Pravo na porodičnu penziju

Advokatska kancelarija Radojević, Beograd

Pravo na porodičnu penziju

Pravo na porodičnu penziju

Autor ovog teksta će vam približiti da li imate pravo na porodičnu penziju i u kojim slučajevima to ostvarujete.

Pravo na porodičnu penziju regulisano je Zakonom o penzijsko invalidskom osiguranju RS (član 27-član 36).

Jedno od najčešćih pitanja koji se postavljaju jeste:

DA LI PRAVO NA PORODIČNU PENZIJU IMAJU BRAČNI I VANBRAČNI PARTNERI (SUPRUŽNICI)?

Odgovor je DA! Imajući u vidu da su u skladu sa Porodičnim zakonom RS bračni i vanbračni supružnici izjednačeni, tj. da imaju prava i dužnosti u skladu sa navedenim zakonom, to se ima uzeti u obzir i u pogledu prava na porodičnu penziju.

Jedino pravo na koje nemaju vanbračni supružnici, jeste pravo nasledjivanja vanbračnog partnera!

Živite u vanbračnoj zajednici i niste sigurni koja prava imate, sve što vas interesuje, pročitajte kod Advokata za porodično pravo.

PRAVO NA PORODIČNU PENZIJU MOGU OSTVARITI ČLANOVI PORODICE

1) umrlog osiguranika koji je navršio najmanje pet godina staža osiguranja ili je ispunio uslove za starosnu, prevremenu starosnu penziju ili invalidsku penziju;

2) umrlog korisnika starosne, prevremene starosne penzije ili invalidske penzije.

***NAPOMENA: Ukoliko je smrt osiguranika nastala kao posledica povrede na radu ili profesionalne bolesti, članovi porodice stiču pravo na porodičnu penziju BEZ OBZIRA NA DUŽINU NJEGOVOG RADNOG STAŽA! (član 27. stav 3 a u vezi sa članom 17 Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju RS)

KO SE SMATRA ČLANOVIMA PORODICE UMRLOG OSIGURANIKA?

 1. Supružnik i vanbračni partner, a u skladu sa propisima kojima se uređuju porodični odnosi, shodno svemu navedenom na početku teksta;

 2. Deca (rođena u braku ili van braka ili usvojena, pastorčad koju je osiguranik, odnosno korisnik prava izdržavao, unučad, braća i sestre i druga deca bez roditelja, odnosno deca koja imaju jednog ili oba roditelja koji su potpuno nesposobni za rad, a koju je osiguranik, odnosno korisnik prava izdržavao);

 3. Roditelji (otac i majka, očuh i maćeha i usvojioci) koje je osiguranik odnosno korisnik prava (starosne, prevremene starosne penzije i invalidske penzije).

KOJI SU USLOVI ZA SUPRUŽNIKA ILI VANBRAČNOG PARTNERA DA BI OSTVARILI PRAVO NA PORODIČNU PENZIJU?

Pravo na porodičnu penziju može ostvariti supružnik ili vanbračni partner ukoliko su brak odnosno vanbračna zajednica života trajali NAJMANJE TRI GODINE ili ukoliko sa umrlim licem (osiguranikom/korisnikom prava) imaju zajedničko dete.

Ukoliko je brak razveden ili ukoliko je faktički prestala vanbračna zajednica, i ta lica imaće pravo na porodičnu penziju ukoliko im je sudskom presudom utvrđeno pravo na izdržavanje.

***Vanbračna zajednica se utvrđuje u posebnom vanparničnom postupku.

Živeli ste u vanbračnoj zajednici i smatrate da imate pravo na porodičnu penziju, ali nemate rešenje vanparničnog odelenja nadležnog suda kojim se utvrđuje vaša vanbračna zajednica sa umrlim licem, pročitajte tekst Advokatske kancelarije Beograd.

POD KOJIM TO USLOVIMA UDOVA STIČE PRAVO NA PORODIČNU PENZIJU?

 1. Ako je do smrti supružnika ili vanbračnog partnera, navršila 53 godine života;

 2. Ako je do smrti supružnika ili vanbračnog partnera ili u roku od jedne godine od smrti supružnika odnosno vanbračnog partnera, postala potpuno nesposobna za rad;

 3. Ako je posle smrti supružnika ili vanbračnog partnera ostalo jedno ili više dece koji imaju pravo na porodičnu penziju potom supružniku odnosno vanbračnom partneru, a udova obavlja roditeljsku dužnost prema toj deci.

ŠTA AKO UDOVA (do smrti supružnika ili vanbračnog partnera) NIJE NAPUNILA 53 GODINE ŽIVOTA A NAPUNILA JE 45 GODINA ŽIVOTA?

U tom slučaju, udova stiče pravo na porodičnu penziju kada napuni 53 godine života.

Stečeno pravo udove na porodičnu penziju je TRAJNO.

POD KOJIM TO USLOVIMA UDOVAC STIČE PRAVO NA PORODIČNU PENZIJU?

 1. Ako je do smrti supružnika ili vanbračnog partnera, navršio 58 godina života;

 2. Ako je do smrti supružnika ili vanbračnog partnera ili u roku od jedne godine od smrti supružnika odnosno vanbračnog partnera, postao potpuno nesposoban za rad;

 3. Ako je posle smrti supružnika ili vanbračnog partnera ostalo jedno ili više dece koji imaju pravo na porodičnu penziju potom supružniku odnosno vanbračnom partneru, a udovac obavlja roditeljsku dužnost prema toj deci.

Stečeno pravo udovca na porodičnu penziju je TRAJNO.

KADA DETE STIČE PRAVO NA PORODIČNU PENZIJU?

Dete unrlog osiguranika ili korisnika penzije, UVEK stiče pravo na porodičnu penziju i ostvaruje je do navršenih 15 godina života OSIM:

***Posle navršenih 15 godina života , pripada mu i do završetka školovanja, ali najkasnije do:

 1. 20 godina života, ako pohađa srednju školu;

 2. 26 godina života, ako pohadja visokoškolsku ustanovu (fakultet).

Ako je dete nesposobno za rad, ima pravo na porodičnu penziju i posle navršenih godina života, sve dok ta nesposobnost traje.

Ako je detetu školovanje prekinuto zbog bolesti, pravo na porodičnu penziju ima i iznad navršenih godina života, ali najviše za ono vreme koliko je zbog bolesti izgubilo od školovanja.

Detetu kome je školovanje prekinuto zbog upućivanja na odsluženje vojnog roka u skladu sa vojnim propisima, ima pravo na porodičnu penziju dok traje služenje vojnog roka, a najkasnije do 27 godine života deteta.

Ukoliko dete ima određen stepen telesnog oštećenja, tj.invalidnosti, onda će imati pravo na porodičnu penziju i nakon prestanka zaposlenja ili nakon prestanka obavljanja samostalne delatnosti.

Advokat Beograd smatra da je sticanje prava na porodičnu penziju složen proces, te je potrebno da konsultujete stručno lice u vezi sa tim.

ODREĐIVANJE VISINE PORODIČNE PENZIJE

Visina porodične penzije određuje se od starosne, prevremene starosne penzije, invalidske penzije koja bi osiguraniku pripadala u času smrti odnosno koja je pripadala osiguraniku u času smrti, a koji će se utvrditi prema broju članova porodice:

 • Za jednog člana porodice – 70%;

 • Za dva člana porodice – 80%;

 • Za tri člana porodice – 90%;

 • Za četiri ili više članova porodice – 100%.

KOME SE PODNOSI ZAHTEV I KADA SE OSTVARUJE ISPLATA?