Advokatska kancelarija Radojevic Beograd - advokati Beograd

Regulisanje imovine i imovinskih odnosa supružnika putem bračnog ugovora (+ primer ugovora)

Advokatska kancelarija Radojević, Beograd

Regulisanje imovine i imovinskih odnosa supružnika putem bračnog ugovora (+ primer ugovora)

Ovaj pravni institut regulisan je našim pozitivnim pravom, ali bez obzira na to, mali broj lica koji stupaju u brak, ali i ona lica koji su dugi niz godina u braku, odlučuju na ovaj korak, tj.na regulisanje imovine i imovinskih odnosa putem bračnog ugovora.

U našem društvu, mali broj supružnika/vanbračnih partnera razmišlja u smeru zaključenja ovog ugovora, jer smatraju da je to odraz nepoverenja, nepoštovanja, nepoštenja, gubljenja dostojanstva itd ali autor ovog teksta smatra da se zaključenjem ove vrste ugovora samo dodatno može pojačati ljubav, poštovanje, poštenje izmedju supružnika/vanbračnih partnera, jer ukoliko je vaš odnos i ljubav istinski i pravi, nijedan zakon ili ugovor ne može to da naruši niti poremeti, a svakako može da vas ponaosob zaštiti u pravnom, a i u ekonomsko-finasijskom smislu.

Da bi Vam bio jasniji primerak bračnog ugovora koji smo Vam postavili u nastavku ovog teksta objasnićemo Vam koji režimi bračne imovine postoje, koja je osnovna razlika izmedju njih i zašto je to važno.

Posebna i zajednička imovina supružnika/vanbračnih partnera

Ono što je važno na početku istaći, a to je da je bračna zajednica izjednačena u potpunosti sa vanbračnom zajednicom, ako su ispunjeni zakonom određeni uslovi, a u skladu sa Porodičnim zakonom RS.

POSEBNU imovinu supružnika/vanbračnih partnera predstavlja ona imovina koju su ta lica stekli pre stupanja u bračnu/vanbračnu zajednicu, kao i ona imovina koju su stekli deobom zajedničke imovine, odnosno  nasledjem, poklonom ili drugim pravnim poslom kojim se pribavljaju isključivo prava, a tokom trajanja bračne/vanbračne zajednice.

Ukoliko je tokom zajedničkog života došlo do uvećanja posebnog dela imovine jednog od supružnika/vanbračnih partnera, drugi supružnik/vanbračni partner koji je učestvovao u uvećanju dela te posebne imovine, svakako ima pravno na potraživanje srazmerno svom novcu.

Upravljanje i raspolaganje posebnom imovinom

Svaki supružnik/vanbračni partner svojom posebnom imovinom može slobodno i samostalno da upravlja i raspolaže.

Zajednička imovina

Jeste ona imovina koju su supružnici/vanbračni partneri stekli radom u toku zajednice života u braku odnosno u vanbračnoj zajednici, osim ukoliko su svoje imovinske odnose uredili bračnim ugovorom, kako su to supružnici uredili ugovorom koji vam navodimo ovde u prilogu.

Upravljanje i raspolaganje zajedničkom imovinom

Supružnici/vanbračni partneri upravljaju i raspolažu sporazumno zajedničkom imovinom, poslove redovnog upravljanja, jedan supružnik/vanbračni parter preduzima uz saglasnost drugog supružnika/vanbračnog partera.

Npr. kada je u pitaju raspolaganje odnosno prodaja nekretnine ( stana, kuće ) stečene radom u toku trajanja zajednice života ( u braku odnosno u vanbračnoj zajednici ) bez obzira na koga je ta nekretnina upisana 1/1 u  nadležnoj službi za katastar nepokretnosti, smatra se da pravo svojine/susvojine ima i drugi supružnik/vanbračni partner, te s toga nadležni javni beležnik prilikom prodaje jedne takve nekretnine, dužan je da dobije pismenu saglasnost od drugog supružnika, inače supružnik koji nije upisan u katastar nepokretnosti kao nosilac prava svojine/susvojine imao bi pravo da traži poništaj tog kupoprodajnog dela i povraćaj polovine predmeta kupoprodajnog ugovora.

Vrste zajedničke imovine, npr…

 1. Igre na sreću – Sve ono što je dobijeno od igara na sreću, smatra se zajedničkom imovinom, osim ako supružnik/vanbračni partner dokaže da je u te igre na sreću uložio svoju posebnu imovinu.
 2. Prava intelektualne svojine – Sva imovina koje se eventualno stekne korišćenjem prava intelektualne svojine u toku trajanja zajednice života (u braku odnosno u vanbračnoj zajednici ) predstavlja zajedničku imovinu.

Pre samog zaključenja ovog ugovora, stranke odnosno supružnici/vanbračni partneri bi trebali da pregovoraju u dobroj veri i sa dobrim namerama, kako bi postigli dogovor oko odredbi samog ugovora koje se tiču postojeće, a i buduće imovine, a potom bilo bi poželjno da profesionalac/advokat vaš dogovor uobliči u pravno utemeljene odredbe bračnog ugovora, u skladu sa svim važećim pozitivno pravnim propisima RS.

Zaključenje bračnog ugovora

Nakon toga sledi potpisivanje ovog ugovora kod nadležnog javnog beležnika u vidu potvrdjene ( solemnizovane ) isprave i dužan je da upozori supružnike/vanbračne partnere da ovaj ugovor isključuje režim zajedničke imovine.

Ukoliko je predmet ovog ugovora i nepokretnost, bračni ugovor upisuje se u javni registar prava na nepokretnostima.

Zaključak

Ovaj tekst je imao za cilj da Vam približimo da postoje supružnici/vanbračni partneri koji uredjuju svoje imovinske odnose na ovaj način, ali da ti nikako ne utiče na njihovu ljubav, slogu, poštovanje, dostojanstvo i sve ono na šta ljudi pomišljaju i kada im se predloži ova vrsta ugovora, jer znajte to, a kako je rekao naš čuveni Duško Radović: „ Brak se uredjuje zakonom samo onda kad ne može drugačije. Zbog toga ne dozvolite da vam zakon uredjuje brak. Uredite ga sami, lepše i humanije nego što bilo koji zakon može to da predvivi“ Prema tome, bez obzira da li se jednog dana odlučite na zaključenje ovog ugovora, gledajte na to da Vam to predstavlja samo još jači oslonac za vašu ljubav i vaše zajedništvo, te da ovaj ugovor, a kao i venčani list predstavlja samo jedan list hartije koji ne odredjuje vašu ljubav jedno prema drugome, koja može ići u beskonačno, do neslućenih visina, nego samo Vas štiti kao individualca, ponaosob, a ne od Vašeg voljene supruge ili supruga.

Ukoliko se odlučite za sastav jednog ovakovog ugovora, toplo Vam preporučujemo da se obratite stručnjacima, profesionalcima, koji će vaše volje izraziti i uokviriti u pravno utemeljenje odrebe bračnog ugovora, u skladu sa pozitivno-pravnim propisima u RS i time zaštiti i prava i bilo koju vrstu interesa i jedne i druge strane.

Bračni (predbračni) ugovor – primer

Zaključen u Dubaiju, dana  ___________. godine, izmedju bračnih partnera:

 1. _____________, od oca         , rodjen u Indjiji, dana        , sa prebivalištem u _______ ul.  br. _________  , sa boravištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u Dubaiju, ul. _______br.zgrade           , br. stana        ( u daljem tekstu: _________ )
 2. ____________, dev.prezime ( uneti prezime ), od oca           , rodjena u Pančevu dana             godine, sa prebivalištem u ( ________ ), ul. I br. ( uneti ), sa boravištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u Dubaiju, ul. _______, br.zgrade           , br. stana         ( u daljem tekstu: ________ )

kolektivno nazvani: “ bračni partneri”

I PREDMET UGOVORA

ČLAN 1.

 1. Ugovarači su državljani Republike Srbije sa boravištem u Dubaiju. Brak su zaključili dana               , godine       u                .
 2. Bračni drugovi trenutno imaju dvoje maloletne dece. ( navesti imena I prezimena dece, datume I mesta rodjenja dece )
 3. Ovim ugovorom će se regulisati vlasništvo nad postojećom imovinom nakon zaključenja braka odnosno nastanka bračne zajednice, prihodi od rada u toku trajanja bračne zajednice kao i prihodi bračnih partnera od aktivnosti koji se ne mogu nazvati radnim aktivnostima, rashodi bračnih partnera: a) lični rashodi svakog od partnera ( kao što su stvari lične upotrebe, rashodi za lična zadovoljstva svakog od partnera, pokloni učinjeni svakom od partnera ponaosob i pokloni učinjeni bračnim partnerima za potrebe bračne zajednice, kupovina stvari za ličnu upotrebu ) b) rashodi zajedničkog življenja odnosno porodični rashodi ( godišnji odmori, izleti, posete prijateljima i rodbini, troškovi prijema-ugošćavanja zajedničkih prijatelja i rodbine )
 4. Sva ostala pitanja koja se tiču imovine i imovinskih odnosa bračnih partnera.
 5. Kriterijumi za zaključivanje aneksa ovog ugovora i ostala pitanja u vezi imovine, opšte i zaključne odredbe.

II DO SADA STEČENA IMOVINA

ČLAN 2.

 1.  Bračni partneri su do sada u toku trajanja bračne zajednice stekli imovinu: a) Pravo svojine na stanu ____________ sa nameštajem, u vrednosti od ______________________________ ( navesti grad u kome se nalazi, četvrt I ostale podatke adrese I identifikacije stana ) pripada _________________ njegov udeo 1/1 odnosno 100% ( stotinuprocenata ) u zajednički stečenoj imovini u toku trajanja bračne zajednice medju bračnim partnerima do zaključenja ovog ugovora. b) Pravo svojine na stanu u _______ sa nameštajem u vrednosti od _______________ ( navesti grad u kome se nalazi, četvrt I ostale podatke adrese I identifikacije stana ) pripada u susvojinu bračnih partnera u obimima od po  ½ odnosno po 50% ( pedesetprocenata ) idealnih susvojinskih udela bračnih partnera. c) Gotovina u ukupnom iznosu od _____________ pripada u susvojinu odnosno u svojinu ___________.
 2. Investicije u portfolio kriptovalute i portfolio akcija raznih kompanija pripadaju ___________ kao njegov udeo 1/1 odnosno 100 % ( stoprocentno ) u bračnoj tekovini.
 3. Svi dosadašnji mesečni rashodi su podeljeni na po 50% ( pedesetprocenata ) i doprinosi oba bračna partnera su iznosili po 50% ( pedesetprocenata ) ovih troškova.
 4. Troškovi davanja dosadašnjih poklona odnosno za kupovinu poklona prijateljima ( rodjendani, venčanja i druge proslave ) i rodbini nisu po obimima precizirani, smatraju se podjednakim i podeljenim.
 5. Troškovi prihoda od dosadašnjih poklona od prijatelja i rodbine ( rodjendani i druge proslave ) se smatraju podjednakim i podeljenim.
 6. Ostali dodatni dosadašnji troškovi koji nisu precizirani ovim ugovorom i u tabeli – Excell data sheet su pokriveni od dnevnica __________ sa putovanja ( preporučuje se bračnim partnerima da bi bilo pravično da ovi troškovi budu podjednako pokriveni od strane oba bračna partnera tako što će se Jovanin udeo odbiti od njenog eventualnog udela u štednji iz tačke 2.1. pod stavkom c , odnosno smanjenjem njenog udela i povećanjem udela ________ u suvojini stana u ________. Ovo uraditi procenom s obzirom da visina tih troškova niti sami ti troškovi nisu precizirani. )
 7. Izradjena Excell data sheet tabela od dana 28.1.2022. godine služi za bolje razumevanje podele postojeće bračne tekovine, čini prilog ovog ugovora i njegov je sastavni deo.

III REŽIM EVIDENTIRANJA I PODELE BUDUĆE IMOVINE KOJA ĆE PREDSTAVLJATI ZAJEDNIČKU ODNOSNO POSEBNU IMOVINU BRAČNIH PARTNERA

ČLAN 3.

3.1. Bračni partneri će voditi precizne evidencije svih svojih prihoda uz uvid i odobravanje drugog bračnog partnera, kojim će se nakon 28.1.2022. godine formirati zajednička bračna tekovina odnosno posebni delovi imovine svakog od bračnih partnera.

3.2. Sve dok __________ ne bude počela da stiče prihode radom, računaće joj se u zajedničku bračnu tekovinu mesečni doprinos u iznosu od ________ na ime čuvanja dece i vodjenja zajedničkog domaćinstva. Iz ovih prihoda , ________ će pokrivati svoje lične troškove – rashode.

3.3. – ZAJEDNIČKI DOPRINOS U FORMIRANJU BUDŽETA ZA POTREBE ZAJEDNIČKOG-PORODIČNOG DOMAĆINSTVA:

ČLAN 4.

4.1. Bračni partneri će sporazumno utvrđivati visinu sredstava iz kojih će se podmirivati potrebe zajedničkog-porodičnog domaćinstva, kao i stavke rashoda koji će predstavljati potrebe zajedničkog-porodičnog domaćinstva.

4.2. U periodima u kojima oba bračna partnera budu radila njihovi doprinosi budžetu iz prethodne tačke iznosiće po 50% ( pedesetprocenata ) od visine porodičnog-kućnog budžeta.

4.3. Sredstva svakog od bračnih partnera koja budu iznad njegovog udela u rashodima porodičnog domaćinstva iz prethodne tačke, predstavljaće posebnu imovinu tog bračnog partnera koji će imati pravo da slobodno odlučuje za koje potrebe će trošiti ta sredstva, odnosno stavljati na svoj poseban račun kao štednju.

4.4. U periodima u kojima jedan od bračnih partnera ne bude sticao prihode od rada, kao i prihode od drugih ne radnih aktivnosti, drugi bračni partner će doprinositi 100% ( stoprocenata ) budžetu zajedničkog-porodičnog domaćinstva , s tim što će se na osnovu evidencije ovih prihoda utvrditi visina obaveze bračnog partnera koji ne bude u to vreme radio i opredeljivaće se kao dugovanje bračnom partneru koji bude radio i naknadno će se podmiriti, ukoliko taj bračni partner ne bude imao dovoljno sredsava u svojoj posebnoj imovini.

4.5. Ukoliko bračni partner koji bude sticao sredstva po osnovu rada u visini iznad 100% ( stoprocenata ) potreba porodičnog –kućnog domaćinstva ( budžet ), taj bračni partner će slobodno raspolagati viškom sredstava do kojih bude dolazio radnom aktivnošću odnosno aktivnostima izvan rada ( INVESTIRANJE, STAVLJANJEEDSTAVA NA ŠTEDNJU, SLOBODNA KUPOVINA STVARI ZA LIČNU UPOTREBU I SL. )

IV PRIHODI, GUBICI I RASHODI KOJI PROISTEKNU IZ AKTIVNOSTI IZVAN RADA

ČLAN 5.

5.1. Svi prihodi bračnog partnera koje isti bude ostvarivao aktivnostima izvan rada odnosno posebnim poklonima učinjenim njemu kao ličnosti,a ne kao članu porodičnog domaćinstva predstavljaće njegovu posebnu imovinu i neće ulaziti u zajedničku bračnu tekovinu.

5.2. Svi eventualni gubici, odnosno posebni troškovi koji ne predstavljaju troškove porodičnog domaćinstva, odnosno bračnog partnera kao člana porodičnog domaćinstva, biće finansirani iz njegove posebne imovine.

5.3. Sve poklone koje bude odlučio da učini član porodičnog domaćinstva, osobama i u iznosima po svom posebnom izboru, tj.bez saglasnosti drugog bračnog partnera, finansiraće bračni partner iz svoje posebne imovine.

V POKLONI UČINJENI IZMEDJU BRAČNIH PARTNERA 

ČLAN 6.

6.1. Svi pokloni ove prirode će se precizno evidentirati uz potpis daroprimca. Uobičajeni pokloni i pokloni manje do srednje vrednosti, neće se vraćati u slučaju razvoda braka, a svi pokloni veće vrednosti će se vraćati u slučaju razvoda braka.

6.2. Bračni partneri mogu činiti zajmove drugom bračnom partner pod uslovima i rokovima i načina vraćanja zajmova kako budu medjusobno u pisanoj formi definisali.

VI POSEBNI PRIHODI PO OSNOVU NEGOVANJA DECE I OBAVLJANJA POSLOVA ZA POTREBE PORODIČNOG DOMAĆINSTVA ( fizički i uobičajeni radovi za redovno funkcionisanje porodičnog domaćinstva )

ČLAN 7.

7.1. Posebni prihodi po osnovu negovanja dece i obavljanja poslova za potrebe porodičnog domaćinstva ( fizički i uobičajeni radovi za redovno funkcionisanje porodičnog domaćinstva ), učinjeni od strane Jovane Buinjac u vremenu kada ona bude imala prihode iz radnog odnosa, a deca budu bila u jaslicama, obdaništu, zabavištvu odnosno školi , prestavljaće njen poseban doprinos zajedničkoj-porodičnoj imovini u iznosu od _______________ mesečno.

7.2. Za slučaj sprečenosti za rad jednog bračnog partnera, bez njegove krivice, drugi bračni partner će u granicama svojih mogućnosti podmirivati nužne potrebe porodičnog domaćinstva odnosno tog bračnog druga koji je sprečen za rad.

VII BUDUĆI POSEBNI RASHODI

ČLAN 8.

8.1. Bračni partneri će sporazumno utvrdjivati lica, svrhe i iznose poklona trećim licima, i isti će se finansirati iz zajedničke bračne tekovine.

8.2. Ukoliko neki od bračnih partnera ne bude saglasan u bilo kom delu odnosno bilo kom elementu, o onome o čemu treba da se postigne sporazum, iznos koji prelazi sporazumom utvrdjenu bilo koju od ovih kategorija finansiraće bračni partner koji bude insistirao na tom poklonu odnosno  delu poklona o kome ne bude postignut sporazum, iz svoje posebne imovine.

8.3. Ekskurzije, letovanja, izleti, putovanja,utvrdjivaće se sporazumno izmedju bračnih partnera i finansiraće se iz zajedničke bračne tekovine, a ukoliko se ne postigne saglasnost odnosno sporazum, bračni drug koji bude i dalje insistirao na realizaciji istog, finansiraće neusaglašeni deo iz svoje posebne imovine.

8.4. Posebne ekskurzije, izleti, letovanja i putovanja, za koja se odluči samo jedan bračni partner, biće finansirana iz njegove posebne imovine.

VIII PODMIRIVANJE OBAVEZA BRAČNIH PARTNERA PREUZETIH PREMA TREĆIM LICIMA

ČLAN 9.

9.1. Pre zasnivanja bilo koje obaveze od strane bilo kog bračnog partnera, sporazumno će se utvrdjivati od strane bračnih partnera da li su te obaveze preuzete za potrebe i u korist porodičnog domaćinstva ( i visinu teretnosti obaveze ) ili za potrebe odnosno korist samo jednog od bračnih partnera. U prvom slučaju preuzete obaveze finansiraće se iz zajedničke imovine bračnih partnera, odnosno porodičnog domaćinstva, a u drugom slučaju iz posebne imovine bračnog partnera koji je zasnovao tu obavezu.

IX ANEKSI OVOG UGOVORA

ČLAN 10.

10.1. Prilikom svake značajne promene u prihodima odnosno rashodima bračnog partnera koji imaju izgleda da će trajati duže od 3 ( tri ) meseca , zaključiće se poseban Aneks ovog ugovora kojim će se regulisati novi način raspodele stečenih sredstava odnosno posebne imovine jednog ili oba bračna druga odnosno zajedničke bračne tekovine. Ovaj poseban način regulisanja neće uticati na do tada već nastalu zajedničku bračnu tekovinu i posebne imovine bračnih partnera.

10.2. Prilikom zaključivanja svakog posebnog Aneksa ovog ugovora utvrdiće se svi realni i bitni elementi prihoda odnosno rashoda svakog bračnog partnera i porodičnog domaćinstva , vodeći se načelima već iznetim u prethodnom tekstu ovog ugovora i tako će se određivati koliki deo imovine će se u period na koji se odnosi aneks određivati kao posebna imovina jednog od partnera odnosno zajednička tekovina bračna partnera, a kolika imovina i u kojim obimima će se evidentirati kao zajednička tekovina porodičnog domaćinstva.

10.3. Zajednička bračna tekovina je tekovina za koju bračni partneri utvrde da je stečena radom i da služi za potrebe zajedničkog domaćinstva i ona se u slučaju razvoda braka deli na jednake delove, a posebna tekovina svakog od partnera je njegova posebna imovina i ona se ne deli za slučaj razvoda braka. ( NAPOMENA: za potrebe boljeg razumevanja odredaba ovog ugovora )

X OSTALA PITANJA U VEZI IMOVINE 

ČLAN 11.

11.1. U toku trajanja bračne zajednice u svako vreme,bračni partneri će sporazumno utvrdjivati potrebe zajedničkog-porodičnog domaćinstva i visinu učešća svakog od bračnih partnera u finansiranju tih potreba.

11.2. U isto vreme će se uračunavati u posebne prihode ____________ po osnovu njenog negovanja dece i vodjenja porodičnog domaćinstva odgovarajući iznosi koji su u sadašnje vreme _________________dok ona ne bude sticala prihode po osnovu rada, a deca ne budu išla u bilo koju od predškolskih odnosno školskih ustanova, odnosno 200.00 evra ( dvestotineevra ) kada bude bila suprotna situacija.

11.3. Bračni partneri će sporazumno utvrdjivati obaveze koje će se zasnivati za potrebe zajedničkog porodičnog domaćinstva i  način njihovog finansiranja od strane bračnih partnera ( udele i dinamike finansiranja ).

11.4. Deo prihoda svakog bračnog partnera izvan njegovih obaveza prema porodičnom domaćinstvu, predstavljaće njegovu posebnu imovinu kojom će svaki bračni partner samostalno upravljati.

11.5. Posebni prihodi i nagrade koje budu ostvarivali aktivnostima van rada, predstavljaće imovinu svakog bračnog partnera kojom će on samostalno upravljati.

XI OPŠTE I ZAKLJUČNE ODREDBE

ČLAN 12.

12.1. Ovaj ugovor je sačinjen u tri istovetna, jednakosnažna i originalna primerka, od kojih svaki predstavlja originalnu ispravu, od kojih po jedan pripada svakom bračnom partneru, a jedan javnom beležniku pred kojim se zaključi i overi ovaj ugovor.

12.2. Zaključivanjem ovog ugovora bračni partneri prihvataju da se sva pitanja koja su regulisana ovim ugovorom izuzimaju iz režima pravnog regulisanja imovinskih odnosa kako su ona uredjena Porodičnim zakonom Republike Srbije ili zakonima o sličnim pravnim odnosima bilo koje zemlje u kojoj se bude postavilo pitanje imovinskih odnosa bračnih partnera odnosno raspravljalo o toj imovini, te predstavljaju jedino merodavnu regulativu za uređenje ovih odnosa.

12.3. Ovaj ugovor stupa na pravnu snagu danom potpisivanja od obe ugovorne strane i zaključivanjem  pred nadležnim javnim beležnikom, čime ovaj ugovor predstavlja izvršnu ispravu izmedju ugovornih strana kao i za nadležne pravosudne organe zemlje u kojima se bude izvršavao.

12.4. Svi eventualni sporovi koji nastanu u vezi zaključivanja odnosno koji proisteknu iz ovog sporazuma, kao i njegovog tumačenja, ugovorne strane će obavezno pokušati da reše primenom dobrih namera jedne ugovorne strane prema drugoj i sva tumačenja odnosno svi pokušaji postizanja sporazuma,biće učinjeni u dobroj veri i sa najboljim namerama.

12.5. Ukoliko sporazum o bilo kom pitanju iz prethodne tačke, ne bude rešen na način iz te tačke u roku od 60 dana ( šezdeset ) od dana nastajanja nesporazuma, nezadovoljna strana će moći da ostvari svoje pravo pred mesno i stvarno nadležnim organom zemlje u kojoj se rešava spor, 61. dan ( šezdesetprvi )  od dana nastanka tog nesporazuma.

12.6. Svi aneksi koji se budu zaključivali uz ovaj ugovor, biće takodje zaključivani u po tri originala, istovetna i jednakosnažna primerka pred nadležnim javnim beležnicima i predstavljaće sastavni deo ovog ugovora, s tim što će se sve neizmenjene odredbe ovog ugovora određene aneksom, primenjivati kako su ovde definisane.

12.7. Nadležno pravo za regulisanje odnosa izmedju ugovornih strana povodom zaključivanja ovog ugovora  i aneksa uz isti, biće pravo zemlje Republike Srbije.

12.8. Ugovorne strane za rešavanje bilo kog spora u vezi zaključenja odnosno tumačenja pojednih odredaba ovog ugovora ili ugovora u celini, odnosno bilo kog i svih aneksa ovog ugovora, moći će sporazumno da odrede mesnu nadležnost i pravo zemlje koje sporazumno utvrde.

Dubaji, dana ____________ godine

UGOVORNE STRANE

________________________

______________

________________________

________________

UKOLIKO IMATE NEDOUMICA U VEZI SA PRAVNIM INSTITUTOM KOJI SE OBRADJUJE U OVOM TEKSTU, ADVOKAT RADOJEVIĆ VAM STOJI NA RASPOLAGANJU ZA SVA VAŠA PITANJA I SPREMAN JE DA VAM PRUŽI NEOPHODNU PRAVNU POMOĆ KAKO BISTE ZAŠTITILI VAŠA PRAVA I VAŠE NAJBOLJE MATERIJALNO-FINANSIJSKE INTERESE

Za više informacija i pitanja MOŽETE mi se obratiti putem e-maila:

advokatrobert.radojevic@gmail.com 

Ukoliko želite da zakažete konsultacije ili ukoliko želite da angažujete advokata iz ove kancelarije, možete nas pozvati na jedan od sledećih brojeva:

MTS-065/416-8320 ( dostupan i putem Vibera i WhatsApp)

A1– 060/416-8320 (dostupan i putem Vibera i WhatsApp)

Dodatne informacije pogledajte na našoj kontakt stranici.

***Napomena: Ovaj tekst predstavlja pravni stav autora i ne može se smatrati reklamom niti pravnim savetom.

Podeli na mrežama:

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Poslednje sa blog-a