca izdržavanja, tj.potpisivanje navedenog ugovora o doživotnom izdržavanju nije predstavljao nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja, onda zakonski naslednici primaoca izdržavanja imaju pravo da od nadležnog suda zahtevaju poništaj ugovora o doživotnom izdržavanju jer on nije predstavljao nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja.

Zakonski naslednici to pravo imaju da zahtevaju u roku od 1 (jedne) godine od dana saznanja za postojanje ugovora o doživotnom izdržavanju odnosno najkasnije u roku od 3 (tri) godine od smrti primaoca izdržavanja.

Ono što je bitno istaći, a to je da rok od 1 (jedne) godine iz prethdnog pasusa ovog teksta ne može početi da teče pre smrti primoca izdržavanja.

U narednim objavama autor ovog teksta će Vam objasniti kakav je uticaj ugovora o doživotnom izdržavanju na zakonske naslednike u pogledu njihovog prava nasleđivanja, eventualnu povredu prava na nužni deo i druga pitanja koja su u vezi sa zaključivanjem ugovora o doživotnom izdržavanju.

 

UKOLIKO IMATE NEDOUMICA U VEZI SA PRAVNIM INSTITUTOM KOJI SE OBRADJUJE U OVOM TEKSTU, ADVOKAT RADOJEVIĆ VAM STOJI NA RASPOLAGANJU ZA SVA VAŠA PITANJA I SPREMAN JE DA VAM PRUŽI NEOPHODNU PRAVNU POMOĆ KAKO BISTE ZAŠTITILI VAŠA PRAVA I VAŠE NAJBOLJE MATERIJALNO-FINANSIJSKE INTERESE

Za više informacija i pitanja MOŽETE mi se obratiti putem e-maila:

advokatrobert.radojevic@gmail.com 

Ukoliko želite da zakažete konsultacije ili ukoliko želite da angažujete advokata iz ove kancelarije, možete nas pozvati na jedan od sledećih brojeva:

MTS-065/416-8320 ( dostupan i putem Vibera i WhatsApp)

A1– 060/416-8320 (dostupan i putem Vibera i WhatsApp)

Dodatne informacije pogledajte na našoj kontakt stranici.

***Napomena: Ovaj tekst predstavlja pravni stav autora i ne može se smatrati reklamom niti pravnim savetom.

Podeli na mrežama:

2 odgovora

  1. Povratni ping: Ugovor o poklonu

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Poslednje sa blog-a