Sporazumni prestanak radnog odnosa

Advokatska kancelarija Radojević, Beograd

Sporazumni prestanak radnog odnosa

Sporazumni prestanak radnog odnosa

Sporazumni prestanak radnog odnosa predstavlja jedan od načina kojim prestaje radni odnos između zaposlenog i poslodavca i propisan je članom 177 Zakona o radu RS.

RAZLOZI ZA PRESTANAK RADNOG ODNOSA?

Pored sporazumnog prestanka radnog odnosa, radni odnos, u skladu sa članom 175 Zakona o radu prestaje na sledeće načine:

  1. Istekom roka za koji je zasnovan;

  2. Kad zaposleni navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, ako se poslodavac i zaposleni drukčije ne sporazumeju;

  3. Sporazumom između zaposlenog i poslodavca;

  4. Otkazom ugovora o radu od strane poslodavca ili zaposlenog;

  5. Na zahtev roditelja ili staratelja zaposlenog mlađeg od 18 godina života;

  6. Smrću zaposlenog;

  7. U drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

Autor ovog teksta će se bazirati pre svega na sporazumni prestanak radnog odnosa između zaposlenog i poslodavca, bitnim elementima tog sporazuma i ostalim relevatnim aktima koji prate ovaj sporazum, kako bi isti bio punovažan, tj. kako ne bi bio ništavan ili rušljiv u skladu sa relevatnim odredbama Zakona o obligacionim odnosima koji se tiču ništavosti i rušljivosti ugovora/sporazuma.

Advokatska kancelarija Beograd smatra da je sporazumni prestanak radnog odnosa značajno pravno pitanje koje se tiče radno-pravnog odnosa zaposlenog, te je potrebno da se procedura oko sporazumnog radnog odnosa sprovede na zakonit način.

SPORAZUMNI PRESTANAK RADNOG ODNOSA I RELEVANTNI AKTI

Da bi sporazumni prestanak radnog odnosa bio zakonit, potrebno je da postoje relevatni akti koji taj sporazum čine punovažnim, a to su:

1) Predlog ili ponuda zaposlenog/poslodavca za sporazumni prestanak radnog odnosa;

2) Sporazum o prestanku radnog odnosa u pismenoj formi;

3) Obaveštenje o posledicama (sporazumnog prestanka radnog odnosa) u ostvarivanju prava za slučaj nezaposlenosti.

1) PREDLOG/PONUDA ZAPOSLENOG/POSLODAVCA ZA SPORAZUMNI PRESTANAK RADNOG ODNOSA

Predlog ili ponuda zaposlenog/poslodavca za sporazumni prestanak radnog odnosa predstavlja inicijalni akt za započinjanje procedure sprovođenja zakonitog i punovažnog prestanka radnog odnosa na osnovu sporazuma i poslodavca.

Takođe, na strani zaposlenog je neophodno da postoji stvarna volja i saglasnost za potpisivanje sporazumnog prestanka radnog odnosa kako se ne bi dovelo u pitanje punovažnost sporazuma.

Predlog ili ponudom za zaključivanje sporazumnog prestanka radnog ostavlja se rok za izjašenjenje i u istom se regulišu međusobna prava i obaveze iz radnog odnosa.

PRIMER PREDLOGA ILI PONUDE ZAPOSLENOG/POSLODAVCA ZA ZAKLJUČIVANJE SPORAZUMNOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA

(ime i prezime, adresa i jmbg zaposlenog) 1

PREDMET: PREDLOG ZA SPORAZUMNI PRESTANAK RADNOG ODNOSA

_______________________________________________________________________

Predlažem da se (datum) god. sporazumno raskine Ugovor o radu na (neodređeno/određeno) vreme br. (broj) od (datum) god.

Sporazumom o prestanku radnog odnosa, koji je sastavni deo ovog predloga bi bila regulisana sva međusobna prava i obaveze.

Molim, da se u roku od (broj) dana izjasnite o ovom predlogu, kao i da predložite eventualne izmene sporazuma, koje ćemo uzeti u razmatranje.

Izjašnjenje na navode iz upozorenja dostavite (ovlašćeno lice, služba i adresa na koju treba dostaviti izjašnjenje).

U (mesto),

dana (datum) god.

za POSLODAVCA

_____________________________

(ime i prezime odgovornog lica)2

 

(naziv, sedište i adresa poslodavca)

PREDMET: PREDLOG ZA SPORAZUMNI PRESTANAK RADNOG ODNOSA

_______________________________________________________________________

Predlažem da se (datum) god. sporazumno raskine Ugovor o radu na (neodređeno/određeno) vreme br. (broj) od (datum) god.

Sporazumom o prestanku radnog odnosa bi bila regulisana sva međusobna prava i obaveze.

Ukoliko poslodavac ne prihvata ovaj predlog, ovaj dopis tretirati kao otkaz ugovora o radu od strane zaposlenog, u skladu sa članom 178. Zakona o radu.

U (mesto),

dana (datum) god.

ZAPOSLENI*

_____________________________

(ime i prezime, adresa, jmbg)

2) SPORAZUM O PRESTANKU RADNOG ODNOSA U PISMENOJ FORMI

Sporazumni prestanak radnog odnosa predstavlja dvostrani pravni posao i shodno tome moraju se imati u vidu relevatne odredbe Zakona o obligacionim odnosima koji se odnose na ugovore, tj. sporazum u ovom slučaju.

Radni odnos na osnovu sporazuma može prestati i na zahtev zaposlenog, ali takav zahtev zaposlenog će proizvesti pravno dejstvo samo ako je njegova izjava izraz njegove slobodne volje, ako je svestan tog značaja i posledice koje može proizvesti.

– RAZLIKE IZMEĐU SPORAZUMNOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA I OTKAZA OD STRANE ZAPOSLENOG –

Kao što je autor ovog teksta objasnio, sporzumni prestanak radnog odnosa jeste dvostrani pravni posao i proizvodi pravo dejsto i utiče na radno-pravni status zaposlenog ukoliko su ispunjeni gore navedeni uslovi.

Sporazumni prestank radnog odnosa mora da bude izraz jasne i slobodne volje lica koji ga potpisuju (ugovarača) i moraju biti svesni značaja i posledica tog sporazuma, ne sme da bude mana volje (zablude, prinude, pretnje), u suprotnom, takav sporazum bi bio rušljiv imajući u vidu odredbe članova 60-66 Zakona o obigacionim odnosima RS i proizvodi pravno dejstvo od momenta potpisivanja od strane ugovarača, tj. od strane zaposlenog i poslodavca.

Što se tiče otkaza od strane zaposlenog, on predstavlja jednostrani pravni akt, tj. jednostrani pravni posao koji proizvodi pravno dejstvo od momenta kada izjava dospe kod poslodavca, pri čemu sama izjava od strane zaposlenog konstituiše prestanak radnog odnosa.

Advokati Beograd će Vam kroz ovaj tekst pomoći da rešite sve eventualne nedoumice koje imate u vezi sa sporazumnim prestankom radnog odnosa.

PRIMER SPORAZUMA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA U PISMENOJ FORMI

Na osnovu čl. 175. i 177. Zakona o radu:

ZAPOSLENI1: (ime i prezime, adresa, jmbg),

POSLODAVAC: (naziv, sedište i adresa, matični broj, PIB), koga zastupa (ime i prezime, funkcija)2,

dana (datum) godine u (mesto), zaključili su sledeći:

SPORAZUM

O PRESTANKU RADNOG ODNOSA

1. (ime i prezime), zaposlen na poslovima (naziv radnog mesta) i poslodavac (naziv), na predlog (zaposlenog ili poslodavca), sporazumeli su se da raskinu Ugovor o radu broj (broj) od (datum) god. kojim je zasnovan radni odnos na (neodređeno/određeno) vreme.

2. Zaposlenom prestaje radni odnos dana (datum), odnosno zaključno sa navedenim datumom, s tim što je poslednji radni dan za zaposlenog (datum) god.

3. Zaposleni ima pravo na zaradu, naknadu zarade i druga primanja koja mu nisu isplaćena do dana prestanka radnog odnosa.

Navedena primanja biće isplaćena zaposlenom u roku od (broj) dana od dana kada je zaposlenom prestao radni odnos.

Zaposleni izjavljuje da osim (navesti neisplaćena primanja, npr. zarada za određeni mesec) nema drugih neisplaćenh primanja od strane poslodavca.

4. Poslodavac se obavezuje da zaposlenom vrati uredno popunjenu radnu knjižicu (ukoliko se nalazi kod poslodavca, u skladu sa ranijim propisima) i uplati sve pripadajuće poreze i doprinose.

5. Pre potpisivanja ovog sporazuma zaposleni je upoznat sa posledicama sporazuma o prestanku radnog odnosa kao i o svojim pravima, odnosno da nema pravo na novčanu naknadu kod Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i da mu ne teče staž osiguranja.

Zaposleni izjavljuje da je upoznat sa posledicama sporazuma o prestanku radnog odnosa kao i o svojim pravima, što potvrđuje svojim potpisom na ovom sporazumu.

6. Ovaj sporazum je sačinjen u (broj, najmanje 3) primeraka, od kojih zaposleni zadržava (broj, najmanje 1) primeraka a poslodavac (broj, najmanje 2) primeraka.

ZAPOSLENI                                                                                                                           POSLODAVAC

____________________                                                                                                                                ____________________

(ime i prezime)                                                                                                                                            (ime i prezime)

 

3) OBAVEŠTENJE O POSLEDICAMA (sporazumnog prestanka radnog odnosa) U OSTVARIVANJU PRAVA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI

Zaposleni mora uredno i blagovremeno da bude obavešten o svim posledicama koji se tiču prava za slučaj nezaposlenosti, a po potpisivanju sporazumnog prestanka radnog odnosa.

U skladu sa članom 177 stav 2 Zakona o radu RS poslodavac je dužan da obavesti zaposlenog o pravima za slučaj nezaposlenosti, po prestanku radnog odnosa.

Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti regulisano je članom 66 kada nezaposleni ima prava na novčanu naknadu u slučaju prestanka radnog odnosa ili prestanka obaveznog osiguranja.

PRIMER OBAVEŠTENJA O POSLEDICAMA – SPORAZUMNOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA

ZAPOSLENI1: (ime i prezime, adresa)

OBAVEŠTENJE

o posledicama u ostvarivanju prava za slučaj nezaposlenosti uz sporazum o prestanku radnog odnosa

U skladu sa članom 177. stav 2. Zakona o radu, obaveštavamo Vas o posledicama sporazuma o prestanku radnog odnosa kao i pravima koja možete ostvariti po prestanku radnog odnosa po osnovu nezaposlenosti.

S obzirom da Vam prema odredbama sporazuma radni odnos prestaje (danom zaključivanja sporazuma ili određenog datuma), u smislu člana 177. stav 1. Zakona o radu, u skladu sa članom 68. Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, broj 36/2009, 88/2010, 38/2015 i 113/2017-dr.zakon), nemate (imate) pravo na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti, kao ni pravo na dalje penzijsko i invalidsko osiguranje.

Upućujemo Vas da se prijavite Nacionalnoj službi za zapošljavanje u cilju ostvarivanja svojih prava.

U skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti, ukoliko nemate mogućnosti da budete zdravstveno osigurani po drugom osnovu (preko člana uže porodice), za vreme nezaposlenosti ostvarićete pravo na zdravstvenu zaštitu kao nezaposleno lice u skladu sa zakonom.

U (mesto),

dana (datum) godine

POSLODAVAC

____________________________
(ime i prezime odgovornog lica)2

Advokat Beograd vas poziva da pročitate sve što vas interesuje, a vezano je za ZLOSTAVLJANJE NA RADU.

UKOLIKO IMATE NEDOUMICA U VEZI SA PRAVNIM INSTITUTOM KOJI SE OBRADJUJE U OVOM TEKSTU, ADVOKAT RADOJEVIĆ VAM STOJI NA RASPOLAGANJU ZA SVA VAŠA PITANJA I SPREMAN JE DA VAM PRUŽI NEOPHODNU PRAVNU POMOĆ KAKO BISTE ZAŠTITILI VAŠA PRAVA I VAŠE NAJBOLJE MATERIJALNO-FINANSIJSKE INTERESE

Za više informacija i pitanja MOŽETE mi se obratiti putem e-maila:

advokatrobert.radojevic@gmail.com 

Ukoliko želite da zakažete konsultacije ili ukoliko želite da angažujete advokata iz ove kancelarije, možete nas pozvati na jedan od sledećih brojeva:

MTS-065/416-8320 ( dostupan i putem Vibera i WhatsApp)

A1– 060/416-8320 (dostupan i putem Vibera i WhatsApp)

Dodatne informacije pogledajte na našoj kontakt stranici.

***Napomena: Ovaj tekst predstavlja pravni stav autora i ne može se smatrati reklamom niti pravnim savetom.

Podeli na mrežama:

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Poslednje sa blog-a